Công văn 3367/GSQL-GQ1 2018 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

Số: 3367/GSQL-GQ1
V/v: Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

 

Ngày 27/9/2018, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 2639/HQHCM-GSQL báo cáo vướng mắc về việc kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ, về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc áp dụng phương thức kiểm tra giảm quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, ngày 19/9/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5449/TCHQ-GSQL gửi các Bộ: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Bộ chỉ đạo các cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu cung cấp kịp thời cho Tổng cục Hải quan các danh mục sản phẩm, hàng hóa (kèm mã số HS) và danh sách tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện được áp dụng phương thức kiểm tra giảm để cơ quan hải quan đưa vào cơ sở dữ liệu quản lý phân luồng kiểm tra. Tuy nhiên, đến nay các Bộ vẫn chưa gửi thông tin nêu trên cho Tổng cục Hải quan.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ Thông báo của cơ quan kiểm tra chuyên ngành về danh mục sản phẩm, hàng hóa và danh sách các tổ chức, cá nhân được áp dụng phương thức kiểm tra giảm để giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị có báo cáo gửi Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) để được hướng dẫn kịp thời.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Các Bộ: Y tế, Công Thương, NN&PTNT (để p/hợp)
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực