Công văn 3074/QLD-ĐK 2019 Danh mục nguyên liệu thuốc phải kiểm soát đặc biệt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

Số: 3074/QLD-ĐK
V/v: Công bdanh mục nguyên liệu làm thuc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2019

 

 

Kính gi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

 

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018;

Căn cứ đề nghị của Công ty cổ phần dược Đồng Nai tại Công văn số 1510/CV-CTCPD ngày 22/02/2019;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tcủa Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. V
ũ Tun Cường (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để ph
i hp);
- P. QLKD dược (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (N.H).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Huy Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI KIM SOÁT ĐC BIỆT ĐSẢN XUẤT THUỐC THEO H SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM PHẢI THỰC HIỆN CP PHÉP NHP KHU
(Đính kèm Công văn số: 3074/QLD-ĐK ngày 14/3/2019 của Cục Qun lý Dược)

 

STT

Số giấy đăng ký u hành thuốc

Hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc được công b

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

Colchicine ARTH 1mg

23/03/21

Colchicin

USP 30

Zeon-Health Industries

India

 

 

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực