Công văn 5141/UBND-KGVX Hà Nội 2019 triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Thuộc tính văn bản
Công văn 5141/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 5141/UBND-KGVX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 18/11/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------------

Số: 5141/UBND-KGVX

V/v: Triển khai Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;

- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại văn bản số 9175/VPCP-KGVX ngày 09/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực nội dung sau:

1. Các Sở và cơ quan ngang Sở trực thuộc UBND Thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia; đồng thời tổ chức phố biến, tuyên truyền Luật tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực thuộc.

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia tại địa phương; đồng thời tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên của Mặt trận, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm giáo dục, tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; đưa nội dung phòng, chống tác hại của rượu, bia vào nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức.

3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên không uống rượu, bia; phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ và hỗ trợ trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia; Lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia trong công tác đoàn, đội.

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố Hà Nội: Tăng cường phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia; lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia trong công tác hội.

UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cùng các đoàn thể Thành phố và yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc những nội dung trên. Giao Sở Y tế (cơ quan Thường trực) tham mưu UBND Thành phố thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn Thành phố; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia của các đơn vị, định kỳ báo cáo UBND Thành phố và Bộ Y tế theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đồng chí Bí thư Thành ủy;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Y tế;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- UBMTTQ VN TP HN;

- Đài PT&THHN, Báo: HNM, KT&ĐT, ANTĐ, TTXVN - Phân xã HN;

- VPUB: CVP, các PCVP;

- Phòng KGVX, KT, NC, TKBT, TH, HCTC;

- Lưu: VT, KGVXan

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Ngô Văn Quý

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực