Công văn 2962/LĐTBXH-VP 2020 đăng ký xét nghiệm nhanh SARS-COV-2

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
_______

Số: 2962/LĐTBXH-VP
V/v:
Đăng kí xét nghiệm nhanh SARS-COV-2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

Thực hiện Công văn số 4127/BYT-VPB1 (sao gửi kèm theo) ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Bộ Y tế về việc đăng ký xét nghiệm nhanh SARS-Cov 2, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức người lao động đã đến thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đến ngày 26/7/2020, gửi về Bộ (qua Văn phòng Bộ, email: phongtkth@molisa. gov.vn) trước 11h00 ngày Thứ Hai (10/8/2020) để tổng hợp, đăng ký xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 với Bộ Y tế. Kế hoạch xét nghiệm sẽ thông báo sau khi có hướng dẫn của Bộ Y tế.

Quá thời hạn nêu trên, nếu Bộ không nhận được danh sách của đơn vị thì được hiểu là đơn vị không có đối tượng thuộc diện phải xét nghiệm. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Văn phòng Bộ (số điện thoại: 024. 39362913; 0936807876).

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các đồng chí Thứ trưởng (để b/c);

- Trung tâm Thông tin (để đăng tải);

- Các cơ quan báo chí thuộc Bộ;

- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Bá Hoan

 

 

 

FILE ĐÍNH KÈM VĂN BẢN

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 2962/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đăng ký xét nghiệm nhanh SARS-COV-2
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2962/LĐTBXH-VP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Bá Hoan
Ngày ban hành: 07/08/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực