Công văn 3807/SYT-NVY TP HCM triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ H CHÍ MINH
SỞ Y TẾ

_______

Số: 3807/SYT-NVY
V/v
Triển khai chiến dịch tiêm chủng vc xin phòng COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bệnh viện công lập và ngoài công lp;
- Trung tâm Ki
m soát Bệnh tật Thành phố;
- Trung tâm Y t
ế thành phố Thủ Đức và quận, huyện;
- Phòng Y tế thành phố Thủ Đức và qu
n, huyện;
- Công ty Cổ phần vắc xin Việt Nam;
- Cơ sở tiêm ch
ng.

 

Ngày 17/6/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2971/QĐ-SYT về việc phân bvắc xin phòng COVID-19 đợt 5. Theo đó, Bộ Y tế phân bổ 786.000 liều vắc xin cho Thành phố Hồ Chí Minh đtiêm cho người dân trên địa bàn thành phố theo các đi tượng quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

Nhằm phối hợp tốt trong việc tổ chức các buổi tiêm chủng đảm bo an toàn, hiệu quả, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Địa phương nơi tổ chức tiêm chng:

Trách nhiệm tổ chức địa điểm tiêm: (1) đối với các địa điểm tiêm ngoài cộng đồng: giao Phòng Y tế là đầu mối phối hợp Trung tâm Y tế và các bệnh viện để tổ chức tiêm chủng đúng quy trình, an toàn, hiệu quả, đảm bảo tiến độ và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh; (2) đối với điểm tiêm là các Khu Công nghiệp, Khu chế xuất: Trưởng các Khu Công nghiệp, Khu chế xuất chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức, bố trí địa điểm tiêm. Đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm triển khai các nội dung như sau:

- Hoàn thiện danh sách đối tượng tiêm theo đúng quy định của Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ với đầy đủ các trường dữ liệu, gửi văn bản chính thức và file mềm về Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố trước 9g00 ngày 21/6/2021.

- Chuẩn bị cơ sở vt chất (địa điểm tiêm, bàn ghế làm việc cho đội tiêm, ghế ngồi đảm bảo khoảng cách cho người được tiêm, máy tính có kết nối internet...). Dọn dẹp vệ sinh, thu gom chất thải y tế sau cuối mi bui tiêm.

- Cử nhân sự phục vụ hậu cần, đảm bảo công tác an ninh trật tự cho 01 địa điểm tiêm, bao gồm:

+ 01 chiến sĩ công an và 01 dân quân tự vệ đảm bảo công tác an ninh trật tự tại mỗi đim tiêm.

+ 04 nhân sự của Đoàn thanh niên hoặc sinh viên đhỗ trợ phân luồng, điều phối, hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế, điền phiếu thông tin....và giám sát đảm bảo tuân thủ 5K theo quy định Bộ Y tế tại các địa điểm tiêm.

+ 02 nhân sự của địa phương để tiếp nhận, kim tra đối chiếu danh sách người đến tiêm, nhập liệu thông tin, cấp giấy xác nhận (nếu có). Vào cuối mỗi ngày, nhân viên nhập liệu phi gửi báo cáo danh sách người được tiêm mỗi ngày về Sở Y tế qua địa ch email: medinet.syt@tphcm.gov.vn (sau khi kết thúc bui tiêm 30 phút); đng thời cung cấp danh sách người được tiêm cho đội tiêm đcấp giấy xác nhận cho người được tiêm.

2. Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức và quận, huyện

- Mỗi địa đim tiêm cử 2 nhân viên của trung tâm có mặt xuyên suốt để chịu trách nhiệm vận chuyển vắc xin, vật tư tiêu hao, bơm kim tiêm phục vụ cho đội tiêm và 01 nhân viên y tế đ theo dõi, giám sát toàn bộ quy trình tiêm chủng nhm đảm bo thực hiện đúng quy trình của Bộ Y tế.

- Bố trí các trang thiết bị bo quản, theo dõi nhiệt độ vc xin trong quá trình vận chuyn, sử dụng, hoàn tr(nếu có) đúng quy định và theo hướng dẫn của nhà sản xuất (trong trường hợp các đội tiêm không đủ).

- Vào cuối chiến dịch tiêm chủng, Trung tâm Y tế phải phối hợp Phòng Y tế tổng hp danh sách người được tiêm, báo cáo bằng văn bn về Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố.

3. Các sở tiêm chủng

- Phối hợp Phòng Y tế, Trung tâm Y tế địa phương tổ chức tiêm chủng đúng quy trình, an toàn, hiệu quả nhằm đảm bảo tiến độ chung mà Sở Y tế đã đ ra. Chủ động liên hệ Phòng Y tế đbố trí số đội tiêm phù hợp lượng người đến tiêm hằng ngày.

- Cử các đội tiêm theo đúng quy định (mỗi đội gồm 01 bác sĩ khám sàng lọc, 01 điều dưng lấy dấu sinh hiệu trước tiêm, 01 điều dưỡng thực hiện kỹ thuật tiêm, 01 bác sĩ và 01 điều dưỡng theo dõi sau tiêm; tất cả đều phải được tập huấn về an toàn tiêm chng). Mỗi đội tiêm phải trang bị đầy đủ dng cụ tiêm, vật tư tiêu hao, hộp thuốc cấp cu phản vệ và trang thiết bị cấp cu cần thiết để xử trí cấp cứu. Ngoài ra, bệnh viện, phòng khám cần cử 01 nhân sự thực hiện việc sàng lọc, kiểm tra khai báo y tế.

- Bệnh viện bố trí xe cấp cứu (gồm 01 tài xế, 01 bác sĩ và 02 điều dưỡng) với đầy đủ phương tiện, trang thiết bị cấp cứu; thuốc cấp cứu theo đúng cơ squy định đảm bo việc cấp cứu tại chỗ và vận chuyển người bệnh đến bệnh viện gn nhất theo sự điều phối của Trung tâm Cấp cứu 115 (nếu cần). Xe cấp cứu phải luôn sẵn sàng và trực tại các địa điểm tiêm theo danh sách đính kèm.

- Vào cuối mỗi ngày, các đội tiêm phải bàn giao lượng vắc xin còn dư cho Trung tâm y tế địa phương bằng văn bản.

- Căn cứ danh sách địa phương cung cấp vào mỗi cuối ngày, cơ sở tiêm chủng phải cấp giấy xác nhận tiêm chng vắc xin phòng COVID-19 cho những người được tiêm và bàn giao cho Trung tâm Y tế đtrả lại cho người được tiêm.

4. Giao Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương, Bệnh viện Chỉnh hình & Phục hồi chức năng, Bệnh viện Từ Dũ phối hợp Trung tâm Y tế Quận Tân Bình tổ chức tiêm chủng cho nhân viên làm việc tại Cảng vụ hàng không Min Nam.

5. Giao Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cử đội tiêm chủng cùng với xe cấp cứu đtiêm chủng cho Hội Nhà Báo, phối hợp Bệnh viện Công an Thành phố để tổ chức tiêm chủng cho lực lượng công an. Ngoài ra, Bệnh viện Nguyn Tri Phương sẽ tổ chức tiêm chủng cho các đơn vị khác theo sự chỉ đạo của Sở Y tế.

6. Giao bệnh viện tuyến quận, huyện tổ chức tiêm chng tại bệnh viện cho các đối tượng trong danh sách tiêm chủng tại địa phương nhưng thuộc nhóm cn thận trọng tiêm chng” theo quy định tại Quyết định 2995/QĐ-BYT ngày 18/6/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vc xin phòng COVID-19.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, vui lòng liên hệ Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Y - điện thoại: 3930.9981) đđược hướng dẫn.

(Đính kèm:

- Phụ lục 1. Danh mục trang thiết bị, nguồn lực tại 01 điểm tiêm

- Phụ lục 2. Danh sách phân công các đội tiêm và xe cấp cứu tại địa điểm tiêm ngoài cộng đồng)

- Phụ lục 3. Danh sách phân công các đội tiêm và xe cp cu tại các khu công nghiệp, khu chế xuất)./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguy
n Trường Sơn (đ báo cáo);
- UBND TP (để báo cáo);
-
UBND TP Thủ Đức và quận, huyện (để phối hợp);
- Ban Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, NVY (LMTL)

GIÁM ĐC
Nguyễn Tấn Bỉnh

 

 

PHỤ LỤC 1:

TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ TIÊU HAO VÀ NGUỒN LỰC TẠI 01 ĐIỂM TIÊM

Cơ số 1 đội tiêm, tiêm cho 100 người/1 buổi/1 đội

 

TT

Trang thiết bị

Đơn vị chuẩn bị

Số lượng

Đơn vị tính

I

Dây chuyền lạnh

 

 

 

1.1

Hòm lạnh

TTYT

1

cái

1.2

Phích vắc xin

TTYT

1

cái

1.3

Nhiệt kế

TTYT

1

cái

1.4

Chỉ thị đông băng điện t

TTYT

1

cái

1.6

Vắc xin (đối với điểm tiêm lưu động)

TTYT

110

liều

II

Vật tư tiêu hao

 

 

 

2.1

Sát khuẩn tay nhanh

CS tiêm chủng

0,5

lít

2.2

Cồn

CS tiêm chủng

0,5

lít

2.3

Bông gòn

CS tiêm chng

0,25

kg

2.4

Hộp an toàn

CS tiêm chủng

1

cái

2.5

Bơm kim tiêm

TTYT

120

cái

2.6

Hộp chống sốc TT51 (thêm 2 lọ adrenalin)

CS tiêm chủng

2

hộp

2.7

Phiếu khám sàng lọc, bảng đồng thuận

Địa phương /công ty

130

tờ

2.8

Phiếu xác nhận, hướng dẫn sau tiêm (cấp sau)

Địa phương /công ty

130

tờ

III

Trang thiết bị

 

 

 

3.1

Khám sàng lọc

 

 

 

3.1.1

Nhiệt kế hồng ngoại

CS tiêm chng

1

cái

3.1.2

Ống nghe

CS tiêm chủng

1

cái

3.1.3

máy đo SPO2

CS tiêm chủng

1

cái

3.1.4

Máy đo huyết áp

CS tiêm chủng

1

cái

 

Quyết định 2995/QĐ-BYT

CS tiêm chủng

1

tờ

3.2

Bàn tiêm

 

 

 

3.2.1

Khay tiêm

CS tiêm chủng

1

cái

3.2.2

Panh

CS tiêm chủng

1

cái

3.2.3

Hộp đựng gòn khô

CS tiêm chủng

1

cái

3.2.4

Hộp đựng gòn sát khuẩn

CS tiêm chủng

1

cái

3.2.5

Hộp cha vỏ lọ vắc xin

CS tiêm chủng

1

cái

3.2.6

Khăn tri bàn

CS tiêm chủng

1

cái

3.2.7

Laptop, có wifi, chuột, cắm

Địa phương /công ty

2

cái

IV

Nhân sự

 

 

 

4.1

Tiếp nhn

SV, ĐTN

2

người

4.2

Kim tra, đối chiếu danh sách

Địa phương /công ty

2

người

4.3

Sàng lọc, kiểm tra khai báo y tế

CS tiêm chủng

1

người

4.3

Sàng lọc, kiểm tra khai báo y tế

CS tiêm chủng

1

người

4.4

Đo dấu sinh hiệu

CS tiêm chủng

1

người

4.5

Khám sàng lọc

CS tiêm chủng

1

người

4.6

Thực hiện tiêm

CS tiêm chủng

1

người

4.7

Theo dõi, xử trí sau tiêm

CS tiêm chủng

2

người

4.8

Nhập liệu excel

SV, ĐTN

2

người

4.9

Điều phối, giám sát

Địa phương /công ty

1

người

4.10

An ninh, trật tự cho 01 địa điểm tiêm

Địa phương /công ty

2

người

4.11

Nhân sự vận chuyển vắc xin, bơm kim tiêm...cho 01 đa đim tiêm

TTYT

2

người

 

 

PHỤ LỤC 2:

DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁC ĐỘI PHỤ TRÁCH TIÊM CHỦNG VÀ XE CẤP CỨU TẠI ĐỊA ĐIỂM TIÊM CỘNG ĐỒNG

 

TT

QUẬN HUYỆN

ĐIỂM TIÊM

ĐỊA CHỈ ĐIỂM TIÊM

BV Phụ trách tiêm chủng

Sđội tiêm cố định

Sđội tiêm dự trù

Tổng số đội được giao

BV phụ trách xe cấp cứu

1

Quận 1

Trường Tiểu học Nguyễn Bnh Khiêm

2bis, Nguyễn Bnh Khiêm, Bến Nghé

BV Qun 1

3

0

3

BV Quận 1

2

Quận 1

Trưng MN Bé Ngoan

108 Nguyn Đình Chiểu, Đa kao

BV Quận 1

3

0

3

3

Quận 1

Trường THCS Huỳnh Khương Ninh

61 Huỳnh Khương Ninh, Đa kao

BV ĐH Y Dược

3

2

5

BV ĐH Y Dược

4

Quận 1

Trường Mm non 19/5 Thành phố

94 Nguyn Đình Chiểu, Đa kao

BV DH Y Dược

3

2

5

5

Quận 3

Trung tâm Bi dưng Chính trị Quận 3

39 Trần Quốc Tho, P VTS, Q3

BV TMH

3

2

5

BV TMH

6

Quận 3

Tiểu học Trương Quyền

946 Trường Sa, P13

BV ND 115

3

1

4

7

Quận 3

Tiểu Học Nguyn Sơn Hà

55A Cao Thng, P3

Viện Tim

3

2

5

Viện Tim

8

Quận 3

THCS Lương Thế Vinh

474 Cách Mạng Tháng 8, P11

Viện Tim

0

2

5

9

Quận 4

Trường Bạch Đằng

57 Lê Quốc Hưng, P13

BV Quận 4

3

0

3

BV Quận 4

10

Quận 4

Trưng Nguyễn Văn Trỗi

02 Vĩnh Khánh, P9

BV Quận 4

3

0

3

11

Quận 4

Trường Chi Lăng

129/63A Nguyễn Hữu Hào, P9

BV Răng Hàm Mt

3

2

5

BV Răng Hàm Mặt

12

Quận 4

Trường Vân Đồn (cũ)

243 Hoàng Diệu, P8

BV Chợ Ry

3

1

4

13

Quận 5

Trưng Mầm non Họa Mi 3

285 An Dương Vương, P3

BV Chợ Rẫy

3

1

4

BV Chợ Rẫy

14

Quận 5

Trường Kim Đng

503 Phan Văn Trị, P7

BV Chợ Rẫy

3

1

4

15

Quận 5

Trường Trần Bội Cơ

266 Hải Thượng Lãn Ông, P14

BV CTCH

3

2

5

BV TMHH

16

Quận 5

Trường Hồng Bàng

132 Hồng Bàng, P12

BV Nguyễn Trãi

3

1

4

17

Quận 6

Trường THCS Bình Tây

36A Bình Tây, P.1

BV Qun 6

3

0

3

BV Chnh hình & PHCN

18

Quận 6

Trường THCS Hậu Giang

176/1A Hậu Giang, P.6

BV Quận 6

3

0

3

19

Quận 6

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tp.HCM

215-217 Nguyễn Văn Luông, P.11

BV 7A

3

3

6

BV 7A

20

Quận 6

Trường THPT Mạc Đnh Chi

4 Tân Hòa Đông, P.14

BV 30/4

3

3

6

BV 30/4

21

Quận 7

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 7

7B, đường Tân Phú, phưng Tân Phú

BV Quận 7

3

0

3

BV Quận 7

22

Quận 7

Nhà Thi đu đa năng quận 7

504 - 506, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận

BV Quận 7

3

0

3

23

Quận 7

Trường THPT Ngô Quyền

1360, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ

BV Nguyn Trãi

3

1

4

BV Nguyn Trãi

24

Quận 7

Trưng Tiểu học Lương Thế Vinh

12, đường s 10, khu ph3, Phường Tân Kiểng

BV Nguyễn Trãi

3

1

4

25

Quận 8

Trường Nguyễn Công Trứ

4 Trương Đình Hợi, P16

BV Qun 8

3

0

3

BV Quận 8

26

Quận 8

Trưng Tiu học Tuy Lý Vương

381 Tùng Thiện Vương, P12

BV Quận 8

3

0

3

27

Quận 8

Trường Tiểu học Nguyn Nhược Th

2 đường số 7 khu dân cư Rạch Lao, P15

BV PHCN-ĐTBNN

3

2

5

BV PHCN-ĐTBNN

28

Quận 8

Trường Tiểu học Hoàng Minh Đạo

252 Bông Sao, Phường 5

BV PHCN-ĐTBNN

3

2

5

29

Quận 10

Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương

341 Tô Hiến Thành, Phưng 12

BV ND 115

3

1

4

BV ND 115

30

Quận 10

Trường Mu giáo Măng non 1

828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13

BV ND 115

3

1

4

31

Quận 10

Trưng Tiểu học Lê Đình Chinh

4 Thành Thái, Phường 14

BV Bưu Điện

3

0

3

BV Bình Dân

32

Quận 10

Trường Mm non Phường 1

86 Hồ Thị Kỷ, Phường 1

BV Bình Dân

3

2

5

33

Quận 11

Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng Q11

283 đường Lãnh Binh Thăng, Phường 8

BV Quận 11

3

0

3

BV Quận 11

34

Quận 11

Trường THCS Lê Quí Đôn

343D Lạc Long Quân, Phưng 5

BV Quận 11

3

0

3

35

Quận 11

Trưng THCS Hậu Giang

8 Lò Siêu, Phường 16

BV Nhi đồng 1

3

2

5

BV Nhi đồng 1

36

Quận 11

Trường THCS Lữ Gia

1A đường số 52 Cư xá Lữ Gia, Phường 15

BV Nhi đồng 1

3

2

5

37

Quận 12

Trường THCS Trn Quang Khải

641 Trn Thị Năm (TCH 10 cũ), khu phố 8, phường Tân Chánh Hiệp, Qun 12.

BV Quận 12

3

0

3

BV Quận 12

38

Quận 12

Trường THCS Hà Huy Tập

54 Nguyễn Văn Quá, KP 5, phưng Đông Hưng Thuận

BV Quận 12

3

0

3

39

Quận 12

Trường tiểu học Quới Xuân

219/4 Tô Ngọc Vân, Kp5, phường Thạnh Xuân

BV An Bình

3

2

5

BV ĐK Sài Gòn

40

Quận 12

Nhà thi đấu đa năng Quận 12

Số 493, Dương Thị Mười, phường Hiệp Thành

BV ĐK Sài Gòn

3

2

5

41

Quận Bình Tân

Liên đoàn lao động quận Bình Tân

168 Trần Thanh Mại, P. Tân Tạo A

BV Bình Tân

3

0

3

BV Bình Tân

42

Quận Bình Tân

Trung m VHTDTT quận Bình Tân

565 Kinh Dương Vương, P. An Lạc

BV Bình Tân

3

0

3

43

Quận Bình Tân

Trường tiểu học Kim Đồng

101 Liên khu 4-5, P. Bình Hưng Hòa B

BV Mắt

3

2

5

BV Mắt

44

Quận Bình Tân

Trưng TH Bình Hưng Hòa

88/2 Đường số 18, KP2, P. Bình Hưng Hòa

BV CTCH

3

2

5

BV CTCH

45

Quận Bình Thạnh

Sân vận động Gia Định

S 2A Phan Chu Trinh, P12

BV Ung Bướu

3

2

5

BV Ung Bướu

46

Quận Bình Thạnh

Trưng THPT Hoàng Hoa Thám

S 6 Hoàng Hoa Thám, P7

BV Ung Bướu

3

2

5

47

Quận Bình Thạnh

Trường THCS Đng Đa

46 Nguyn Gia Trí, P25

BV Bình Thạnh

3

0

3

BV Bình Thạnh

48

Quận Bình Thạnh

Trưng THCS Phú M

120B đường Ngô Tất T, P19

BV Bình Thạnh

3

0

3

49

Qun Gò Vấp

Trưng Mầm non Hạnh Thông

637 /2 Quang Trung, P11

BV An Bình

3

2

5

BV An Bình

50

Quận Gò Vấp

Trường Tiểu học Võ Th Sáu

17 Đường số 9, P16

BV ĐK Sài Gòn

3

2

5

51

Quận Gò Vấp

Trường Tiểu học Hnh Thông

5 Lê Lợi, P4

BV Gò Vấp

3

3

6

BV Gò Vấp

52

Quận Gò Vấp

Trường Mm non Anh Đào

626 Phan Văn Trị, P17

BV Bình Dân

3

2

5

BV Bình Dân

53

Quận Phú Nhuận

Trường TH Nguyễn Đình Chinh

93-95 Nguyn Văn Trỗi, P1

BV Phú Nhuận

3

0

3

BV Phú Nhuận

54

Quận Phú Nhuận

Trường TH Đặng Văn Ngữ

35 Đng Văn Ngữ, P10

BV Phú Nhuận

3

0

3

55

Quận Phú Nhuận

Trưng TH Đông Ba

99 Phan Đăng Lưu, P7

BV Nhân Dân Gia định

3

1

4

Viện YDHDT

56

Quận Phú Nhuận

Trường Tiểu học Hồ Văn Huê

09 Hoàng Minh Giám, phường 9

Viện YDHDT

3

2

5

57

Quận Tân Bình

Trưng TH Trần Quốc Ton

114 Đồng Đen, Phường 14

BV Tân Bình

3

0

3

BV Tân Bình

58

Quận Tân Bình

Trường TH Âu Lạc

46 Hoàng Việt, P4

BV Tân Bình

3

0

3

59

Quận Tân Bình

Trường TH Trần Quốc Tuấn

19 Cộng Hòa, P12

Thng Nhất

3

2

5

Thng Nhất

60

Quận Tân Bình

Trường TH Tân Trụ

100 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15

Thống Nhất

3

2

5

61

Quận Tân Phú

Trường PTCS Hoàng Diệu

49 đường Hòa Bình, phường Tân Thi Hòa

BV Tân Phú

3

0

3

BV Tân Phú

62

Quận Tân Phú

Trường Tiu học Huỳnh Văn Chính

39 Huỳnh Thiện Lộc

BV Tân Phú

3

0

3

63

Quận Tân Phú

Trường Mầm non Nhiêu Lộc

2 Lê Đình Thụ, Tân Thành

BV Bưu Điện

3

0

3

BV Bưu Điện

64

Quận Tân Phú

Trường mầm non Hưng Dương

562/1 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh

BV YHCT

3

2

5

65

Huyện Bình Chánh

Trường BD Giáo dục Bình Chánh

1 đường s 8, TT Tân Trúc

BV Bình Chánh

3

0

3

BV Bình Chánh

66

Huyện Bình Chánh

Trường THCS Vĩnh Lộc B

F6/40, Lại Hùng, Vĩnh Lộc B

BV Bình Chánh

3

0

3

67

Huyện Bình Chánh

Trung tâm VH-TDTT xã phong phú

4, đường số 19, KDC Phong Phú

BV Tâm Thần

3

2

5

BV Nhi đng TP

68

Huyện Bình Chánh

Trường THCS Lê Minh Xuân

G8/1 Trần Văn Giàu, ấp 7, Lê Minh Xuân

BV Nhi đồng TP

3

2

5

69

Huyện Hóc Môn

Trường trung học Nguyễn An Khương

66/6 đường Lê Thị Hồng Gấm, Khu phố 3 Thị Trn Hóc Môn

BV ĐKKV Hóc Môn

3

2

5

BV ĐKKV Hóc Môn

70

Huyện Hóc Môn

Trường Tiểu học Bùi Văn Ngữ

1/21 ấp Tiền Lân xã Bà Điểm

BV ĐKKV Hóc Môn

3

2

5

71

Huyện Hóc Môn

Trường THCS Nguyn Hồng Đào

228/2D Nguyn Văn Ba ấp 6 xã Xuân Thi Sơn huyện Hóc Môn

BV Từ Dũ

3

2

5

BV Từ Dũ

72

Huyện Hóc Môn

Trường TH Hoàng hoa Thám

209 đường Đặng Thúc Vịnh p 7 xã Đông Thạnh

BV T

3

2

5

73

Huyện Nhà Bè

Trường THCS Trang Tấn Khương

p 1, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè

BV Nhà Bè

3

0

3

BV Nhà Bè

74

Huyện Nhà

Trường tiu học Lâm Văn Bền

2167 Huỳnh Tn Phát KP7 Thị trn Nhà Bè

BV Nhà Bè

3

0

3

75

Huyện Nhà Bè

Trưng Tiểu học Tạ Uyên

782 Lê Văn Lương, ấp 1 xã Phước Kin

BV Nhi đồng 2

3

2

5

BV Nhi đồng 2

76

Huyện Nhà Bè

Trưng Tiểu học Lê Văn Lương

2/32 A Lê Văn Lương, ấp 3, xã Nhơn Đc

BV Phạm Ngọc Thạch

3

2

5

BV Phạm Ngọc Thạch

77

Huyện Cn Gi

TTVH- Thể thao và truyền thông

Đưng Đào Cử, khu phố Miễu Ba, Thị Trn Cn Thạnh

BV Hùng Vương

1

1

2

BV Hùng Vương

78

Huyện Cn Giờ

Trưng tiểu học Cần Thạnh cơ sở 2

Lương văn Nho, khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh

BV Hùng Vương

1

1

2

79

Huyện Cn Giờ

Trường trung học cơ sở Cn Thạnh

Lương văn Nho, khu phGiồng Ao, thị trấn Cn Thạnh

BV Hùng Vương

1

2

3

80

Huyện Cần Giờ

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

Lương Văn Nho, khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh

BV Hùng Vương

1

2

3

81

Huyện C Chi

Trường THCS Thị trấn Củ Chi 2

28, đường Lê Vĩnh Huy, khu Phố 7, thị trấn C Chi

BV ĐK Củ Chi

3

2

5

BV ĐK Củ Chi

82

Huyện C Chi

Trưng THCS Phước Thạnh

Tổ 12, đường Tnh Lộ 7, xã Phước Thạnh

BV ĐK Củ Chi

3

2

5

83

Huyện Củ Chi

Trường Tiểu học Trung An

11, đường Võ Thị Hồng, ấp Chợ, xã Trung An

BV Da Liễu

3

2

5

BV Da Liu

84

Huyện C Chi

Trường THCS Phạm Văn Cội

317, đường Bùi Thị Điệt, tổ 21, ấp 3, xã Phạm Văn Cội

BV Da Liễu

3

2

5

85

TP TĐ (Qun 2)

Trường Tiểu học Lương Định Của

37 Lê Hiến Mai, P. Thạnh Mỹ Lợi

BV QDYMĐ

3

0

3

BV QDYMĐ

86

TP TĐ (Quận 2)

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh

215 Trương Văn Bang, P. Thạnh MLợi

BV QDYMĐ

3

0

3

87

TP TĐ (Qun 2)

Trường mm non Hoa Sen

309 Trương Văn Bang, P. Thạnh Mỹ Lợi

BV Lê Văn Thịnh

3

1

4

BV Lê Văn Thịnh

88

TP TĐ (Quận 2)

Trưng Tiểu học Thanh Mỹ lợi

668 Nguyn Thị Định, P. Thạnh MLợi

BV Lê Văn Thịnh

3

1

4

89

TP TĐ (Quận 9)

Trường THCS Trn Quốc Ton

381 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A

BV ND Gia định

3

1

4

ND Gia định

90

TP TĐ (Quận 9)

Trưng THCS Hoa Lư

97 Quang Trung, P. Tăng Nhơn Phú B

BV ND Gia định

3

1

4

91

TP TĐ (Qun 9)

Trường PTTP Dương Văn Thi

161 đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A

BV Lê Văn Việt

3

1

4

BV Lê Văn Việt

92

TP TĐ (Qun 9)

Trường TTOT Nguyễn Huệ

13 đường Nguyn Văn Tăng, P.Long Thạnh Mỹ

BV Lê Văn Việt

3

1

4

93

TP TĐ (Quận ThĐức)

Trường THCS Thái Văn Lung

35 Đường Phú Châu, P. Tam Phú

BV ĐKKV Thủ Đức

3

2

5

BV ĐKKV Thủ Đức

94

TP TĐ (Quận Thủ Đức)

Trường Tiểu Học Thái Văn Lung

93/6 Đường Tam Châu, P.Tam Phú

BV ĐKKV Thủ Đức

3

2

5

95

TP TĐ (Quận ThĐức)

Trường THCS Linh Đông Hm 7

Đường Lý Tế Xuyên, Kp4, P.Linh Đông

BV TP ThĐức

3

1

4

BV TP ThĐức

96

TP TĐ (Quận Thủ Đức)

Trưng Đặng Văn Bất

30/6 Đường 35 Kp2, P.Linh Đông

BV TP Thủ Đức

3

1

4

TNG CỘNG

280

111

391

 

 

 

PHỤ LỤC 3.

DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁC ĐỘI TIÊM VÀ XE CẤP CỨU TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT

 

1. Cơ sở phụ trách tiêm chủng

TT

Tên đơn vị

Số đội tiêm

I

Trung tâm Y tế

 

1.

Qun 1

05

2.

Quận 3

05

3.

Quận 4

05

4.

Quận 5

05

5.

Quận 6

05

6.

Quận 7

05

7.

Quận 8

05

8.

Quận 10

05

9.

Quận 11

05

10.

Qun 12

05

11.

Quận Bình Tân

05

12.

Quận Bình Thạnh

05

13.

Quận Gò Vấp

05

14.

Quận Phú Nhuận

05

15.

Quận Tân Bình

05

16.

Quận Tân Phú

05

17.

Huyện Bình Chánh

05

18.

Huyện Hóc Môn

05

19.

Huyện Nhà Bè

05

20.

Huyện Cần Giờ

05

21.

Huyện Củ Chi

05

22.

TP Thủ Đức

15

II

Bệnh viện bộ ngành

 

23.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương

06

24.

Bệnh viện Chỉnh hình & PHCN

06

III

Bệnh viện tư nhân

 

25.

Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An

05

26.

Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn

05

27.

Bệnh viện Đa khoa Hồng Đc III

05

28.

Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhun

05

29.

Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức

05

30.

Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh TP.HCM

05

31.

Bệnh viện đa khoa Anh Minh

05

32.

Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng

05

33.

Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Gia Định

05

34.

Bệnh viện Đa Khoa Xuyên Á

05

35.

Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh

05

36.

Bệnh viện Đa khoa An Sinh

05

37.

Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh

05

38.

Bệnh viện Quốc tế City

05

39.

Bệnh viện Quốc tế Minh Anh

05

40.

Bệnh viện Việt-Pháp

05

41.

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ ThĐức

05

42.

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

05

43.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park

05

44.

Bệnh viện Gia An 115

05

45.

Bệnh viện Đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn

05

46.

Bệnh viện Đc Khang

05

47.

BV Đa khoa Mắt SG

02

48.

BV Đa khoa Quốc tế DNA

02

49.

BV Thân Dân

02

50.

Bệnh viện Quốc Mỹ

05

51.

Bệnh viện Phụ sản MêKông

05

52.

Bệnh viện Gaya Việt Hàn

02

53.

Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn

05

54.

Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

02

55.

Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ - Răng hàm mặt Worldwide

02

56.

Bệnh viện Thanh Vân

02

57.

Bệnh viện chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Á Âu

02

58.

Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW

02

59.

Bệnh viện chuyên khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc Kim Hospital

02

60.

Bệnh viện chuyên khoa Phẫu thuật Thm mỹ Quốc tế Thảo Điền

02

61.

Bệnh viện Thẩm mỹ Kỳ Hòa - MEDIKA

02

62.

Bệnh viện Quốc tế Chấn thương Chnh hình Sài Gòn

02

63.

Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Emcas

02

64.

Bệnh viện chuyên khoa Ngoại thần kinh Quốc tế

02

65.

Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật Thẩm m Korean Star-Sao Hàn

02

66.

Bệnh viện Mắt Sài Gòn II

02

67.

Bệnh viện Chuyên khoa Thẩm mỹ Việt Mỹ

02

68.

Bệnh viện Thm mỹ Đông Á

02

69.

Bệnh viện Mắt Việt Hàn

02

70.

Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận

02

71.

Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt-Nga TP.HCM

02

72.

Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng

02

73.

Bệnh viện Chuyên khoa phu thuật Thẩm mỹ Ngọc Phú

02

74.

Bệnh viện mắt Cao Thng

02

75.

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn

02

76.

Bệnh viện Mt kthuật cao Phương Nam

02

77.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn

02

78.

Bệnh viện Thm mỹ Hiệp Lợi

02

79.

Bệnh viện Sto Phương Đông

02

80.

Bệnh viện Mắt Quốc tế Hoàn Mỹ Sài Gòn

02

81.

Bệnh viện Tim Tâm Đức

03

82.

Bệnh viện thm mỹ Emcas

02

IV

Công ty Cổ phần vắc xin Việt Nam

100

V

Phòng khám đa khoa

 

83.

Phòng khám đa khoa thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện Y dược Sài gòn

01

84.

Phòng khám đa khoa Thành Công thuộc Công ty cổ phn Trung tâm Y khoa Thành Công)

01

85.

Phòng khám đa khoa Raffles Medical thuộc Chi nhánh Công ty TNHH sức khỏe trn đời tại TP.HCM

01

86.

Phòng khám đa khoa thuộc CN Công ty c phn phát triển y tế Victoria Healthcare - PKĐK ĐTH

01

87.

Phòng tiêm Safpo 08 Hồ Chí Minh - thuộc công ty TNHH DV Y tế Gentical Lạc Long Quân

01

88.

Phòng khám đa khoa thuộc địa đim CTCP Thương Mại & Đu tư Y tế Việt - Phòng khám Bệnh viện Đại học Y dược 1

01

89.

Công Ty TNHH LAB GROUP INTERNATIONAL Việt Nam Phòng khám đa khoa - TTXN&CĐYK MEDICAL DIAG Center

01

90.

Phòng khám đa khoa Thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Quốc tế Hàng Xanh

01

91.

Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Toàn Cầu - Phòng khám Bác sĩ gia đình

01

92.

Phòng khám đa khoa thuộc PK QT CAREPLUS - CN CTY TNHH CITYCLINIC Việt Nam

01

93.

Phòng khám đa khoa tư nhân Vietlife MRI thuộc chi nhánh Công ty cổ phn Y dược Vietlife

01

94.

Phòng khám đa khoa thuộc CN Công ty TNHH TM DV Mỹ Mỹ - Bệnh viện Quốc tế Mỹ

01

95.

Phòng khám đa khoa thuộc chi nhánh 1 Công ty TNHH Trung tâm Y khoa Hợp Nhân)

01

96.

Phòng khám đa khoa thuộc công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Quốc tế GOLDENT HEALTHCARE

01

97.

Phòng khám đa khoa thuộc công ty TNHH CITYCLINIC Việt Nam

01

98.

Phòng khám đa khoa Linh Xuân, Bệnh viện Quận Thủ Đức

01

99.

Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc

01

100.

Phòng khám đa khoa Y dược 99

01

101.

Phòng khám đa khoa Quốc tế Columbia Asia Sài Gòn

01

102.

Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH khám chữa bệnh Nancy

01

103.

Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Đu tư Saigon Healthcare

01

104.

Phòng Khám đa khoa thuộc Sim Medical Center - Chi nhánh công ty cphần Sim Med

01

105.

Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa Lê Minh Xuân

01

106.

Phòng khám đa khoa thuộc công ty TNHH PKĐK Sài Gòn

01

107.

Phòng khám đa khoa thuộc công ty TNHH Bệnh viện Thánh Mu

01

108.

Phòng Khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Ngọc Minh

01

109.

Phòng Tiêm chủng thuộc Công ty TNHH Bệnh viện Việt Đức - Đa khoa Sài gòn Medic

01

110.

Phòng khám đa khoa thuộc công ty TNHH Y tế Đại Phước

01

111.

Phòng khám đa khoa thuộc công ty TNHH Phòng khám đa khoa Medic City

01

112.

CN 4 Công ty TNHH Chất lượng cuộc sống Kim Cương - Trung tâm Sản Nhi Diamond

01

113.

Phòng Khám đa khoa thuộc công ty cổ phần Monaco Healthcare

01

114.

Phòng khám đa khoa Quốc tế Vinmec Sài Gòn

01

115.

Phòng Khám đa khoa thuộc công ty TNHH Phòng khám gia đình TP.HCM - Phòng khám s 1

01

116.

Phòng Khám đa khoa Victoria Healthcare thuộc Công ty C phn Phát triển Y tế Victoria Healthcare

01

117.

Phòng Khám đa khoa Victoria Healthcare thuộc Công ty Cphần Phát triển Y tế Victoria Healthcare

01

118.

Phòng Khám đa khoa Victoria Healthcare thuộc Công ty Cổ phần Phát triển Y tế Victoria Healthcare

01

119.

Phòng Khám đa khoa thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Doctor Khoa

01

120.

Địa điểm kinh doanh-Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Jio Health - Smart Clinnic

01

121.

Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng khám gia đình TP.HCM

01

122.

Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH DYM Medical Center Việt Nam

01

123.

Phòng khám đa khoa Quốc tế Timec thuộc công ty cphần chăm sóc y tế quc tế TECCO

01

124.

Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Phòng khám Đa khoa An Khang

01

125.

Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Nhơn Tâm

01

126.

Phòng Khám Đa khoa thuộc chi nhánh Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc)

01

127.

Phòng Khám đa khoa thuộc Phòng Khám CarePlus quận 1- Chi nhánh công ty TNHH CityClinic Việt Nam

01

128.

Phòng khám đa khoa FV thuộc Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam

01

129.

Phòng khám thuộc Công ty TNHH DV Chăm sóc Sức Khỏe Song An

01

130.

Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Hạnh Phúc

01

131.

Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng khám gia đình TP HCM - Phòng khám số 3

01

132.

Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Phòng khám Đa khoa Phú Đức

01

133.

Phòng khám đa khoa thuộc chi nhánh công ty c phn đầu tư 3H - PKĐK Quốc tế Yersin

01

134.

Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Quốc tế Sài Gòn

01

135.

Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

01

136.

Chi nhánh Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ

01

137.

Phòng khám đa khoa CHAC 2

01

138.

Phòng khám đa khoa Hoa Sen

01

139.

Chi nhánh công ty CP Chăm sóc sức khỏe Việt Gia

01

140.

Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Y tế Minh Khai

01

141.

Phòng khám đa khoa Phước Sơn

01

142

Phòng khám đa khoa thuộc Công ty cphần Vigor Health

01

143.

Phòng khám Đa khoa (Thuộc Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa Thành An)

01

2. Danh sách các bệnh viện phụ trách xe cấp cứu

- Bệnh viện Y học Cổ truyền

- Trung tâm Y tế Quận 3

- Trung tâm Y tế Quận 5

- Trung tâm Y tế Quận 10

- Bệnh viện Xuyên Á

- Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh

- Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh

- Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng

- Bệnh viện Quốc tế City

- Bệnh viện Triều An

- Bệnh viện Gia An 115

- Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park

- Bệnh viện Đa khoa An Sinh

- Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

- Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Thủ Đức

- Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

- Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức

- Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận

- Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận

- Bệnh viện Phụ sản Mê kông

- Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn

- Bệnh viện Ngoại Thần kinh Quốc tế

- Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

Thuộc tính văn bản
Công văn 3807/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Cơ quan ban hành: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3807/SYT-NVY Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Tấn Bỉnh
Ngày ban hành: 21/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực