Công văn 3339/VPCP-V.I 2020 xử lý vi phạm về kinh phí phòng, chống dịch COVID-19

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
__________

Số: 3339/VPCP-V.I
V/v: Xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;

- Bộ Y tế;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Công an tại văn bản số 1443/BCA-CSKT ngày 26 tháng 4 năm 2020 về tình hình vi phạm trong việc sử dụng kinh phí chống dịch Covid-19 tại một số địa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, chấn chỉnh, thẩm định lại và thanh tra việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh... phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là các gói thầu mua sắm hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa, máy thở, khẩu trang y tế, hóa chất vật tư tiêu hao; nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);

- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, TGĐ Cổng TTĐTCP,

các Vụ: KGVX, TH;

- Lưu: VT, V.I (3), PT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Cao Huy

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực