Công văn 6198/BYT-DP của Bộ Y tế về việc báo cáo tiến độ tiếp nhận, phân bổ và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

_____

Số: 6198/BYT-DP
V/v Báo cáo tiến độ tiếp nhận, phân bổ và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2021

 

 

 

 

Kính gửi:

 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cục Y tế, Bộ Công an;

- Cục Quân Y, Bộ Quốc phòng;

- Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur;

- Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Trường Đại học.

(sau đây viết tắt là các đơn vị)

 

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 8/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022; trong thời gian qua các đơn vị đã tích cực triển khai tiêm chủng theo qui định.

Theo báo cáo của Tiểu ban tiêm chủng, đến ngày 31/7/2021, cả nước đã triển khai tiêm chủng được hơn 6,2/10,7 triệu liều vắc xin phân bổ từ đợt 1-13, chiếm tỷ lệ 58%. Tuy nhiên vẫn còn một số địa phương, đơn vị chậm trễ trong việc tổ chức tiếp nhận, phân bổ và triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Để đạt được mục tiêu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân với tỷ lệ bao phủ cao trong năm 2021, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố, dự kiến số lượng vắc xin được cung ứng có thể tăng nhiều trong thời gian tới; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ- Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị các Đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Đẩy nhanh và tăng tốc độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đã được phân bổ. Kết quả tiêm chủng hàng ngày của các các đơn vị sẽ được tổng hợp bằng kỹ thuật số, công khai trên cổng thông tin của chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 và các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương để nhân dân được biết, theo dõi và giám sát (theo biểu mẫu đính kèm).

2. Các đơn vị rà soát, báo cáo cụ thể các đợt đã tiếp nhận về thời gian tiếp nhận, phân bổ, triển khai tiêm và các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (theo Mẫu báo cáo tại phụ lục đính kèm) gửi về Dự án TCMR Khu vực trước ngày 08/8/2021; Dự án TCMR khu vực tổng hợp gửi Dự án TCMR Quốc gia trước ngày 10/8/2021. Đối với các đợt vắc xin tiếp nhận tiếp theo, báo cáo tiến độ tiêm chủng hàng ngày và sau khi kết thúc đợt tiêm chủng trong vòng 05 ngày phải có báo cáo theo Mẫu nêu trên về các đơn vị theo quy định.

3. Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur rà soát, báo cáo cụ thể thời gian từng đợt vắc xin đã tiếp nhận, vận chuyển tới kho của Dự án Tiêm chủng mở rộng khu vực hoặc kho bảo quản của các quân khu và từ kho của Dự án Tiêm chủng mở rộng hoặc kho của các quân khu đến kho của các tỉnh, thành phố và các đơn vị; các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (theo Mẫu báo cáo tại phụ lục đính kèm). Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổng hợp báo cáo của các đơn vị và Dự án TCMR khu vực gửi về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) trước ngày 15/8/2021. Đối với các đợt vắc xin tiếp nhận tiếp theo, báo cáo tiến độ tiêm chủng hàng ngày và sau khi kết thúc đợt tiêm chủng trong vòng 05 ngày phải có báo cáo về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để tổng hợp.

4. Bộ Y tế sẽ chủ động điều chuyển vắc xin cho các tỉnh, thành phố, đơn vị khác nếu kết quả tiêm tại các đơn vị, địa phương đạt tỷ lệ thấp đối với từng đợt phân bổ vắc xin. Giám đốc Sở Y tế phải chịu trách nhiệm trước Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ tiêm vắc xin chịu trách nhiệm trước thủ trưởng cấp trên trực tiếp về tiến độ tiêm chủng và việc bị điều chuyển vắc xin (nếu có).

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện và chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế và Thủ tướng Chính chính phủ về quá trình thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Phạm Minh Chính (để báo cáo);

- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);

- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);

- Bộ: Quốc phòng, Công an;

- Các Đ/c Thứ trưởng;

- Bí thư các tỉnh ủy, thành ủy;

- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố;

- TTKSBT các tỉnh; thành phố;

- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

 

 

 

 

Phụ lục

Biểu mẫu công khai thông tin kết quả tiêm chủng của các Địa phương/Đơn vị
(Kèm theo Công văn số 6198/BYT-DP ngày 01/08/2021 của Bộ Y tế)

 

STT

Địa phương/ Đơn vị

Số vắc xin đã được phân bổ (Liều)

Số vắc xin đã tiêm chủng trong ngày

(Liều)

Số vắc xin đã tiêm chủng cộng dồn (Liều)

Tỷ lệ (%) tổng số đã tiêm

1

Tỉnh A

2

Tỉnh B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Phụ lục

Biểu mẫu báo cáo kết quả tiếp nhận, phân bổ và triển khai tiêm chủng của Sở Y tế các tỉnh, thành phố

(Kèm theo Công văn số 6198/BYT-DP ngày 01/8/2021 của Bộ Y tế)

 

Đợt phân bổ vắc

xin

Quyết định phân bổ theo từng đợt của Bộ Y tế

Số lượng

Ngày nhận được Quyết định phân bổ của Bộ Y tế

Ngày nhận được vắc xin tại kho của tỉnh, thành phố

Ngày bắt đầu tổ chức tiêm chủng

Kết quả tiêm chủng theo đợt (Số tiêm/số vắc xin được phân bổ, Mũi 1, Mũi 2)

Ngày hoàn thành hoặc dự kiến hoàn thành (nếu chưa triển khai xong, Lý do hoàn thành muộn (nếu có))

 

 

(liều)

(ngày)

(ngày)

(ngày)

Mũi 1

Mũi 2

(ngày)

1

Quyết số

1469/QĐ-BYT ngày 06/3/3021

 

 

 

 

 

 

 

2

Quyết số 1821/QĐ-BYT ngày 07/4/3021

 

 

 

 

 

 

 

2

Quyết số 1896/QĐ-BYT ngày 16/4/3021 (điều chỉnh đợt 2)

 

 

 

 

 

 

 

3

Quyết số 2499/QĐ-BYT ngày 20/5/3021

 

 

 

 

 

 

 

3

Quyết số 2684/QĐ-BYT ngày 31/5/3021 (điều chỉnh đợt 3)

 

 

 

 

 

 

 

4

Quyết số 2977/QĐ-BYT ngày 17/6/3021

 

 

 

 

 

 

 

5

Quyết số 2971/QĐ-BYT ngày 17/6/3021

 

 

 

 

 

 

 

6

Quyết số 3020/QĐ-BYT ngày 23/6/3021

 

 

 

 

 

 

 

7

Quyết số 3280/QĐ-BYT ngày 02/7/3021

 

 

 

 

 

 

 

8

Quyết số 3398/QĐ-BYT ngày 12/7/3021

 

 

 

 

 

 

 

9,10

Quyết số 3399/QĐ-BYT ngày 12/7/3021

 

 

 

 

 

 

 

11

Quyết số 3400/QĐ-BYT ngày 12/7/3021

 

 

 

 

 

 

 

12,13

Quyết số 3491/QĐ-BYT ngày 17/7/3021

 

 

 

 

 

 

 

14

Quyết số 3609/QĐ-BYT ngày 28/7/3021

 

 

 

 

 

 

 

15, 16

Quyết số 3600/QĐ-BYT ngày 28/7/3021

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khó khăn, vướng mắc

 

- Đề xuất, kiến nghị

 

Phụ lục

Báo cáo kết quả tiếp nhận, phân bổ, vận chuyển vắc xin của các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur

(Kèm theo Công văn số 6198/BYT-DP ngày 01/8/2021 của Bộ Y tế)

 

Đợt phân bổ vắc xin

Quyết định phân bổ theo từng đợt

Ngày nhận được Quyết định phân bổ của Bộ Y tế

Ngày tiếp nhận vắc xin tại kho bảo quản TCMR Quốc gia/khu vực hoặc kho của các quân khu

Ngày xuất vắc xin tại kho bảo quản TCMR Quốc gia/khu vực hoặc kho của các quân khu

Ngày bàn giao vắc xin tại kho của các tỉnh, thành phố

Ghi chú

 

 

(ngày)

(ngày)

(ngày)

(ngày)

 

1

Quyết số

1469/QĐ-BYT ngày 06/3/3021

 

 

 

 

 

2

Quyết số

1821/QĐ-BYT ngày 07/4/3021

 

 

 

 

 

2

Quyết số 1896/QĐ-BYT ngày 16/4/3021 (điều chỉnh đợt 2)

 

 

 

 

 

3

Quyết số 2499/QĐ-BYT ngày 20/5/3021

 

 

 

 

 

3

Quyết số 2684/QĐ-BYT ngày 31/5/3021 (điều chỉnh đợt 3)

 

 

 

 

 

4

Quyết số 2977/QĐ-BYT ngày 17/6/3021

 

 

 

 

 

5

Quyết số 2971/QĐ-BYT ngày 17/6/3021

 

 

 

 

 

6

Quyết số 3020/QĐ-BYT ngày 23/6/3021

 

 

 

 

 

7

Quyết số 3280/QĐ-BYT ngày 02/7/3021

 

 

 

 

 

8

Quyết số 3398/QĐ-BYT ngày 12/7/3021

 

 

 

 

 

9,10

Quyết số 3399/QĐ-BYT ngày 12/7/3021

 

 

 

 

 

11

Quyết số 3400/QĐ-BYT ngày 12/7/3021

 

 

 

 

 

12,

13

Quyết số 3491/QĐ-BYT

ngày 17/7/3021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Quyết số 3609/QĐ-BYT ngày 28/7/3021

 

 

 

 

 

15,16

Quyết số

3600/QĐ-BYT ngày 28/7/3021

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

- Khó khăn, vướng mắc

 

- Đề xuất, kiến nghị

thuộc tính Công văn 6198/BYT-DP

Công văn 6198/BYT-DP của Bộ Y tế về việc báo cáo tiến độ tiếp nhận, phân bổ và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:6198/BYT-DPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành:01/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi