Công văn 5322/CV-BCĐ hướng dẫn người nước ngoài nhập cảnh phòng chống COVID-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

________

Số: 5322/CV-BCĐ

V/v Hướng dẫn chuyên gia nước ngoài,
người nước ngoài nhập cảnh phòng
chống dịch COVID-19.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2021

 

 

          

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn nhằm tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-191. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, thực tế phát sinh một số bất cập trong quản lý chuyên gia nước ngoài, người nước ngoài trong quá trình nhập cảnh, cách ly, làm việc, cư trú tại Việt Nam, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/05/2021, Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 29/4/2021, Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 11/5/2021; Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Quốc gia) đã rà soát các văn bản có liên quan đến công tác giải quyết và quản lý việc nhập cảnh Việt Nam đối với chuyên gia nước ngoài, người nước ngoài thời gian qua. Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh hiện nay, để tăng cường công tác kiểm soát, quản lý chặt chẽ hơn đối với việc giải quyết nhập cảnh chuyên gia nước ngoài, người nước ngoài vào Việt Nam phục vụ “mục tiêu kép”, đảm bảo giải quyết cho chuyên gia nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh đúng đối tượng, nhu cầu và mục đích; đồng thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch. Thực hiện Công văn số 1329/VPCP-QHQT ngày 11/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát quy trình duyệt, quản lý chuyên gia nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; Ban Chỉ đạo Quốc gia hướng dẫn bổ sung như sau:

1. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Căn cứ nhu cầu và đề xuất của cơ quan, tổ chức trên địa bàn, tiếp tục chịu trách nhiệm xem xét quyết định phê duyệt: (i) Danh sách chuyên gia nước ngoài (gồm: chuyên gia kỹ thuật, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao)2 và thân nhân (gồm: bố, mẹ, vợ, chồng, con) của chuyên gia vào làm việc với các cơ quan, tổ chức đó; (ii) Các trường hợp người nước ngoài khác thuộc thẩm quyền xem xét cho nhập cảnh của UBND cấp tỉnh (gồm: học sinh, sinh viên nước ngoài học tập tại các trường của tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; các trường hợp xin nhập cảnh mang tính nhân đạo, khẩn cấp, điều trị tại địa phương ...).

- Xem xét phê duyệt chủ trương cho phép chuyên gia nước ngoài và thân nhân, người nước ngoài được cách ly tại địa phương; triển khai công tác cách ly, giám sát y tế và hoạt động của chuyên gia và thân nhân, người nước ngoài trong thời gian vào làm việc tại địa phương; định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia theo quy định.

2. Tổ công tác 5 Bộ (Ngoại giao, Y tế, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải):

- Xem xét, quyết định về việc nhập cảnh đối với: (i) Người nước ngoài có cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh là cơ quan đại diện ngoại giao, quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế; các cơ quan, bộ ban ngành trung ương3; (ii) Người nước ngoài được cơ quan, tổ chức khác mời, bảo lãnh để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và các trường hợp đặc thù khác (bao gồm cả lý do nhân đạo, chữa bệnh và trường hợp vào liên hệ, làm việc với nhiều tỉnh/ thành phố khác nhau) không thuộc diện quy định tại điểm 1 nêu trên mà vượt thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc chưa thuộc diện đối tượng đã được cho phép nhập cảnh hiện nay.

- Tổ công tác 5 Bộ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tham mưu và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

3. Bộ Ngoại giao chủ trì giải quyết cho người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ theo Hướng dẫn này.

4. Công văn này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020, Công văn số 3949/CV-BCĐ ngày 24/7/2020, Công văn số 1113/CV-BCĐ ngày 23/02/2021 Công văn số 3440/CV-BCĐ ngày 27/4/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc quản lý đối với các trường hợp nhập cảnh Việt Nam để phòng chống dịch COVID-19.

Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị các Bộ, Cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai cụ thể, đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, tần suất phù hợp và tuân thủ các biện pháp an toàn phòng chống dịch COVID-19, không để phát sinh tiêu cực, xử lý nghiêm các vi phạm; đồng thời phổ biến rộng rãi tới các đơn vị, người dân biết để thực hiện nghiêm Hướng dẫn giải quyết cho chuyên gia nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam (được gửi kèm Công văn này).

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTTg.Vũ Đức Đam (để báo cáo);

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Đ/c Thứ trưởng;

- Các đồng chí Thành viên BCĐ QG;

- Văn phòng BCH TW Đảng;

- Văn phòng Chính phủ;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;

- Lưu: VT, DP.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

 

______________________

1 Công văn 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020, 3949/CV-BCĐ ngày 24/7/2020, 3440/CV-BCĐ ngày 27/4/2021 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19.

2 Theo Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020 của Văn phòng Chính phủ, công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia.

3 Bao gồm cả đối tượng là phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam; học sinh, sinh viên nước ngoài học tập tại Việt Nam theo các chương trình hợp tác cấp Bộ.

 

 

HƯỚNG DẪN

Giải quyết cho chuyên gia nước ngoài1, người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

(Ban hành kèm theo Công văn số 5322/CV-BCĐ ngày 05/7/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19)

 

I. Căn cứ thực hiện

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội và Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19;

- Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống dịch COVID-19;

- Công điện số 540/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam;

- Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19;

- Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19;

- Các Thông báo của Văn phòng Chính phủ: số 118/TB-VPCP ngày 21/3/2020, số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020, số 146/TB-VPCP ngày 07/4/2020, số 170/TB-VPCP ngày 28/4/2020, số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020, số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020, số 238/TBVPCP ngày 12/7/2020, số 330/TB-VPCP ngày 15/9/2020, số 82/TB-VPCP ngày 29/04/2021, số 102/TB-VPCP ngày 11/05/2021 về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19.

II. Mục đích, yêu cầu

- Đảm bảo giải quyết nhanh, chặt chẽ việc nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng, người nước ngoài phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và các nhiệm vụ khác theo quy định.

- Đảm bảo xem xét phê duyệt các trường hợp đề nghị nhập cảnh vào Việt Nam phải phù hợp với đối tượng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

- Tăng cường trách nhiệm giám sát cách ly, sau cách ly và chương trình làm việc của chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng, người nước ngoài nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

III. Nội dung

1. Việc giải quyết đưa chuyên gia nước ngoài, thân nhân2 đi cùng; người nước ngoài khác nhập cảnh Việt Nam thuộc diện UBND cấp tỉnh phê duyệt

1.1. Đối tượng áp dụng: (i) Chuyên gia nước ngoài do quan, tổ chức mời, bảo lãnh nhập cảnh, làm việc, cư trú tại địa phương và thân nhân của chuyên gia nước ngoài; (ii) Người nước ngoài khác do quan, tổ chức mời đón (bao gồm học sinh, sinh viên nước ngoài học tập tại các trường của tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương và các trường hợp xin nhập cảnh mang tính nhân đạo, khẩn cấp, điều trị tại địa phương...).

1.2. Quy trình xử lý:

- Căn cứ theo nhu cầu của các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định phê duyệt danh sách chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng, người nước ngoài sẽ được nhập cảnh, gửi danh sách cho Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) để xem xét giải quyết.

- Văn bản đề nghị cho chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng, người nước ngoài nhập cảnh của các đơn vị mời, bảo lãnh bao gồm những thông tin sau: (i) Đề xuất danh sách chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng, người nước ngoài sẽ nhập cảnh, mục đích, thời gian nhập cảnh và lưu trú (trong đó nêu rõ sự cần thiết nhập cảnh của những trường hợp này); (ii) Phương án đưa đón, di chuyển; kế hoạch cách ly tại cơ sở cách ly đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định, lựa chọn; (iii) Chương trình, kế hoạch làm việc, nơi lưu trú của chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng, người nước ngoài tại địa phương; (iv) thông tin liên lệ (địa chỉ, số điện thoại, email); (iv) Văn bản cam kết của đơn vị mời, bảo lãnh chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi mời chuyên gia nước ngoài và thân nhân, người nước ngoài vào Việt Nam, đảm bảo rằng: (a) Chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng, người nước ngoài được xét ngliệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR trong vòng 03 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam, (b) Có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng, người nước ngoài cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc COVID-19, (c) Các văn bản khác (nếu có).

- Cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh nộp hồ sơ đề nghị cấp thị thực nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng, người nước ngoài kèm theo văn bản phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cảnh).

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định, lựa chọn các cơ sở cách ly tập trung dành riêng cho các chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng, người nước ngoài trên địa bàn (sau đây gọi là cơ sở cách ly) theo hướng dẫn của Bộ Y tế3.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, kiểm soát việc cách ly tập trung, giám sát y tế sau khi hết thời gian cách ly tập trung theo quy định và yêu cầu của Bộ Y tế. Tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly và lây nhiễm ra cộng đồng.

- Đối với các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh mang tính nhân đạo trong tình huống cần phải cấp cứu nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và người xin nhập cảnh đang ở tại cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy thì UBND tỉnh/ thành phố có cửa khẩu người nước ngoài sẽ nhập cảnh chịu trách nhiệm xét duyệt, tiếp nhận, quản lý. Để được nhập cảnh, những trường hợp này phải có ý kiến bằng văn bản của bệnh viện tiếp nhận điều trị và kế hoạch cách ly tại Việt Nam phù hợp.

- Lực lượng kiểm tra, kiểm soát xut nhập cảnh tại các ca khẩu đường bộ, đường thủy, hàng không, đường sắt, cảng biển chỉ được giải quyết nhập cảnh cho các đối tượng người nước ngoài khi có đủ điều kiện được quy định tại Hướng dẫn này.

2. Việc giải quyết nhập cảnh đối với những trường hợp người nước ngoài khác thuộc diện Ban chỉ đạo quốc gia phê duyệt

2.1. Đối tượng áp dụng: (i) Chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng, người nước ngoài có cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh là cơ quan đại diện ngoại giao, quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế; các cơ quan, bộ ban ngành trung ương4; (ii) Người nước ngoài được cơ quan, tổ chức khác mời, bảo lãnh để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và các trường hợp đặc thù khác (bao gồm cả lý do nhân đạo, chữa bệnh) không thuộc diện quy định tại điểm 1 nêu trên mà vượt thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc chưa thuộc diện đối tượng đã được cho phép nhập cảnh hiện nay.

2.2. Tổ công tác 5 Bộ (Ngoại giao, Y tế, Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải) xem xét giải quyết như sau:

(i) quan, tổ chức mời, bảo lãnh chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng, người nước ngoài nộp hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị phê duyệt cho người nước ngoài được cách ly tại địa phương. Trong đó, cơ quan mời đón cần đăng ký danh sách và đề xuất phương án cách ly, phương tiện đưa đón cụ thể theo các hướng dẫn chi tiết của địa phương, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19. Sau khi nhận được văn bản thông báo ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh nộp hồ sơ cho Tổ công tác 5 Bộ (thông qua Bộ Ngoại giao).

(ii) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý (hoặc không đồng ý) cho chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng, người nước ngoài nhập cảnh, bao gồm cả phương án cách ly theo đề xuất của cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh; đồng thời gửi Tổ công tác 5 Bộ (thông qua Bộ Ngoại giao).

(iii) Sau khi rà soát hồ sơ do đơn vị mời, bảo lãnh gửi đến, Bộ Ngoại giao tham khảo ý kiến Tổ công tác 5 Bộ về việc cho phép chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng, người nước ngoài nhập cảnh.

Hồ sơ đề nghị của đơn vị mời, bảo lãnh phải có: (1) Văn bản phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án cách ly; (2) Văn bản cam kết của đơn vị mời, bảo lãnh chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi mời chuyên gia nước ngoài và thân nhân, người nước ngoài vào Việt Nam, đảm bảo rằng: (a) Chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng, người nước ngoài được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR trong vòng 03 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam; (b) Có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng, người nước ngoài cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc COVID-19; (3) Các văn bản khác (nếu có).

(iv) Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của Tổ công tác 5 Bộ, Bộ Ngoại giao (ủy quyền cho Cục Lãnh sự) có văn bản thông báo ý kiến của Ban chỉ đạo quốc gia về việc giải quyết cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam gửi Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng), Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) và các địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan để triển khai thực hiện.

(v) Trên cơ sở văn bản thông báo của Bộ Ngoại giao (ủy quyền cho Cục Lãnh sự), Bộ Công an chủ trì giải quyết việc xét duyệt cho người nước ngoài nhập cảnh theo Hướng dẫn của Bộ Công an5, thông báo cho các cơ quan liên quan (cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ đội biên phòng, Công an) cấp thị thực cho chuyên gia và thân nhân đi cùng, người nước ngoài theo Điều 17, 18, 19 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải, các địa phương, cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao.

(vi) Trường hợp vượt thẩm quyền của Tổ công tác 5 Bộ, Bộ Ngoại giao thay mặt Tổ công tác báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

2.3. Trường hợp chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng, người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại nhiều địa phương khác nhau thì cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh chuyên gia nước ngoài nhập cảnh chịu trách nhiệm liên hệ để Ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan có văn bản chấp thuận chương trình và kế hoạch làm việc của chuyên gia nước ngoài tại các địa phương này; sau đó thực hiện theo quy trình quy định tại điểm 2.2 nêu trên.

3. Việc giải quyết nhập cảnh đối với người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con)

3.1. Đối tượng: Đối tượng khách thuộc thẩm quyền xét duyệt của Bộ Ngoại giao theo quy định tại Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội và Luật số 51/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47.

3.2. Quy trình xử lý:

- quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài thuộc các đối tượng quy định tại điểm 3.1 nêu trên gửi công hàm tới cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự) để được xem xét, giải quyết. Công hàm phải nêu rõ thông tin về chuyến bay, địa điểm cách ly y tế, phương tiện vận chuyển từ sân bay về nơi cách ly, đồng thời cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định đối với khách nhập cảnh.

- Trên cơ sở đề nghị của cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an để xét duyệt nhân sự và cấp phép nhập cảnh hoặc thị thực (nếu cần thiết); đồng thời trao đổi với các cơ quan chức năng địa phương liên quan hỗ trợ phê duyệt phương án đưa đón, cách ly và giám sát y tế đối với người nước ngoài của cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh.

- Trên cơ sở văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao, quan, tổ chức mời, bảo lãnh gửi văn bản kèm các tài liệu, hồ sơ có liên quan tới Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương để tiếp nhận, cách ly người nhập cảnh.

- Trường hợp vượt thẩm quyền của Tổ công tác 5 Bộ, Bộ Ngoại giao thay mặt Tổ công tác báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

- Đối với khách mời của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ: Thực hiện theo Đề án đón đoàn đã được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ phê duyệt.

IV. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Chịu trách nhiệm: phê duyệt nhu cầu mời chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng, người nước ngoài của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đảm bảo đúng đối tượng, tần suất phù hợp; phê duyệt phương án di chuyển, cách ly, giám sát y tế, theo dõi sức khỏe (tại địa bàn) của chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng, người nước ngoài; tổ chức giám sát, theo dõi y tế đối với chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng, người nước ngoài sau nhập cảnh; tổ chức phân công thực hiện giữa các cơ quan của địa phương, đảm bảo việc quản lý từ nơi cách ly tập trung về nơi lưu trú (sau khi hết thời gian cách ly tập trung). Quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận, cách ly người nhập cảnh, tổ chức giám sát chặt chẽ việc cách ly người nhập cảnh, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không để lây nhiễm trong các cơ sở cách ly và từ khu vực cách ly ra cộng đồng. Xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng trục lợi và không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch.

- Chịu trách nhiệm xét duyệt, tiếp nhận, quản lý đối với các trường hợp nhập cảnh mang tính nhân đạo trong tình huống cần phải cấp cứu nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng mà người xin nhập cảnh đang ở tại cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy. Căn cứ vào đề nghị của tổ chức, cá nhân và tình huống cụ thể, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể xem xét, quyết định mà không yêu cầu bắt buộc phải có đầy đủ các giấy tờ theo quy định. Trong quá trình cấp cứu, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cảnh), Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) để làm thủ tục nhập cảnh theo quy định.

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận, triển khai nhiệm vụ cách ly, giám sát đối với các trường hợp đã được Ban chỉ đạo quốc gia (Tổ công tác 5 Bộ) phê duyệt.

- Ban hành quy định yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mời đón phải báo cáo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quá trình hoạt động của chuyên gia và thân nhân đi cùng, người nước ngoài; việc tuân thủ phương án vận chuyển, cách ly, phòng chống dịch COVID-19 nơi lưu trú,... của chuyên gia và thân nhân đi cùng, người nước ngoài.

- Định kỳ hàng quý phải có báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 (thông qua Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo là Bộ Y tế, đồng gửi Bộ Công an, Bộ Ngoại giao) về tình hình xét duyệt, nhập cảnh, cách ly… của chuyên gia và thân nhân đi cùng, người nước ngoài tại địa phương. Kịp thời báo cáo, kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Trường hợp phát hiện người nước ngoài nhập cảnh bị nhiễm SARS-COV-2 tại khu cách ly, nhanh chóng thông báo cho các lực lượng chức năng tại cửa khẩu nhập cảnh để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch.

2. Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19)

- Hướng dẫn cơ quan chức năng, địa phương về việc cách ly, giám sát, xét nghiệm, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với các trường hợp nhập cảnh theo quy định.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Quốc phòng, Ngoại giao theo dõi, tổng hợp tình hình chuyên gia và thân nhân đi cùng, người nước ngoài nhập cảnh để tham mưu về công tác phòng chống dịch; báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ những vướng mắc, bất cập liên quan.

- Nghiên cứu ban hành hướng dẫn hình thức, thời gian áp dụng cách ly y tế đối với chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng, người nước ngoài đã được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 theo quy định.

- Hướng dẫn cơ quan chức năng, địa phương về việc cách ly, giám sát, xét nghiệm, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với các trường hợp nhập cảnh theo quy định.

3. Bộ Ngoại giao

- Là đầu mối tiếp nhận đề nghị về những trường hợp người nước ngoài nhập cảnh thuộc diện Ban chỉ đạo quốc gia phê duyệt; thông báo kết quả giải quyết cho Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện.

- Chủ trì giải quyết cho người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con).

- Xem xét và kịp thời kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực phù hợp cho chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng, người nước ngoài nhập cảnh theo thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

4. Bộ Công an

- Duyệt nhân sự cấp thị thực trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp/cơ quan, tổ chức nộp và thông báo cho các cơ quan liên quan (cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ đội biên phòng, Công an) cấp thị thực cho chuyên gia và thân nhân đi cùng, người nước ngoài đã được cho phép nhập cảnh theo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Quản lý, giải quyết nhập cảnh đối với chuyên gia và thân nhân đi cùng, người nước ngoài; phối hợp rà soát các đối tượng chuyên gia đang lưu trú tại các địa phương; kiểm tra, xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm.

- Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan công an và các địa phương trong việc quản lý chặt chẽ người nước ngoài nhập cảnh, cách ly, cư trú tại các địa phương.

- Định kỳ hàng quý thống số lượng chuyên gia nhập cảnh, lưu trú để báo cáo Tổ công tác 5 Bộ thông qua Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia).

5. Bộ Quốc phòng

- Giải quyết cho nhập cảnh những chuyên gia và thân nhân đi cùng, người nước ngoài có thị thực phù hợp tại các cửa khẩu do Bộ đội biên phòng quản lý.

- Cấp thị thực cho chuyên gia và thân nhân đi cùng, người nước ngoài theo Điều 18 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Định kỳ hàng quý thống kê số lượng chuyên gia nhập cảnh tại các cửa khẩu do Bộ đội biên phòng quản lý để báo cáo Tổ công tác 5 Bộ thông qua Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia).

6. Bộ Giao thông vận tải

Chỉ đạo việc cấp phép bay cho các chuyến bay chở chuyên gia, người nước ngoài đã được phép nhập cảnh vào Việt Nam.

7. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh chuyên gia, người nước ngoài

- Chịu trách nhiệm về việc mời chuyên gia và thân nhân đi cùng, người nước ngoài đúng người, đúng việc. Phải có văn bản cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đề cập trong văn bản đề nghị và có trách nhiệm tổ chức, thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 trước, trong sau khi nhập cảnh.

- Các đơn vị mời, bảo lãnh chuyên gia nước ngoài vào làm việc phải đảm bảo: chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng, người nước ngoài được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR trong vòng 03 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam (trừ những trường hợp đặc biệt); có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng, người nước ngoài cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc COVID-19; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi mời chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng, người nước ngoài vào Việt Nam.

- Các tổ chức, đơn vị đứng tên đề nghị xin phép chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng, người nước ngoài nhập cảnh phải có văn bản cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đề cập trong văn bản đề nghị, phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với mục đích đề nghị nhập cảnh và phải có đầy đủ chữ ký, dấu đã đăng ký của tổ chức, đơn vị.

- Các cá nhân đứng tên đề nghị được nhập cảnh, thuộc đối tượng xem xét nhập cảnh theo quy định phải có văn bản cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đề cập trong văn bản đề nghị và có trách nhiệm, thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 trước, trong sau khi nhập cảnh.

- Các cá nhân đề nghị được nhập cảnh, thuộc đối tượng xem xét nhập cảnh theo quy định phải có văn bản cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đề nghị và phải cung cấp đầy đủ thông tin (địa chỉ, số điện thoại, email, hộ chiếu và địa chỉ lưu trú sau khi kết thúc thời gian cách ly tập trung) và kèm theo tài liệu chứng minh về các lý do xin được nhập cảnh.

Hướng dẫn này sẽ được điều chỉnh, cập nhật theo các chính sách xuất nhập cảnh, quy định về phòng, chống dịch của Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19./.

 

__________________

1 Cụm từ “chuyên gia nước ngoài” trong Hướng dẫn này được hiểu là bao gồm: nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp.

2 Thân nhân được liểu là: bố, mẹ, vợ, chồng, con.

3 Quyết định số 878/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 12/3/2020 ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19” hoặc Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 20/3/2020 ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”.

4 Bao gồm cả đối tượng là phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam; học sinh, sinh viên nước ngoài học tập tại Việt Nam theo các chương trình hợp tác cấp Bộ.

5 Hướng dẫn về việc đề nghị xét duyệt cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo bảo lãnh của cơ quan, tổ chức trong giai đoạn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 kèm theo công văn số 3374/BCA-QLXNC ngày 02/10/2020. Trong đó, cơ quan, tổ chức mời, đón người nước ngoài khi nộp hồ sơ đề nghị giải quyết nhập cảnh kèm theo bản chụp văn bản nêu ý kiến Ban chỉ đạo.

 

 

thuộc tính Công văn 5322/CV-BCĐ

Công văn 5322/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc hướng dẫn chuyên gia nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh phòng chống dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19Số công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:5322/CV-BCĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành:05/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Xuất nhập cảnh , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE NATIONAL STEERING COMMITTEE

FOR COVID-19 PREVENTION AND CONTROL

________

No. 5322/CV-BCD

On guiding foreign experts and foreigners entering Vietnam for COVID-19 prevention and control.

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

_______________________

Hanoi, July 05 , 2021

 

 

To:

- Ministries and ministerial-level agencies;

- People's Committees of provinces and centrally-run cities.

 

In recent times, the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control, the Ministry of Health, and relevant ministries and sectors have issued several documents1 to create favorable conditions for foreign experts and foreigners entering Vietnam for COVID-19 prevention and control. However, in the course of organizing the implementation of the above documents, there are some shortcomings in the management of foreign experts and foreigners during the process of entry, quarantine, working, and residence in Vietnam, affecting the prevention and control of the COVID-19 pandemic.

In the implementation of the Prime Minister's directions in the Official Telegram No. 570/CD-TTg dated May 02, 2021, the Notice No. 82/TB-VPCP dated April 29, 2021, and the Notice No. 102/TB-VPCP dated May 11, 2021, the National Steering Committee For COVID-19 Prevention and Control (hereinafter referred to as the National Steering Committee) reviewed recently issued documents relating to the settlement and management of the entry to Vietnam for foreign experts and foreigners. Based on the current pandemic development, in order to strengthen the strict control and management of the entry of foreign experts and foreigners to realize the “dual goals”, ensure to handle the entry for the right subjects according to their needs and purposes; while still meeting the requirements of pandemic prevention and control; and in order to implement the Government Office's Official Dispatch No. 1329/VPCP-QHQT dated June 11, 2021, on reviewing the approval and management of foreign experts and foreigners entering Vietnam, the National Steering Committee provides additional guidelines as follows:

1. People's Committees of provinces and centrally-run cities shall:

- Based on demand and proposal of local agencies and organizations, continue to take responsibility for considering and deciding on approving: (i) The list of foreign experts (including technical experts, investors, enterprise managers, high-skilled workers)2 and their families (including parents, spouses, and children); (ii) Other foreigners under the provincial-level People's Committees' competence to consider and approve to enter Vietnam (including foreign pupils and students studying in schools of provinces/centrally-run cities; cases requesting for entry for humanitarian reason, emergency, treatment in localities, etc.).

- Consider and approve the policy on permitting foreign experts and their families, foreigners to be quarantined in localities; carry out the quarantine and medical surveillance and activities of foreign experts, their families, and foreigners while working in localities; periodically report the National Steering Committee as prescribed.

2. The Five-ministry Working Group (the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Health, the Ministry of Public Security, the Ministry of National Defence, and the Ministry of Transport) shall:

- Consider and decide on the entry of: (i) Foreigners invited or guaranteed by diplomatic missions, foreign consular offices, representative offices of international organizations; central agencies and ministries3; (ii) Foreigners invited by other agencies and organizations for the purpose of socio-economic development and other specific cases (including humanitarian reasons, medical treatment, and cases of entering Vietnam to contact and work with different provinces/cities) other than those specified at Point 1 and beyond the competence of the municipal or provincial-level People's Committees or other than those who are permitted to enter Vietnam.

- The Working Groups of 5 ministries shall be responsible for monitoring, urging, advising, and handling problems arising in the course of implementation.

3. The Ministry of Foreign Affairs shall preside to handle foreigners entering Vietnam for diplomatic or official purposes according to this Guidance.

4. This Official Dispatch takes effect on the date of its signing and replaces the Official Dispatch No. 2847/CV-BCD dated May 23, 2020, the Official Dispatch No. 3949/CV-BCD dated July 24, 2929, the Official Dispatch No. 1113/CV-BCD dated February 23, 2021, and the Official Dispatch No. 3440/CV-BCD dated April 27, 2021, of the National Steering Committee, on the management of entrants for COVID-19 prevention and control.

The National Steering Committee hereby requests ministries, ministerial-level agencies, and People's Committees of provinces and centrally-run cities to implement for eligible subjects with appropriate frequency as prescribed, and comply with safety measures to prevent and control COVID-19, not to generate negative effects, strictly handle violations; and at the same time, widely disseminate to the units and people to strictly implement the Guidance on settling for foreign experts and foreigners entering Vietnam (enclosed with this Official Dispatch).

Sincerely./.

 

FOR THE HEAD OF THE COMMITTEE

THE DEPUTY HEAD

 

 

 

 

Do Xuan Tuyen

THE DEPUTY MINISTER OF HEALTH

 

______________________

1 Official Dispatch No. 2847/CV-BCD dated May 23, 2020, Official Dispatch No. 3949/CV-BCD dated July 24, 2020, Official Dispatch No. 3440/CV-BCD dated April 27, 2021, of the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control.

2 According to the Government Office's Notice No. 182/TB-VPCP dated May 15, 2020, and the Official Dispatch No. 2847/CV-BCD dated May 23, 2020, of the National Steering Committee.

3 Including foreign reporters residing in Vietnam; foreign pupils and students studying in Vietnam under ministerial-level coordination programs.

 

 

GUIDANCE

On settling for foreign experts1 and foreigners entering Vietnam

(Attached to the Official Dispatch No. 5322/CV-BCD dated July 05, 2021, of the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control)

 

I. Grounds for implementation

- The Tourism Law No. 09/2017/QH14 dated June 19, 2017, of the National Assembly and the Government's Decree No. 38/202/ND-CP dated April 03, 2020, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Vietnamese Guest Workers;

- The Government’s Resolution No. 84/NQ-CP dated May 29, 2020, regarding the tasks and solutions to continue to remove difficulties in production and business, accelerate the disbursement of public investment and ensure social order and safety in the context of COVID-19 pandemic;

- The Prime Minister's Directive No. 01/CT-TTG dated January 05, 2021, on strengthening the prevention and control of COVID-19 pandemic;

- The Prime Minister’s Official Telegram No. 540/CD-TTg dated April 23, 2021, on strengthening the management of flights carrying entrants to Vietnam;

- The Prime Minister's Official Telegram No. 541/CD-TTg dated April 23, 2021, on strengthening the COVID-19 prevention and control;

- The Prime Minister's Official Telegram No. 570/CD-TTg dated February 05/2/2021, on strengthening the COVID-19 prevention and control;

- The Government Office's Notices No. 118/TB-VPCP dated March 21, 2020, No. 122/TB-VPCP dated March 24, 2020, No. 146/TB-VPCP dated April 07, 2020, No. 170/TB-VPCP dated April 28, 2020, No. 182/TB-VPCP dated May 15, 2020, No. 203/TB-VPCP dated June 10, 2020, No. 238/TBVPCP dated July 12, 2020, No. 330/TB-VPCP dated September 15, 2020, No. 82/TB-VPCP dated April 29, 2021, No. 102/TB-VPCP dated May 11, 2021, on the Prime Minister’s conclusion at the meetings of the Government permanent on COVID-19 prevention and control.

II. Objectives and requirements

- To ensure to quickly and strictly settle the entry of foreign experts, their accompanied families, and foreigners for socio-economic development and other tasks as prescribed.

- To ensure to consider and approve cases of requesting for entering Vietnam according to the directions of the Prime Minister and the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control.

- To strengthen responsibility for monitoring the quarantine, post-quarantine, and working programs of foreign experts, their accompanied families, and foreigners for COVID-19 prevention and control.

III. Content

1. Settling for foreign experts and their accompanied families2; other foreigners to enter Vietnam as approved by the provincial-level People's Committees

1.1. Subjects of application: (i) Foreign experts invited or guaranteed to enter Vietnam, work, and reside in localities by organizations and agencies and their families; (ii) Other foreigners invited by organizations and agencies (including foreign pupils and students studying at schools of provinces/centrally-run cites and cases requesting for entry for humanitarian reason, emergency, treatment in localities, etc.).

1.2. Settling process:

- Based on the demands of agencies and organizations located in the area, the provincial People's Committee shall decide a List of foreign experts, their accompanied families, and foreigners permitted to enter Vietnam. Such a List shall be sent to the Ministry of Public Security (the Immigration Department) for consideration and settlement.

- The written requests for foreign experts, their families and foreigners to enter Vietnam made by inviting or guaranteeing units must comprise the following information: (i) The proposed list of foreign experts, their families and foreigners to enter Vietnam, purposes, entry time and residence period (clearly stating the necessity of entry); (ii) Picking up and movement plans; plans on quarantine at quarantine establishments selected and designated by the provincial-level People’s Committees; (iii) Working programs and plans, accommodations of foreign experts, their families and foreigners in localities; (iv) Contact information (address, telephone number, email); (v) Written commitments made by inviting or guaranteeing units to take responsibility for ensuring safety for COVID-19 prevention and control when inviting foreign experts, their families and foreigners to Vietnam, which ensure that: (a) Foreign experts and their families, foreigners shall be tested for SARS-CoV-2 by PCR technique within 03 days prior to the date of entry, (b) Having international insurance or the inviting organizations or agencies committed to pay all treatment expenses if the invited experts and their families, foreigners infect with COVID-19, (c) Other documents (if any).

- Inviting or guaranteeing agencies and organizations shall submit dossiers of request for grant of visas for foreign experts, their families, and foreigners, enclosed with the provincial-level People's Committee's written approval to the Ministry of Public Security (the Immigration Department).

- The provincial-level People's Committee shall designate and choose concentrated quarantine establishments used only for foreign experts, their families, and foreigners in localities (hereinafter referred to as quarantine establishments) according to the Ministry of Health's instructions3.

- The provincial-level People's Committee shall direct the organization for taking testing samples; control the concentrated quarantine, medical surveillance after completing the concentrated quarantine period according to regulations and the Ministry of Health's requirements. Avoid cross infection in quarantine establishments and infection in the community.

- For those who request for entering Vietnam for humanitarian reasons in emergencies that would otherwise affect their lives, and the requesters are at border gates (by road, railway, or waterway), the municipal/provincial-level People's Committees where such border gates are located shall be responsible for approving, receiving and managing. To be accepted for entering Vietnam, such people must obtain written approvals from hospitals accepting to provide treatment and appropriate plans on quarantine in Vietnam.

- People in charge of inspecting and controlling entry and exit at border gates (by road, railway, or waterway) or seaports shall only let foreigners fully satisfying conditions specified in this Guidance to enter Vietnam.

2. Settling for other foreigners to enter Vietnam as approved by the National Steering Committee

2.1. Subjects of application (i) Foreign experts, their families, and foreigners invited or guaranteed by diplomatic missions, foreign consular offices, representative offices of international organizations; central agencies and ministries4; (ii) Foreigners invited by other agencies and organizations for the purpose of socio-economic development and other specific cases (including humanitarian reasons and medical treatment) other than those specified at Point 1 and beyond the competence of the provincial-level People’s Committees or other than those who are permitted to enter Vietnam.

2.2. The Five-ministry Working Group (the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Health, the Ministry of Public Security, the Ministry of National Defence, and the Ministry of Transport) shall consider and handle as follows:

(i) Inviting agencies and organizations shall submit dossiers of request for permitting foreigners to be quarantined in localities to the provincial-level People's Committees. In which, the inviting agencies and organizations must register lists and propose quarantine plans, vehicles for transportation according to instructions of local authorities, and the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control. After receiving notices from the provincial-level People's Committees, inviting or guaranteeing organizations and agencies shall submit dossiers to the Five-ministry Working Group (through the Ministry of Foreign Affairs).

(ii) The provincial-level People's Committees shall consider and issue documents on approval (or disapproval) of the entry of foreign experts, their families, and foreigners, including quarantine plans proposed by the inviting or guaranteeing organizations and agencies; and concurrently send them to the Five-ministry Working Group (through the Ministry of Foreign Affairs).

(iii) After reviewing dossiers submitted by the inviting or guaranteeing organizations and agencies, the Ministry of Foreign Affairs shall consult the Five-ministry Working Group about permitting foreign experts, their families, and foreigners to enter Vietnam.

Such as dossier must comprise: (1) The provincial-level People's Committee’s written approval of the quarantine plan; (2) A written commitment made by inviting and guaranteeing unit to take responsibility for ensuring safety for COVID-19 prevention and control when inviting foreign experts, their families and foreigners to Vietnam, which ensures that: (a) Foreign experts and their families, foreigners shall be tested for SARS-CoV-2 by PCR technique within 03 days prior to the date of entry, (b) Having international insurance or the inviting organizations or agencies committed to pay all treatment expenses if the invited experts and their families, foreigners infect with COVID-19, (c) Other documents (if any).

(iv) On the basis of summarization of opinions from the Five-ministry Working Group, the Ministry of Foreign Affairs shall (authorize to the Consular Department) issue a notice on the National Steering Committee's opinions on settling for foreigners to enter Vietnam, and send it to the Border Guard High Command (the Ministry of National Defence), the Immigration Department (the Ministry of Public Security) and relevant localities, agencies, and organizations for implementation.

(v) On the basis of the notice of the Ministry of Foreign Affairs (authorize to the Consular Department), the Ministry of Public Security shall preside to settle and approve the foreigners' entry in accordance with its instructions5, notify relevant agencies (overseas Vietnamese representative missions, border guard and public security departments) to grant visas for foreign experts, their families and foreigners under Articles 17, 18 and 19 of the Law on Foreigners’ Entry in, Exit from, Transit through and Residence in Vietnam. The Ministry of Health, the Ministry of National Defence, the Ministry of Transport, relevant localities, and agencies shall implement according to the assigned functions and tasks.

(vi) In case beyond the competence of the Five-ministry Working Group, the Ministry of Foreign Affairs shall report the Prime Minister on behalf of the Working Group for consideration and decision.

2.3. If foreign experts, their families, and foreigners enter Vietnam to work in different localities, the inviting and guaranteeing agencies and organizations shall contact People’s Committees of relevant provinces to issue written approval of the foreign experts’ working programs and plans in such localities; and carry out procedures according to Point 2.2.

3. Settling for foreigners entering Vietnam for diplomatic or official purposes and their families (parents, spouses, and children)

3.1. Subjects: People whose entry is approved by the Ministry of Foreign Affairs according to the Law on Foreigners' Entry into, Exit from, Transit through and Residence in Vietnam No. 47/2014/QH13 dated June 16, 20214 of the National Assembly and the Law No. 51/2019/QH14 dated November 25, 2019, of the National Assembly, Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Foreigners' Entry into, Exit from, Transit through and Residence in Vietnam (the Law No. 47).

3.2. Settling process:

- Agencies and organizations inviting and guaranteeing foreigners specified at Point 3.1 shall send diplomatic notes to the competent agency under the Ministry of Foreign Affairs (the Consular Department) for consideration and settlement. Such a diplomatic note must specify information about the flight, quarantine location, vehicles used to transport foreigners to quarantine establishments, and commitment to complying with pandemic prevention and control measures applicable to entrants as prescribed.

- On the basis of the proposal from inviting and guaranteeing agencies and organizations, the competent agency under the Ministry of Foreign Affairs shall coordinate with the competent agency under the Ministry of Public Security and grant entry permits or visas (if necessary); and at the same time, discuss with relevant local functional agencies to support in approving plans for transportation, quarantine and medical surveillance of such foreigners.

- Based on documents of the competent agency under the Ministry of Foreign Affairs, the inviting and guaranteeing agencies and organizations shall send documents and relevant dossiers to the municipal/provincial-level People's Committees to receive and quarantine entrants.

In case beyond the competence of the Five-ministry Working Group, the Ministry of Foreign Affairs shall report the Prime Minister on behalf of the Working Group for consideration and decision.

- For guests invited by the Party, the State, the National Assembly, or the Government: Comply with the Scheme on welcoming the delegations approved by the leaders of the Party, the State, the National Assembly, and the Government.

IV. Responsibility for implementation

1. Provincial-level People's Committees shall

- Take responsibility for: approving the need to invite foreign experts and their families, foreigners of agencies, organizations, and enterprises, ensuring the right subjects and appropriate frequency; approving plans for movement, quarantine, medical surveillance, and health monitoring (in the locality) of foreign experts and their families, foreigners; organizing medical surveillance and monitoring of foreign experts and their families, foreigners after entry; organizing the assignment between local agencies, ensuring the management from the concentrated quarantine establishments to the places of residence (after completing the quarantine period). Deciding according to the competence and taking responsibility for the receipt and quarantine of entrants, organizing strict supervision of the quarantine of entrants, ensuring strict compliance with regulations on COVID-19 prevention and control, preventing infection in quarantine establishments and from the quarantine areas to the community. Strictly handle cases of taking advantage of and failing to comply with regulations on pandemic prevention and control.

- Take responsibility for approving, receiving, and managing people entering for humanitarian reasons in emergencies that would otherwise affect their lives, and the requesters are at border gates (by road, railway, or waterway). Based on requests of the organizations or individuals and specific conditions, the provincial-level People's Committees may consider and decide without requesting them to produce adequate papers as prescribed. During the emergency, the provincial-level People's Committees shall send documents to the Ministry of Public Security (the Immigration Department) and the Ministry of National Defence (the Border Guard High Command) to carry out immigration procedures according to regulations.

- Take responsibility for receiving and conducting the quarantine and monitoring for cases approved by the National Steering Committee (the Five-ministry Working Group).

- Promulgate regulations requesting inviting agencies, organizations and enterprises must report the provincial-level People's Committees on activities of the foreign experts, their families, and foreigners; the compliance with the plans on transportation, quarantine, COVID-19 prevention and control at accommodations, etc. of the foreign experts, their families, and foreigners.

- On a quarterly basis, report the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control (through the Ministry of Health - the Standing Agency of the Steering Committee, and concurrently send reports to the Ministry of Public Security and the Ministry of Foreign Affairs) on the approval, entry, quarantine, etc. of the foreign experts, their families, and foreigners in localities. Promptly report and propose to remove difficulties arising in the implementation.

- In case of detecting a foreigner infected with SARS-COV-2 at quarantine areas, it is necessary to promptly notify functional forces at border gates of entry for timely taking anti-pandemic measures.

2. The Ministry of Health (the Standing body of the National Steering Committee) shall

- Guide functional and local agencies the quarantine, monitoring, testing, and COVID-19 prevention and control measures applicable to entrants as prescribed.

- Coordinate with relevant units in inspecting and monitoring the implementation.

- Assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Public Security, the Ministry of National Defence, and the Ministry of Foreign Affairs in, monitoring and summarizing the entry of experts, their families, and foreigners in order to advise the pandemic prevention and control; report the National Steering Committee and the Prime Minister to remove relevant difficulties and shortcomings.

- Study to promulgate guidance on quarantine form and period applicable to fully vaccinated foreign experts, their families, and foreigners as prescribed.

- Guide functional and local agencies the quarantine, monitoring, testing, and COVID-19 prevention and control measures applicable to entrants as prescribed.

3. The Ministry of Foreign Affairs shall

- Act as the focal point to receive the request of foreigners on entry under the approval competence of the National Steering Committee; notify results to the provincial-level People's Committees, relevant agencies, and organizations for implementation.

- Preside to settle for foreigners entering Vietnam for diplomatic or official purposes and their families (parents, spouses, and children).

- Consider and promptly propose to remove difficulties arising in the implementation.

- Direct overseas Vietnamese representative missions to grant appropriate visas for foreign experts, their families, and foreigners who enter Vietnam according to notices of the Immigration Department under the Ministry of Public Security.

4. The Ministry of Public Security shall

- Approve personnel to be granted visas on the basis of documents submitted by enterprises/agencies/organizations and notify relevant agencies (overseas Vietnamese representative missions, border guards, public security departments) to grant visas for foreign experts and their families, foreigners who have been permitted to enter Vietnam under the Law on Foreigners’ Entry in, Exit from, Transit through and Residence in Vietnam.

- Manage and settle the entry of experts, their families, and foreigners; coordinate to review experts currently residing in localities; inspect and handle cases of violation.

- Direct and guide police department and localities to strictly manage foreigners on entry, subject to quarantine or residing in localities.

- On a quarterly basis, make statistics on the number of experts entering and residing to report the Five-ministry Working Group (the Standing Agency of the National Steering Committee).

5. The Ministry of National Defence shall

- Settle the entry for experts, their families, and foreigners possessing appropriate visas at border gates managed by the Border Guards.

- Grant visas for experts, their families, and foreigners according to Article 18 of the Law on Foreigners' Entry in, Exit from, Transit through, and Residence in Vietnam.

- On a quarterly basis, make statistics on the number of experts on entry at border gates managed by the Border Guards to report the Five-ministry Working Group (the Standing Agency of the National Steering Committee).

6. The Ministry of Transport shall

Direct the issuance of flight permits for flights carrying foreign experts and foreigners who have been allowed to enter Vietnam.

7. Agencies, organizations, and individuals inviting and guaranteeing foreigners and foreign experts shall

- Take responsibility for their invitation of experts, experts' families, and foreigners, ensuring that they are the right subjects according to regulations. Make a written commitment to fully taking responsibility before the law for the contents mentioned in the written request and strictly organize and comply with requirements on COVID-19 prevention and control before, during, and after the entry.

- Units inviting and guaranteeing foreign experts to work in Vietnam must ensure that: Foreign experts and their families, foreigners shall be tested for SARS-CoV-2 by PCR technique within 03 days prior to the date of entry (except for special cases); having international insurance or the inviting organizations or agencies commit to paying all treatment expenses if the invited experts and their families, foreigners infect with COVID-19; they shall take responsibility for ensuring safety in COVID-19 prevention and control when inviting foreign experts, their families, and foreigners to Vietnam.

- Organizations and units that request for entry permission of foreign experts, their families, and foreigners must make a written commitment to take full responsibility before law for the contents mentioned in the written request must have a business registration certificate, an operation license with functions and tasks suitable for the purpose of the entry request, with signature and seal as registered.

- Individuals that request entry permission and are subject to entry consideration as prescribed must make a written commitment on fully taking responsibility before the law for the contents mentioned in the written request and strictly comply with requirements on COVID-19 prevention and control before, during, and after the entry.

- Individuals that request for entry permission and are subject to entry consideration as prescribed must make a written commitment on fully taking responsibility before the law for their requests and provide sufficient information (address, telephone number, email, passport number, and address of the place of residence after completing the quarantine period) and documents proving reasons for their entry.

This Guidance shall be amended and updated according to policies on entry and exit, regulations on pandemic prevention and control of the Government, and the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control./.

 

___________________

1 “Foreign experts” in this Guidance include: Investors, technical experts, enterprise managers, high-skilled workers.

2 Families mean: Parents, spouses, and children.

3 The Ministry of Health’s Decision No. 878/QD-BYT dated March 12, 2020, on promulgating “the Guidance on quarantine at concentrated quarantine establishments for the prevention and control of the COVID-19 pandemic” or the Ministry of Health’s Decision No. 1246/QD-BYT dated March 20, 2020, on promulgating the “Interim Guidance on concentrated quarantine at paid quarantine hotels in the prevention and control of COVID-19 epidemic”.

4 Including foreign reporters residing in Vietnam; foreign pupils and students studying in Vietnam under ministerial-level coordination programs.

5 Guidance on permitting foreigners to enter Vietnam under guarantee by organizations and agencies during the period of application of COVID-19 prevention and control measures attached to the Official Dispatch No. 3374/BCA-QLXNC dated October 02, 2020. Upon submitting dossiers of request for entry permission, agencies and organizations inviting and picking up foreigners must submit copies of the written opinions of the Steering Committee.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Official Dispatch 5322/CV-BCD DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Official Dispatch 5322/CV-BCD PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi