Công văn 4071/BYT-KCB 2020 bảo đảm năng lực về chẩn đoán, điều trị dịch COVID-19

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ

_______

Số: 4071/BYT-KCB

V/v: Bảo đảm năng lực về chẩn đoán, điều trị đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế

- Y tế ngành

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 tại một số tỉnh, thành phố trong thời gian qua, để bảo đảm năng lực về chẩn đoán, điều trị đáp ứng với dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Y tế ngành, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

1. Rà soát và bảo đảm đáp ứng về phương tiện phòng hộ cá nhân, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, thuốc thiết yếu trong phòng, chống dịch COVID-19 theo diễn biến tình hình dịch COVID-19 (trên cơ sở Danh mục trang thiết bi, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 (được ban hành tại Quyết định số 941/QĐ-BYT ngày 17/3/2020 và Quyết định số 1533/QĐ-BYT ngày 03/04/2020 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 941/QĐ-BYT và Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 được ban hành tại Quyết định số 1259/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 và Quyết định số 1460/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 về đính chính Quyết định số 1259/QĐ-BYT). Trường hợp vượt quá khả năng đáp ứng của đơn vị, đề nghị có báo cáo đề xuất Bộ Y tế kịp thời.

2. Khẩn trương cập nhật báo cáo về năng lực đáp ứng với dịch COVID-19 theo công văn số 471/BYT-KH-TC và 473/BYT-KH-TC ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Bộ Y tế (công văn xin gửi kèm theo). Báo cáo đề nghị gửi trước ngày 04/08/2020 về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài chính và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh), đồng thời nhập báo cáo trên trang thông tin: cdc.kcb.vn (các đơn vị chưa có tài khoản và password để đăng nhập, đề nghị đăng ký qua email: cdc.kcb@gmail.com).

Trên đây là ý kiến của Bộ Y tế, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTTg Vũ Đức Đam, Trưởng BCĐQGPCD COVID-19 (để b/cáo);

- Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Phó TB CĐQGPCD Covid-19 (để b/cáo);

- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

- Vụ KHTC;

- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn
Phó trưởng Ban chỉ đạo
Quốc gia phòng chống dịch 
Covid-19

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực