Công văn 3614/BYT-CNTT 2019 thực hiện Nghị quyết 02 đẩy mạnh thanh toán điện tử

BỘ Y TẾ

-------------

Số: 3614/BYT-CNTT

V/v Thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ đẩy mạnh thanh toán điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2019

 

 

 

Kính gửi:

- Các bệnh viện, trường trực thuộc Bộ Y tế;

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc TW. (Sau đây gọi tắt là các đơn vị)

 

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 1 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, trong đó có yêu cầu 100% các bệnh viện phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu viện phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ. Hoàn thành trước tháng 12 năm 2019.

Để thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Y tế yêu cầu:

1) Các bệnh viện, trường đại học, cao đẳng y dược trực thuộc Bộ Y tế triển khai thanh toán thu viện phí, học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ.

2) Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc TW chỉ đạo thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ 4; cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều phương tiện khác nhau; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Chỉ đạo các bệnh viện, trường học trực thuộc Sở triển khai thanh toán thu viện phí, học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Bộ (để biết);

- Y tế các Bộ ngành (để phối hợp t/h);

- Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực