Công văn 4811/BHXH-CNTT 2019 tạo lập giấy ra viện và giấy chứng sinh trên Cổng tiếp nhận

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

Số: 4811/BHXH-CNTT
V/v: Tạo lập giấy ra viện và giấy chứng sinh trên Cổng tiếp nhận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2019

 

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã bổ sung chức năng cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) tạo lập giấy ra viện và giấy chứng sinh theo quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn (Cổng tiếp nhận). BHXH Việt Nam đề nghị Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh) chỉ đạo Phòng Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Phòng Chế độ BHXH và Phòng Giám định thực hiện các nội dung sau:

- Hướng dẫn các cơ sở KBCB tạo lập giấy ra viện (theo Phụ lục 3, Thông tư 56/2017/TT-BYT) và giấy chứng sinh (theo Phụ lục 5, Thông tư 56/2017/TT-BYT) trên Cổng tiếp nhận (Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 01 gửi kèm).

- Dữ liệu về giấy nghỉ việc hưởng BHXH, giấy ra viện, giấy chứng sinh được tạo lập trên Cổng tiếp nhận sẽ tự động bị khóa (không thay đổi/xóa) sau thời gian 30 ngày kể từ ngày tạo lập. Cơ sở KBCB cần thay đổi thông tin gửi đề nghị mở khóa tới cơ quan BHXH (Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 02 gửi kèm) BHXH các tỉnh phê duyệt đề nghị mở khóa như Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 03 gửi kèm.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị BHXH các tỉnh báo cáo kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Trung tâm Công nghệ thông tin) để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Tổng liên đoàn lao động Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phó TGĐ Lê Hùng Sơn;
- Phó TGĐ Đào Việt Ánh;
- Sở Y tế, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

 

PHỤ LỤC 01:

TẠO LẬP GIẤY CHỨNG SINH VÀ GIẤY RA VIỆN
(Gửi kèm theo công văn số    /BHXH-CNTT ngày   /12/2019 của BHXH Việt Nam)

 

1. Tạo lập Giấy chứng sinh

Bước 1. Đăng nhập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (Cổng GĐBHYT) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp.

Bước 2. Chọn chức năng Cấp chứng từ -> Giấy chứng sinh. Màn hình sẽ hiện thị ra như sau:

Bước 3. Có 2 cách để tạo giấy chứng sinh là nhập trực tiếp hoặc nhập vào bằng Excel

Cách 1. Nhập trực tiếp: Chọn nút  để tạo giấy chứng sinh

Trong đó:

- Thông tin mẹ (người nuôi dưỡng):

+ Mã chứng từ: Mã chứng từ

+ Số seri:

● Cơ sở có thể nhập số seri, lấy trong 24 chữ cái và 9 số

● Không điền số seri: Số seri để trống thì khi lưu hệ thống sẽ tự sinh.

+ Số sổ BHXH: Số sổ BHXH của mẹ hoặc người nuôi dưỡng

+ Mã thẻ BHYT: Mã thẻ của mẹ hoặc người nuôi dưỡng

+ Họ tên mẹ/Người nuôi dưỡng: Họ và tên của mẹ hoặc người nuôi dưỡng chữ in hoa, có dấu

+ Năm sinh: Năm sinh của mẹ hoặc người nuôi dưỡng

+ Dân tộc: dân tộc của mẹ hoặc người nuôi dưỡng (chọn theo combobox)

+ Số CMND: số CMND của mẹ hoặc người nuôi dưỡng

+ Ngày cấp CMND: Ngày cấp CMND (chọn theo combobox)

+ Nơi cấp: Nơi cấp CMND của mẹ hoặc người nuôi dưỡng

+ Nơi đăng ký thường trú: Nơi đăng ký thường trú của mẹ hoặc người nuôi dưỡng

Lưu ý: Nhập mã số BHXH/mã thẻ BHYT, Họ tên, Ngày sinh đúng hệ thống sẽ hỗ trợ cung cấp đầy đủ thông tin theo dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý.

- Thông tin con:

+ Họ tên cha: Họ tên cha

+ Dự định đặt tên con: tên dự định đặt cho con

+ Giới tính con: Nam/ Nữ/ Chưa xác định (chọn combobox)

+ Số con: Số con trong lần sinh này

+ Cân nặng con: Cân nặng con(tính theo đơn vị gram)

+ Ngày sinh con: Ngày sinh con

+ Nơi sinh: Nơi sinh con (tại bệnh viện bé sinh ra) theo 3 cấp (xã/huyện/tỉnh)

+ Tình trạng con: Nhập chuẩn đoán của bác sỹ

- Thông tin hành chính:

+ Người đỡ đẻ: Nhập họ tên người đỡ đẻ

+ Người ghi phiếu: Nhập họ tên người ghi phiếu

+ Thủ trưởng đơn vị: Nhập họ tên thủ trưởng đơn vị

+ Ngày cấp chứng từ: Chọn ngày cấp chứng từ

Cách 2. Nhập vào bằng file Excel:

- Chọn Import mẫu 05

- Màn hình sẽ hiện ra

Chọn file excel mẫu 05 đã làm theo mẫu do Cổng cung cấp và import vào hệ thống.

Bước 4. Chọn Lưu để lưu lại thông tin đã tạo lập.

2. Tạo lập Giấy ra viện

Bước 1. Đăng nhập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (Cổng GĐBHYT) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp.

Bước 2. Chọn chức năng Cấp chứng từ -> Giấy ra viện.

Màn hình sẽ hiện thị ra như sau:

Bước 3. Có 2 cách để tạo giấy ra viện là nhập trực tiếp hoặc nhập vào bằng Excel

Cách 1. Nhập trực tiếp: Chọn nút  để tạo giấy ra viện

Trong đó:

+ Số lưu trữ: Số lưu trữ

+ Mã y tế:

● Cơ sở có thể nhập số seri, lấy trong 24 chữ cái và 9 số

● Không điền số seri: Số seri để trống thì khi lưu hệ thống sẽ tự sinh.

+ Khoa: Chọn Khoa trong danh mục khoa phòng (Lấy theo danh mục khoa phòng)

+ Mã số BHXH: Mã số BHXH của người được cấp giấy ra viện

+ Mã thẻ BHYT: Mã thẻ BHYT của người được cấp giấy ra viện

+ Nghề nghiệp: Nghề nghiệp của người được cấp giấy ra viện

Lưu ý: Nhập mã số BHXH/mã thẻ BHYT, Họ tên, Ngày sinh đúng hệ thống sẽ hỗ trợ cung cấp đầy đủ thông tin theo dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý.

+ Chuẩn đoán điều trị: Nhập chuẩn đoán của bác sỹ

+ Phương pháp điều trị: Nhập phương pháp điều trị

+ Ghi chú: Nhập ghi chú

+ Thủ trưởng đơn vị: Nhập họ tên thủ trưởng đơn vị

+ Người hành nghề: Chọn nhân viên y tế trong danh mục nhân viên y tế (Lấy thông tin theo danh mục nhân viên y tế khai báo tại danh mục của cơ sở)

+ Ngày cấp chứng từ: Chọn ngày cấp chứng từ cho người bệnh

Lưu ý: Nhập mã số BHXH/mã thẻ BHYT, Họ tên, Ngày sinh đúng hệ thống sẽ cung cấp đầy đủ thông tin chuẩn theo dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý.

Cách 2. Nhập vào bằng file Excel:

- Chọn Import mẫu 03

- Màn hình sẽ hiện ra

Chọn file excel mẫu 03 đã làm theo mẫu do Cổng cung cấp và import vào hệ thống.

Bước 4. Chọn Lưu.

 

PHỤ LỤC 02:

ĐỀ NGHỊ MỞ KHÓA DỮ LIỆU
(Gửi kèm theo công văn số    /BHXH-CNTT ngày    /12/2019 của BHXH Việt Nam)

Mục đích: Sau 30 ngày kể từ ngày tạo chứng từ, Cổng tiếp nhận sẽ tự động khóa chức năng sửa/xóa chứng từ đã lưu. Cơ sở KCB gửi yêu cầu mở khóa kèm lý do để được phép sửa/xóa chứng từ.

Bước 1. Đăng nhập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (Cổng GĐBHYT) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp.

Bước 2: Chọn menu Cấp chứng từ -> chọn loại chứng từ cần yêu cầu mở khóa (Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, Giấy chứng sinh, Giấy ra viện).

Ví dụ chọn Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, chọn Màn hình hiển thị như giao diện:

Bước 3: Chọn các điều kiện:

- Từ ngày/ đến ngày

- Trạng thái: Tất cả/ Đã khóa/ Mở khóa

- Tìm kiếm: theo mã số BH/ số thẻ/ Họ tên

- Trạng thái yêu cầu: Tất cả/ Đang yêu cầu được mở khóa/ Đã được duyệt mở khóa/ Bị từ chối mở khóa

Bước 4:

Cách 1: Chọn danh sách/nhiều chứng từ yêu cầu mở khóa rồi nhấn biểu tượng  hiển thị trên màn hình:

Màn hình giao diện hiển thị như sau:

Cách 2: Chọn 1 chứng từ cụ thể yêu cầu mở khóa rồi nhấn biểu tượng  hiển thị ở cuối chứng từ đó:

Bước 5: Màn hình hiển thị bảng lý do yêu cầu mở khóa, nhập lý do yêu cầu mở khóa

Bảng yêu cầu hiển thị như sau:

- Nhấn biểu tượng  để gửi lý do yêu cầu mở khóa

- Nhấn biểu tượng  để tắt bảng lý do yêu cầu mở khóa

* Đối với chứng từ bị từ chối. Tích vào checkbox chứng từ và nhấn vào biểu tượng  hiện ở cuối chứng từ để xem thông báo lý do từ chối mở khóa của chứng từ đó.

Màn hình hiển thị như sau:

 

PHỤ LỤC 03:

PHÊ DUYỆT ĐỀ NGHỊ MỞ KHÓA DỮ LIỆU
(Gửi kèm theo công văn số    /BHXH-CNTT ngày    /12/2019 của BHXH Việt Nam)

Mục đích: Mở khóa cho cơ sở tạo chứng từ được phép sửa/xóa.

Bước 1: Đăng nhập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (Cổng GĐBHYT) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp (tài khoản _BH)

Bước 2: Vào menu Thông tuyến khám chữa bệnh/Kết quả yêu cầu mở khóa chứng từ. Màn hình hiển thị như giao diện:

Bước 3: Chọn các điều kiện:

- Đơn vị (cơ quan BHXH)

- Cơ sở KCB (nhập mã/tên cơ sở KCB muốn tìm kiếm)

- Từ ngày/Đến ngày

- Trạng thái yêu cầu: Tất cả/ Đang yêu cầu được mở khóa/ Đã được duyệt mở khóa/ Bị từ chối mở khóa

Bước 4:

Trường hợp “Duyệt’’ yêu cầu mở khóa cấp chứng từ

Cách 1: Chọn danh sách/nhiều chứng từ yêu cầu mở khóa rồi nhấn biểu tượng  hiển thị trên màn hình:

Chọn ngày khóa lại, màn hình hiển thị như sau:

Cho phép người dùng chọn ngày trong popup

Cách 2: Chọn 1 chứng từ cụ thể yêu cầu mở khóa rồi nhấn biểu tượng  hiển thị ở cuối chứng từ đó. Màn hình giao diện hiển thị như sau:

Chọn ngày khóa lại, màn hình hiển thị như sau:

Cho phép người dùng chọn ngày trong popup

Trường hợp “Từ chối’’ yêu cầu mở khóa cấp chứng từ

Cách 1: Chọn danh sách/nhiều chứng từ yêu cầu mở khóa rồi nhấn biểu tượng  hiển thị trên màn hình:

Điền vào bảng lý do từ chối, màn hình hiển thị như sau:

Cho phép người dùng điền lý do từ chối mở khóa

Cách 2: Chọn 1 chứng từ cụ thể yêu cầu mở khóa rồi nhấn biểu tượng  hiển thị ở cuối chứng từ đó. Màn hình giao diện hiển thị như sau:

Điền vào bảng lý do từ chối, màn hình hiển thị như sau:

Cho phép người dùng điền lý do từ chối mở khóa

 

                                                                    

thuộc tính Công văn 4811/BHXH-CNTT

Công văn 4811/BHXH-CNTT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tạo lập giấy ra viện và giấy chứng sinh trên Cổng tiếp nhận
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4811/BHXH-CNTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành:24/12/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi