Công văn 4960/BGTVT-CYT về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B GIAO THÔNG VẬN TẢI

_______________

Số: 4960/BGTVT-CYT

V/v: Tiêm vắc xin phòng COVID-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2021

 

 

HỎA TỐC

                                                                                   

Kính gửi: Các Tng công ty, doanh nghiệp ngành Giao thông vận tải

 

Thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được nhiều văn bản của các Tổng công ty, doanh nghiệp ngành GTVT kiến nghị về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, nhân viên, người lao động của đơn vị. Về vấn đề này, Bộ Y tế đã có hướng dẫn tại Công văn số 4260/BYT-DP ngày 25/5/2021 về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 và Công văn số 3823/BYT-DP ngày 07/5/2021 về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đơn vị trên địa bàn TP. Hà Nội; Bộ GTVT hướng dẫn các Tổng công ty, doanh nghiệp (đơn vị) trong toàn ngành thực hiện như sau:

1. Chủ động liên hệ với Bệnh viện Nhi Trung ương (đã được phân công triển khai tiêm chủng theo Công văn số 3823/BYT-DP ngày 07/5/2021 nêu trên) để lập danh sách tiêm chủng và phối hợp t chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đối với các đơn vị trên địa bàn TP. Hà Nội; Căn cứ mục 1, Điều 2 (Đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí) tại Nghị quyết số 21/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19, đơn vị rà soát, thống kê, lập danh sách đối tượng ưu tiên tiêm của đơn vị. Trường hp các Tổng công ty, doanh nghiệp có nhân viên ở các địa phương khác thì chủ động liên hệ với Sở Y tế nơi đóng trên địa bàn để được tiêm chủng.

2. Các đơn vị ngoài địa bàn thành phố Hà Nội chủ động liên hệ với Sở Y tế địa phương để được tiêm chủng theo đúng các quy định của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế.

Bộ GTVT thông báo để các đơn vị được biết và khẩn trương thực hiện./.

Gửi kèm văn bản: Công văn số 4260/BYT-DP ngày 25/5/2021 và Công văn s3823/BYT-DP ngày 07/5/2021 của Bộ Y tế.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Bộ Y tế;

- Bệnh viện Nhi Trung ương (đ p/h);

- Lưu: VT, CYT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Lê Anh Tuấn

 

 

BỘ Y TẾ

_______

Số: 4260 /BYT-DP

V/v tiêm vắc xin phòng COVID-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2021

 

KHẨN

 

Kính gửi: Các đơn vị theo danh sách gửi

 

Ngày 05/3/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1467/QĐ-BYT về việc phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 và Quyết định số 1464/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng phòng COVID-19 trong đó nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố là chịu trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức tiêm chủng tại địa phương cho các đối tượng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ đang sinh sống trên địa bàn (bao gồm cả các đối tượng thuộc các cơ quan trung ương và địa phương). Ngày 20/5/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2499/QĐ-BYT về việc phân bổ vắc xin đợt 3. Công văn số 3823/BYT-DP ngày 07/05/2021 về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các Cơ quan trung ương; các Bộ ngành; Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước; các Tổ chức quốc tế, Cơ quan đại diện ngoại giao trên địa bàn thành phố Hà Nội. Để đảm bảo sử dụng vắc xin an toàn và hiệu quả, Bộ Y tế đề nghị:

1. Các Cơ quan trung ương, Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty của nhà nước, Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam, các đoàn ngoại giao đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ động liên hệ với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đã được phân công triển khai tiêm chủng theo Công văn số 3823/BYT-DP ngày 07/5/2021 để lập danh sách đối tượng và tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trường hợp các đơn vị có nhân viên ở các địa phương khác thì chủ động liên hệ với Sở Y tế nơi đóng trên địa bàn để được tiêm chủng.

2. Các Bệnh viện, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế theo phân công tại Công văn số 3823/BYT-DP ngày 07/05/2021 và qui định tại điểm 2 Điều 1 Quyết định số 2499/QĐ-BYT ngày 20/5/2021 của Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan đơn vị tổng hợp nhu cầu vắc xin báo cáo Bộ Y tế để làm căn cứ phân bổ vắc xin; Xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm cho các cơ quan, đơn vị được phân công và tiêm cho cán bộ, nhân viên của đơn vị mình theo hướng dẫn tại điểm 2 Điều 2 Quyết định 2499/QĐ-BYT ngày 20/5/2021 của Bộ Y tế.

3. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ các qui định của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 và Bộ Y tế để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quản lý (cơ quan Trung ương; Tập đoàn, Tổng công ty; các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế, các đơn vị tư nhân, hiệp hội...) thuộc đối tượng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ thông báo, đăng ký với Sở Y tế để lập kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và tổ chức triển khai tiêm chủng an toàn và hiệu quả. Riêng Sở Y tế Hà Nội không thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã nêu tại Công văn số 3823/BYT-DP ngày 07/5/2021 và điểm 2 Điều 1 Quyết định số 2499/QĐ-BYT ngày 20/5/2021 của Bộ Y tế.

Đề nghị Thủ trưởng Đơn vị khẩn trương chỉ đạo thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các đ/c Thứ trưởng;

- UBND tỉnh, thành phố;

- Cổng thông tin điện tử BYT;

- Lưu: VT, DP

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

 

 

DANH SÁCH GỬI

(Gửi kèm Công văn số      /BYT-DP ngày    /5/2021)

 

1. Các cơ quan tham mưu cho Ban chấp hành Trung ương Đảng;

2. Các đơn vị trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng;

3. Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

4. Văn phòng Chủ tịch nước;

5. Các cơ quan thuộc Quốc hội;

6. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

7. Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức Chính trị - Xã hội Trung ương;

8. Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước;

9. Các Tổ chức quốc tế tại Hà Nội;

10. Các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội;

11. Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện E, Bệnh viện Nhi Trung ương;

12. Trường Đại học Y Hà Nội;

13. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

BỘ Y TẾ

________

Số: 3823/BYT-DP

V/v triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đơn vị trên địa bàn TP. Hà Nội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2021

 

 

KHẨN

 

Kính gửi:

- Các cơ quan tham mưu cho Ban chấp hành Trung ương Đảng;

- Các đơn vị trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng;

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Các cơ quan thuộc Quốc hội;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức Chính trị - Xã hội Trung ương;

- Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước;

- Các Tổ chức quốc tế tại Hà Nội;

- Các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội;

- Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện E, Bệnh viện Nhi Trung ương;

- Trường Đại học Y Hà Nội.

(sau đây gọi tt là các đơn vị)

 

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; ngày 21/4/2021 Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 3141/BYT-DP và Công văn số 3142/BYT-DP về việc lập danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra ở thành phố Hà Nội; Bộ Y tế đề nghị:

1. Các đơn vị thực hiện rà soát, tổng hợp đối tượng thuộc diện ưu tiên tiêm chủng theo Điều 2, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ, gửi danh sách và phối hợp với các đơn vị được Bộ Y tế phân công tại Mục 2, Công văn này để được tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo từng đợt phân bổ vắc xin của Bộ Y tế.

2. Các Bệnh viện, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tiếp nhận, bảo quản và tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo phân công như sau:

- Trường Đại học Y Hà Nội: tổ chức tiếp nhận, bảo quản và tiêm vắc xin cho các cơ quan tham mưu cho Ban chấp hành Trung ương Đảng; y ban Kiểm tra Trung ương; Văn phòng Chủ tịch nước; các cơ quan thuộc Quốc hội.

- Bệnh viện Bạch Mai: tổ chức tiếp nhận, bảo quản và tiêm vắc xin cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (trừ Văn phòng Chính phủ); các cơ quan thông tấn báo chí Trung uơng;

- Bệnh viện Nhi Trung uơng: tổ chức tiếp nhận, bảo quản và tiêm vắc xin cho các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nuớc và các Tổ chức Chính trị - Xã hội Trung uơng.

- Bệnh viện Phổi Trung uơng: tổ chức tiếp nhận, bảo quản và tiêm vắc xin cho Văn phòng Chính phủ; các Tổ chức quốc tế tại Hà Nội, các đoàn ngoại giao của nuớc ngoài tại Hà Nội do Bộ Ngoại giao đề xuất.

- Bệnh viện E: tổ chức tiếp nhận, bảo quản và tiêm vắc xin cho các đơn vị trực thuộc Ban chấp hành Trung uơng Đảng, ủy ban Trung uơng mặt trận tổ quốc Việt Nam và một số cơ quan khác theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

3. Cục Y tế dự phòng chủ trì phối hợp với Dự án TCMR Quốc gia, Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương căn cứ Quyết định 1906/QĐ-BYT ngày 19/4/2021 của Bộ Y tế, trình Bộ Y tế quyết định phân bổ số vắc xin tại quyết định trên cho các đơn vị tại Mục 2, Công văn này trước ngày 08/5/2021.

4. Công văn này thay thế Công văn số 3141/BYT-DP và Công văn số 3142/BYT-DP về việc lập danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các Bệnh viện, Truờng Đại học Y Hà Nội tổng hợp nhu cầu, báo cáo Bộ Y tế để đuợc phân bổ vắc xin theo từng đợt; xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo từng đợt phân bổ của Bộ Y tế đảm bảo an toàn, đúng qui định. Riêng đợt phân bổ này phải tổ chức tiêm hoàn thành truớc ngày 15/5/2021.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Bộ trưởng báo cáo);

- Các Đ/c Thứ trưởng;

- UBND TP. Hà Nội;

- Sở Y tế Hà Nội;

- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

 

 

thuộc tính Công văn 4960/BGTVT-CYT

Công văn 4960/BGTVT-CYT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4960/BGTVT-CYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành:29/05/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi