Công văn 3295/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các bệnh viện công lập

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 3295/BYT-KH-TC

Công văn 3295/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các bệnh viện công lập
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3295/BYT-KH-TCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành:26/05/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
----------

Số: 3295/BYT-KH-TC

V/v: cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2010

 

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc trung ương
- Y tế các Bộ Ngành
- Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

 

 

Ngày 01/4/2009, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 42-KL/TW về Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính (trong đó có tiền lương và giá dịch vụ y tế) đối với các đơn vị sự nghiệp Y tế công lập, trong đó tại điểm 1 mục III có nêu “… cần tạo điều kiện cho các cơ sở Y tế công lập thu hút các nguồn vốn đầu tư khác dưới hình thức vay vốn để nâng cấp trang thiết bị và hạ tầng cơ sở. Cần tổng kết và có kết luận về việc đầu tư dưới dạng góp vốn với mọi hình thức trong các cơ sở Y tế công lập”

Bộ Y tế đã thành lập 03 Đoàn công tác để khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các bệnh viện công lập, nhằm làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế và các tác động không mong muốn đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; trong đó có việc kiểm tra đánh giá tình hình huy động vốn, liên doanh liên kết đầu tư nâng cấp trang thiết bị và cơ sở hạ tầng phục vụ công tác khám chữa bệnh tại một số bệnh viện.

Kết quả khảo sát, đánh giá cho thấy đã đạt được những tác động tích cực như: (i) chủ động mở rộng và phát triển các loại hình dịch vụ khám chữa bệnh; (ii) đã chủ động hơn trong việc tổ chức và sắp xếp lại bộ máy, nhân lực để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của nhân dân; (iii) tăng cường đầu tư trang thiết bị và cơ sở hạ tầng góp phần tăng nguồn thu cho bệnh viện và cải thiện thu nhập cho người lao động. Đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại và thiếu sót cần sớm khắc phục.

Để phát huy những kết quả tích cực đã đạt được và kịp thời chấn chỉnh những nguy cơ, thiếu sót trong việc tình hình thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43 đối với các cơ sở khám chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện gấp một số việc sau đây:

1. Tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để triển khai và thực hiện có hiệu quả quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43 tại bệnh viện.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền về việc thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện khám chữa bệnh cho nhân dân, đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể bệnh viện, giáo dục y đức cho cán bộ nhân viên y tế.

3. Tích cực và chủ động hơn nữa trong việc rà soát để sắp xếp lại tổ chức của các khoa, phòng, bộ phận cũng như sử dụng hiệu quả hơn nguồn nhân lực để tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng và đa dạng của nhân dân.

4. Đẩy mạnh công tác ứng dụng hệ thống thông tin trong quản lý phục vụ công tác khám chữa bệnh; thực hiện tốt các quy chế công khai, minh bạch để cán bộ và người dân cùng biết và thực hiện.

4. Chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện Nghị định 43 trên các mặt công tác chính như sau:

- Quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 43 và các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý bệnh viện; Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm toàn bộ trước cơ quan quản lý cấp trên và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của bệnh viện, nghiêm cấm việc giao khoán tự chủ cho các khoa phòng.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình kỹ thuật chuyên môn, phác đồ điều trị, sử dụng thuốc an toàn hợp lý, bình bệnh án, …. Nghiêm cấm việc lạm dụng các dịch vụ để tận thu dưới các hình thức: tăng chỉ định sử dụng các dịch vụ cận lâm sàng không cần thiết, sử dụng thuốc không hợp lý, tăng nhập viện điều trị nội trú và kéo dài thời gian điều trị nội trú không cần thiết.

- Cần hạn chế việc đầu tư dưới hình thức góp vốn với mọi hình thức và đầu tư dưới dạng nhà đầu tư đặt máy và độc quyền cung cấp hóa chất.

- Việc đầu tư xã hội hóa các trang thiết bị y tế phục vụ công tác KCB phải được bàn bạc, thống nhất trong Đảng ủy, Công đoàn để lựa chọn hình thức phù hợp nhất với điều kiện đặc điểm tình hình của bệnh viện hiện nay và phải xây dựng Đề án, thực hiện các bước theo đúng quy định tại thông tư số 15/2007/TT-BYT, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, có ý kiến trước khi thực hiện.

- Các Bệnh viện phải xây dựng các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các bộ phận, cá nhân; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tự phát hiện các tồn tại, thiếu sót để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo kịp thời cơ quan quản lý cấp trên xem xét, giải quyết.

Trên đây là một số nội dung chính phát hiện sau đợt khảo sát, đánh giá, đề nghị đồng chí Giám đốc Sở, Giám đốc các bệnh viện nghiên cứu và tích cực đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị, tổ chức trực thuộc thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh (để phối hợp);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi