Công văn 3818/UBND-KT TP.HCM 2021 về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

________

Số: 3818/UBND-KT
Về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Sở Công Thương;

- Sở Y tế;

- Sở Du lịch;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố;

- Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức.

- Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

 

 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”;

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”;

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Báo cáo, đề xuất số 5204/BC-SCT ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Sở Công Thương về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố và ý kiến của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố với các địa phương về công tác phòng chống dịch vào ngày 13 tháng 11 năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện thí điểm việc kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn trên địa bàn Quận 7 và Thành phố Thủ Đức; Và đề xuất của Sở Công Thương tại Công văn số 5249/SCT-VP ngày 16 tháng 11 năm 2021 về hoạt động kinh doanh ăn uống;

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được thực hiện thí điểm kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2021 và phải đảm bảo các điều kiện hoạt động sau:

a) Đáp ứng các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 3677/QĐ-BCĐ ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố).

b) Thời gian hoạt động: kết thúc trước 22 giờ 00 hàng ngày.

c) Hoạt động cụ thể theo từng cấp độ dịch, cụ thể:

+ Đối với địa bàn được đánh giá cấp độ dịch là cấp độ 1 và cấp độ 2: các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động bình thường mới.

+ Đối với địa bàn được đánh giá cấp độ dịch là cấp 3: các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ ăn, uống tại chỗ không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm; Không được bán, không để khách sử dụng đồ uống có cồn.

+ Đối với địa bàn được đánh giá cấp độ dịch là cấp 4: các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang đi, không phục vụ ăn, uống tại chỗ.

2. Sau thời gian thực hiện thí điểm, Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân các quận huyện tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm gửi Sở Công Thương để Sở Công Thương tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Các Sở, ban, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các quận - huyện căn cứ các nhiệm vụ được giao tại văn bản số 3569/UBND-KT ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố để hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện, đáp ứng các yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND TP;

- TTUB: CT, các PCT;

- VP Thành ủy;

- VPUB: CVP, các PCVP;

- Phòng KT; VX;

- Lưu: VT, (KT/AT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phan Thị Thắng

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 3818/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3818/UBND-KT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Phan Thị Thắng
Ngày ban hành: 16/11/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

HO CHI MINH CITY
PEOPLE’S COMMITTEE

__________

No. 3818/UBND-KT
Regarding operations of food and beverage establishments

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

_______________

Ho Chi Minh City, November 16, 2021

 

 

To:

- The Department of Industry and Trade;

- The Department of Health;

- The Department of Tourism;

- The Department of Information and Communications;

- The City’s Food Safety Management Board;

- People’s Committee of Thu Duc District;

- People’s Committees of other districts.

 

Pursuant to the Government's Resolution No. 128/NQ-CP dated October 11, 2021, promulgating the Interim Regulation on “safe and flexible adaptation and effective control over the COVID-19 pandemic”;

Pursuant to the Ministry of Health's Decision No. 4800/QD-BYT dated October 12, 2021, issuing the Interim Guidance for implementation of the Government’s Resolution No. 128/NQ-CP dated October 11, 2021 promulgating the Interim Regulation on “safe and flexible adaptation and effective control over the COVID-19 pandemic”;

Pursuant to the Directive No. 18/CT-UBND dated September 30, 2021, of Ho Chi Minh City People’s Committee, on continuing to control and revise COVID-19 prevention and control measures and gradually restore and develop the social economy in Ho Chi Minh City;

Pursuant to the Decision No. 3900/QD-UBND dated November 16, 2021, of Ho Chi Minh City People’s Committee, on the interim regulation on measures for “safe and flexible adaptation and effective control over the COVID-19 pandemic” in Ho Chi Minh City;

Pursuant to the Report No. 5204/BC-SCT dated November 15, 2021 of the Department of Industry and Trade, on operations of food and beverage establishments in the City and opinions of the standing body of Ho Chi Minh City Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control at the progress meeting held on November 13, 2021, between Ho Chi Minh City Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control and other localities on the pandemic prevention and control; reports on results of piloting to resume operations of food and beverage establishments selling alcohol in District 7 and Thu Duc City; and proposals of the Department of Industry and Trade provided in the Official Dispatch No. 5249/SCT-VP, on operations of food and beverage establishments;

Ho Chi Minh City hereby directs as follows:

1. To allow food and beverage establishments to resume operations from November 16, 2021 to the end of November 30, 2021 on a pilot basis, provided that the following conditions are satisfied:

a) Meeting requirements provided in the set of criteria for assessment of safe operations in the COVID-19 prevention and control at food service and food business establishments in Ho Chi Minh City (attached to the Decision No. 3677/QD-BYT dated October 27, 2021 of Ho Chi Minh City Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control).

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực