Công văn 2801/BVHTTDL-ÐT 2020 về phòng, chống dịch Covid-19

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

Số: 2801/BVHTTDL-ĐT
V/v:
Phòng, chống dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

 

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1) Theo dõi, nắm bắt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương nơi Nhà trường đặt trụ sở về phòng, chống dịch Covid-19 để triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch tại Nhà trường.

2) Chuẩn bị tốt nhân lực, vật lực, có phương án bảo đảm an toàn cho toàn bộ cán bộ, giảng viên, giáo viên và người học trong giảng dạy, học tập và đặc biệt trong công tác tuyển sinh năm học 2020 - 2021.

3) Tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và người học về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong và ngoài Nhà trường.

4) Thường xuyên báo cáo tình hình diễn biến của dịch Covid-19 liên quan đến cán bộ, giảng viên, giáo viên và người học của Nhà trường về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Đào tạo).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- TT. Tạ Quang Đông (để báo cáo);

- Cục VHCS;

- Văn phòng Bộ;

- Lưu: VT, ĐT, TL (30).

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực