Công văn 343/UBND-KGVX Hà Nội phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong lễ hội

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Công văn 343/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội năm 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 343/UBND-KGVX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 01/02/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------------

Số: 343/UBND-KGVX

V/v: Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội năm 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2020

 

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;

- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại văn bản số 79-CV/TW ngày 29/01/2020; Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra; Ý kiến của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại văn bản số 391/BVHTTDL-VHCS, Công điện số 393/CĐ-BVHTTDL ngày 31/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích; Căn cứ Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 cùa Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội;

UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc trên địa bàn thành phố Hà Nội kể từ ngày 01/02/2020. Trường hợp đặc biệt báo cáo UBND Thành phố và Thủ tướng Chính phủ.

2. Các lễ hội đã được tổ chức: Hạn chế tập trung đông người; Giảm qui mô tối đa lễ hội; Yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tham gia lễ hội; Ban Tổ chức lễ hội khuyến cáo người dân về công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

3. Giao Sở Văn hóa và Thể thao kiểm tra, báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Thành phố, UBND Thành phố trước ngày 05/02/2020.

UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- BCĐ Phòng chống dịch Quốc gia;

- Đ/c Bí thư Thành ủy;

- Các Bộ: Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch;

- Thường trực Thành ủy;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- Các PCT UBND Thành phố;

- Ủy ban MTTQ VN thành phố HN;

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Thường trực: Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy;

- Đài PTTH HN, Báo Hànộimới, KTĐT;

- VPUB: CVP, các PCVP, các đơn vị thuộc VP;

- Lưu: VT, KGVXh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Chung

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực