Công văn 3569/UBND-KT TP. HCM 2021 về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Kính gửi:

- Sở Công Thương;

- Sở Y tế;

- Sở Du lịch;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ban Quản lý An toàn thực phm Thành ph;

- Ủy ban nhân dân  Thành phố Thủ Đức.

- Ủy ban nhân dân các quận - huyện.
 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19;

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 4785/SCT-VP ngày 26 tháng 10 năm 2021 về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống;

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2021 và phải đảm bảo các điều kiện hoạt động sau:
- Đáp ứng các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 3677/QĐ-BCĐ ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh).
- Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo các yêu cầu sau (trừ hệ thống các nhà hàng tổ chức tiệc cưới; nhà hàng tại các cơ sở lưu trú, cơ sở tham quan phục vụ khách du lịch):
+ Thời gian hoạt động: kết thúc trước 21 giờ 00 hàng ngày.
+ Công suất hoạt động: tối đa 50%.
+ Không bán, không để khách sử dụng đồ uống có cồn.
2. Căn cứ vào mức độ kiểm soát dịch bệnh, giao Ủy ban nhân dân Quận 7 và Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức xem xét, quyết định cụ thể địa bàn thuộc phạm vi quản lý được thực hiện thí điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn. Thời gian thực hiện thí điểm: đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2021.
Sau thời gian thực hiện thí điểm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7 và Thành phố Thủ Đức tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố làm cơ sở để tiếp tục triển khai và nhân rộng tại các địa bàn khác.
3. Giao các Sở, ban, ngành chức năng chủ động phối hợp Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân các quận - huyện hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đảm bảo thực hiện đúng điểm 1 và điểm 2 Công văn này. Cụ thể:
3.1. Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố.
3.2. Sở Du lịch hướng dẫn về hoạt động của các nhà hàng tại các cơ sở lưu trú, cơ sở tham quan phục vụ khách du lịch trên địa bàn Thành phố.
3.3. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn ứng dụng các giải pháp công nghệ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; giám sát việc đăng ký, quét mã QR, khai báo y tế điện tử tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên hệ thống an toàn Covid-19 phục vụ kiểm soát, truy vết, khoanh vùng nhanh khi cần thiết.
3.4. Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của ngành y tế.
4. Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị cung ứng đảm bảo nguồn hàng hóa, nguyên liệu cho thị trường; đồng thời phối hợp các Sở ban ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm quy định về an toàn phòng, chống dịch Covid-19.
5. Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân các quận - huyện phối hợp các Sở ngành chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động khi chưa đáp ứng các yêu cầu về tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, không chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường... đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát tại địa bàn, kịp thời chấn chỉnh, xử lý, ngay các hành vi kinh doanh không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- UB MTTQ VN TPHCM;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Phòng KT; VX;
- Lưu: VT, (KT/AT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 

 

Phan Thị Thắng

Thuộc tính văn bản
Công văn 3569/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3569/UBND-KT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Phan Thị Thắng
Ngày ban hành: 27/10/2021 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PEOPLE'S COMMITTEE OF

HO CHI MINH CITY 
________________

No. 3569/UBND-KT
On resuming food services

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
________________________

Ho Chi Minh City, October 27, 2021

 

  

To:

- The Municipal Department of Industry and Trade;

- The Municipal Department of Health;

- The Municipal Department of Tourism;

- The Municipal Department of Information and Communications;

- The Food Safety Management Board of Ho Chi Minh City;

- The People's Committee of Thu Duc City. 

- The People's Committees of districts.

 

Pursuant to the Resolution No. 128/NQ-CP dated October 11, 2021 of the Government promulgating the Interim Regulation on “safe and flexible adaptation and effective control over the COVID-19 pandemic”;

Pursuant to Decision No. 4800/QD-BYT dated October 12, 2021 of the Ministry of Health, issuing the Interim Guidance for implementation of the Government’s Resolution No. 128/NQ-CP dated October 11, 2021 promulgating the Interim Regulation on “safe and flexible adaptation and effective control over the COVID-19 pandemic”;

Pursuant to Directive No. 18/CT-UBND dated September 30, 2021 of the People's Committee of Ho Chi Minh City on continuing to control and revise COVID-19 prevention and control measures and gradually restore and develop the social economy in Ho Chi Minh City;

At the proposal of the Municipal Department of Industry and Trade in the Official Document No. 4785/SCT-VP dated October 26, 2021 on resuming food services;

The People's Committee of Ho Chi Minh hereby issues the following directions:

1Food and beverage establishments shall be allowed to offer on-site services from October 28, 2021 but must satisfy the following criteria:

- They must satisfy the safety criteria in terms of the COVID-19 pandemic prevention and control applicable to food and beverage establishments in Ho Chi Minh City (issued together with the Decision No. 3677/QD-BCD dated October 27, 2021 of the Ho Chi Minh City Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control).

- Amidst the complicated developments of the COVID-19 pandemic, food and beverage establishments must fulfill the following requirements (except for restaurants with wedding venues, restaurants at accommodation facilities and at tourist attractions):

+ Operating time: Until 9:00 p.m. every day.

+ Serving capacity: Up to 50% of their maximum capacity.

+ No alcohol would be allowed.

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực