Công văn 2509/BYT-DP 2022 kết quả thực hiện phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2021

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2509/BYT-DP
V/v: Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2021

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2022

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Thực hiện Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, trong đó quy định Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tác hại của rượu, bia thuộc địa bàn quản lý hằng năm gửi Bộ Y tế tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Bộ Y tế trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2021 tại địa phương và gửi báo cáo về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng, số 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 31/5/2022 đtổng hợp, báo cáo Chính phủ theo quy định. (Xin gửi kèm Khung biu mẫu báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2021).

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Y tế tỉnh, TP;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn

 

 

 

KHUNG BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA HẰNG NĂM

 

Tên cơ quan/đơn vị
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: ……/……

…………, ngày …… tháng …… năm ………

 

 

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU BIA NĂM 2021
(Báo cáo tính từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021)

 

I. THÔNG TIN CHUNG

- Nêu tóm tắt những đặc điểm nổi bật về kinh tế, xã hội, y tế, …… ảnh hưởng, liên quan đến công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia (PCTHRB) tại địa phương.

Thông tin về hành chính, dân số:

Dân số: …………… Dân số ≥ 18 tuổi: ……………

Số quận/huyện/thị xã: ……………; Số xã, phường, thị trấn: …………………………

II. BÁO CÁO KT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. XÂY DNG K HOẠCH, VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIU HÀNH

1.1 Xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại của rượu, bia tại địa phương

- Trình bày tóm tắt về tình hình xây dựng các Kế hoạch giai đoạn, kế hoạch hằng năm về PCTHRB tại địa phương, đơn vị.

(Nếu có KH: cung cấp tên, số và ngày ban hành KH; nếu không, nêu lý do)

+ Xây dựng Kế hoạch giai đoạn về phòng chống tác hại rượu, bia

Không xây dựng □          Có xây dựng □

Nếu có xây dựng: Kế hoạch riêng          □ UBND tỉnh phê duyệt    

                            Lồng ghép KH khác   □ Cấp sở phê duyệt         □

+ Xây dựng Kế hoạch năm (12 tháng) về phòng chống tác hại rượu, bia

Không xây dựng □ Có xây dựng           

Nếu có xây dựng: Kế hoạch riêng          □ UBND tỉnh phê duyệt    

                            Lồng ghép KH khác   □ Cấp sở phê duyệt         □

1.2. Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai

- Nêu tóm tắt về tình hình xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh/thành phố và các sở, ngành đơn vị liên quan về PCTHRB

Bảng 01. Kết quả ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai

TT

Tên/Hình thức văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu văn bản

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM MỨC TIÊU THỤ RƯỢU, BIA

2.1. Hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTHRB

- Báo cáo tóm tt về hình thức, nội dung truyền thông chính và các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông PCTHRB của các sở, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã triển khai; truyền thông trong các lĩnh vực y tế, văn hóa, thể thao và du lịch; truyền thông phòng, chống tác hại rượu bia cho người lao động, cho học sinh, sinh viên, cho người tham gia điều khiển phương tiện giao thông; truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia trong sản xuất, kinh doanh rượu, bia và trong các lĩnh vực liên quan khác.

Bảng 02. Tổng hợp kết quả hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông

TT

Hình thức truyền thông

Tổng số (S lượng)

Số lưng chia theo sở, ngành tổ chức

Y tế

Công thương

Công an

Giao thông vận tải

Giáo dục &ĐT

LĐ, TB&XH

VH, TT&DL

TT&TT

Khác

1

Chương trình, Chiến dịch truyền thông

Chiến dịch truyền thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuộc thi tuyên truyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyên truyền lưu động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khác (nêu cụ thể)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Truyền hình

Tọa đàm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông điệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản tin, bài, phóng sự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khác (nêu cụ thể)....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đài phát thanh tnh, huyện

Tọa đàm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông điệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản tin, bài phóng sự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khác (nêu cụ thể)....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

n phẩm, tài liệu truyền thông

Băng zôn, Bảng hiệu ngoài trời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng hiệu khu vực trong nhà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sổ tay, cẩm nang, hỏi đáp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pano/áp phích/ tranh cổ động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tờ rơi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khác (nêu cụ thể)...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Báo giấy, báo điện tử

Chuyên trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin, bài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khác (nêu cụ thể)...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Truyền thông tại cộng đồng và cơ quan tổ chức

Hội thảo, họp tuyên truyền, phổ biến chính sách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số xã, phường phát tin, bài truyền thông trên loa truyền thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình, sáng kiến PCTHRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số giờ học có lồng ghép TT PCTHRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khác (nêu cụ thể)...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Trên internet, mạng xã hội (zalo, facebook, youtube, )

Chuyên mục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diễn đàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoclip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ứng dụng điện thoại di động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khác (nêu cụ thể)....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Thực hiện quy định địa điểm không uống rượu, bia

- Nêu tóm tắt công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai, kiểm tra/đánh giá về việc thực hiện quy định địa điểm không uống rượu, bia và đồ uống có cồn khác tại các cơ quan, tổ chức và địa điểm công cộng

Bảng 03. Kết quả thực hiện quy định địa điểm không ung rượu, bia

TT

Địa điểm

Số đơn vị được kiểm tra/đánh giá

Số đơn vị thực hiện quy định

Tỷ lệ % đạt

Ghi chú

1

Cơ sở y tế

 

 

 

 

2

Cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc

 

 

 

 

3

Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người < 18 tuổi

 

 

 

 

4

Cơ sở cai nghiện, giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân và cơ sở giam giữ khác

 

 

 

 

5

Cơ sở bảo trợ xã hội

 

 

 

 

6

Nơi làm việc của cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định

 

 

 

 

7

Công viên

 

 

 

 

8

Nhà chờ xe buýt

 

 

 

 

9

Rạp chiếu phim, nhà hát, cơ sở văn hóa, th thao

 

 

 

 

10

Khác (ghi rõ)...

 

 

 

 

 

2.3. Quản lý việc khuyến mại, quảng cáo rượu, bia; việc tài tr của tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu, bia

- Báo cáo tóm tắt về việc quản lý, tổ chức triển khai của các cơ quan/đơn vị và việc tuân thủ các quy định của pháp luật về việc: khuyến mại, quảng cáo rượu, bia và việc tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu, bia trên địa bàn.

Bng 04. Kết quả thực hiện các quy định khuyến mại, qung cáo, tài trợ rượu, bia

TT

Nội dung

Số đơn vị được kiểm tra/đánh giá

Số đơn vị thực hiện đúng quy định

Tỷ lệ % đạt

Ghi chú

1

Khuyến mại rượu, bia

 

 

 

 

2

Quảng cáo rượu, bia

 

 

 

 

3

Tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu, bia

 

 

 

 

 

(Phần ghi chú nêu tóm tắt các loại cơ sở/đơn vị được kiểm tra, đánh giá).

3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VIỆC CUNG CẤP RƯỢU, BIA

3.1. Quản lý đối với sản xuất và kinh doanh rượu, bia

- Báo cáo tóm tắt về thực trạng sản xuất, kinh doanh rượu, bia trên địa bàn tỉnh

- Tình hình chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện các biện pháp quản lý, cấp phép của các cơ quan/đơn vị đối với các cơ sở triển khai sản xuất và kinh doanh rượu, bia.

- Kết quả thực hiện của các cơ sở/hộ gia đình việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng chống tác hại của rượu, bia đối với sản xuất và kinh doanh rượu, bia.

Bng 05. Kết qu thực hiện quy định của các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu bia

TT

Nội dung

Số lượng

Ghi chú

1

Cơ sở sản xuất rượu công nghiệp từ 5,5 độ cồn trở lên

 

 

1.1

Tổng số cơ sở

 

 

 

Tng sản lượng sn xuất (lít)

 

 

 

Tng sn lượng tiêu thụ (lít)

 

 

1.2

Số cơ sở được cấp phép

 

 

1.3

Số cơ sở được kiểm tra, đánh giá trong năm

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

Số cơ sở đ điều kiện vật chất, trang thiết bị

 

 

 

Số cơ sở đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm*

 

 

 

S cơ sở đảm bảo điều kiện bo vệ môi trường

 

 

 

Số cơ sở thực hiện quy định về nhãn hàng hóa

 

 

 

S cơ sở có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu

 

 

 

S cơ sở đ các điều kiện trên

 

 

2

Cơ sở sản xuất rượu thủ công ≥5,5 độ cồn nhằm mc đích kinh doanh

 

 

2.1

Tổng số cơ sở

 

 

 

Tng sn lượng sản xuất (lít)

 

 

 

Tng sản lượng tiêu thụ (lít)

 

 

2.2

Số cơ sở được cấp phép

 

 

2.3

Số cơ sở được kiểm tra, đánh giá trong năm

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

Số cơ sở đ điều kiện vật chất, trang thiết bị

 

 

 

Số cơ sở đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm*

 

 

 

Số cơ sở đảm bảo điều kiện bảo vệ môi trường

 

 

 

Số cơ sở thực hiện quy định về nhãn hàng hóa

 

 

 

S cơ sở đủ các điều kiện trên

 

 

3

Cơ sở (hộ gia đình, cá nhân) sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 

 

3.1

Tổng số cơ sở

 

 

 

Tổng sản lượng sản xuất (lít)

 

 

 

Tng sản lượng tiêu thụ (lít)

 

 

3.2

Số cơ sở đủ điều kiện**

 

 

3.3

Số cơ sở được kiểm tra, đánh giá trong năm

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

S cơ sở đủ điều kiện vật chất, trang thiết bị

 

 

 

Số cơ sở đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm*

 

 

 

Số cơ sở đảm bảo điều kiện bo vệ môi trường

 

 

 

S cơ sở đủ các điều kiện trên

 

 

4

Cơ sở (hộ gia đình, cá nhân) sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh

 

 

4.1

Tổng số cơ sở

 

 

 

Tổng sản lượng sản xuất (lít)

 

 

 

Tổng sn lượng tiêu thụ (lít)

 

 

4.2

Số cơ sở có kê khai

 

 

4.3

Số cơ sở được kiểm tra, đánh giá trong năm

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

S cơ sở có kê khai

 

 

 

Số cơ sở có cam kết bo đm an toàn thực phẩm

 

 

5

Cơ sở sản xuất bia

 

 

5.1

Tổng số cơ sở sản xuất

 

 

 

Tng sản lượng sản xuất (lít)

 

 

 

Tng sản lượng tiêu thụ (lít)

 

 

5.2

Số cơ sở được kiểm tra, đánh giá trong năm:

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

S cơ sở đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm*

 

 

 

S cơ sở đm bo điều kiện bảo vệ môi trường

 

 

 

Số cơ sở thực hiện quy định về nhãn hàng hóa

 

 

 

Số cơ sở đủ các điều kiện trên

 

 

6

Cơ sở sản xuất rượu dưới 5,5 độ

 

 

6.1

Tổng số cơ sở sản xuất

 

 

 

Tổng sn lượng sn xuất (lít)

 

 

 

Tng sản lượng tiêu thụ (lít)

 

 

6.2

Số cơ sở được kiểm tra, đánh giá trong năm

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

Số cơ sở đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm*

 

 

 

S cơ sở đm bo điều kiện bảo vệ môi trường

 

 

 

Số cơ sở thực hiện quy định về nhãn hàng hóa

 

 

 

Số cơ sở đủ các điều kiện trên

 

 

7

Thương nhân mua bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên

 

 

7.1

Thương nhân phân phối

 

 

7.2

Thương nhân bán buôn

 

 

7.3

Thương nhân bán lẻ

 

 

7.4

Số thương nhân được kiểm tra, đánh giá trong năm

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

Số thương nhân đ điều kiện

 

 

 

Số thương chưa thực hiện đúng các điều kiện (ghi chú rõ nội dung chưa đáp ứng)

 

 

8

Cơ sở bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử

 

 

8.1

Tổng số cơ sở

 

 

8.2

Số cơ sở đủ điều kiện

 

 

8.3

Số cơ sở được kiểm tra, đánh giá trong năm

 

 

 

S cơ sở đáp ứng quy định về điều kiện bán rượu bia theo hình thức thương mại điện tử

 

 

 

Ghi chú:

* Cơ sở đảm bảo điều kiện an toàn thực phm: được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/HACCP/ISO 22000/IFS/BRC/FSSC 22000, ... hoặc Giấy cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ.

** Cơ sở đủ điều kiện:có hợp đồng mua bán với doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

3.2. Thực hiện quy định địa điểm không bán rượu, bia

- Nêu tóm tt công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai, kiểm tra/đánh giá về việc thực hiện quy định địa điểm không bán rượu, bia và đồ uống có cồn khác tại các cơ quan, tổ chức.

Bng 06. Kết qu thực hiện quy định địa điểm không bán rượu, bia

TT

Địa điểm

Số đơn vị được kiểm tra/đánh giá

Số đơn vị thực hiện quy định

Tỷ lệ % đạt

Ghi chú

1

Cơ sở y tế

 

 

 

 

2

Cơ sở giáo dục

 

 

 

 

3

Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi

 

 

 

 

4

Cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân và cơ sở giam giữ khác

 

 

 

 

5

Cơ sở bảo trợ xã hội.

 

 

 

 

6

Nơi làm việc của cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định

 

 

 

 

 

Khác (ghi rõ)...

 

 

 

 

 

3.3. Phòng ngừa và xử lý rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm

- Báo cáo cụ thể việc tổ chức triển khai các hoạt động quản lý, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm.

- Báo cáo kết quả các hoạt động phòng ngừa và xử lý rượu, bia giả, rượu, bia nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

4. BIỆN PHÁP GIẢM TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

4.1. Các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia

- Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền về phòng, chống vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông; kết quả triển khai tuyên truyền giảng dạy PCTHRB và an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục.

- Báo cáo kết quả triển khai biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn người sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông

- Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn trong máu, hơi thở của người điều khiển phương tiện giao thông hoặc gây tai nạn giao thông

Bng 07. Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm

TT

Nội dung

Số trường hợp kiểm tra

Số trường hp vi phm

Ghi chú

 

Kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông

 

 

 

 

4.2. Phòng ngừa, can thiệp và giảm tác hại của việc uống rượu, bia đối với sức khỏe

- Báo cáo tóm tắt nội dung triển khai hoạt động sàng lọc phát hiện, can thiệp giảm tác hại cho người có nguy cơ sức khỏe do uống rượu, bia do các cơ sở y tế thực hiện (theo hướng dẫn tại Quyết định số 4946/QĐ-BYT ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

- Kết quả chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng cho người mắc bệnh, rối loạn chức năng có liên quan đến ung rượu, bia; các hoạt động phòng, chng nghiện, tái nghiện rượu, bia tại cơ sở y tế và cơ sở khác.

Bảng 08. Kết quả triển khai hoạt động phòng ngừa, can thiệp giảm tác hại do ung RB

TT

Cơ sở y tế

Số người được khám, điều trị mắc bệnh, RLCN do rượu, bia

Số người điều trị nghiện/ tái nghiện

TYT triển khai sàng lọc, can thiệp giảm tác hại

Số người được sàng lọc, can thiệp giảm tác hại

Tổng số TYT

Số TYT đã tập huấn

Số TYT triển khai

Tổng số

Chia ra theo nhóm nguy cơ

I

II

III

IV

A

Tuyến tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cơ sở 1...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Cơ sở 2...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Tuyến huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Huyện ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Huyện ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Tuyến xã (liệt kê từng huyện)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Huyện ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Huyện ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng (A+B+C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Tư vấn về phòng, chống tác hại của rượu, bia

Những cơ quan, tổ chức nào được giao thực hiện; nêu kết quả triển khai các hoạt động tư vấn về PCTHRB trên địa bàn, bao gồm nội dung, đối tượng tư vấn, kết quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

4.4. Biện pháp phòng ngừa tác hại của rượu, bia tại cộng đồng

Nêu báo cáo tóm tắt việc triển khai các hoạt động:

- Tuyên truyền, vận động các gia đình, tổ chức, cộng đồng tham gia tuyên truyền và thực hiện quy định PCTHRB.

- Thực hiện lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia vào các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng đời sống văn hóa...

- Vận động, khuyến khích quy định trong hương ước, quy ước việc hạn chế hoặc không uống rượu, bia tại đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư và không sử dụng sản phẩm rượu, bia không rõ nguồn gốc, xuất xứ

- Tình hình xây dựng các mô hình điểm ở cộng đồng, nơi làm việc...

Bng 09. Kết qu các hoạt động phòng, ngừa tác hại rượu, bia tại cộng đồng

TT

Quận/huyện

Tổng số xã, phường

Tổng số khu dân cư (thôn, xóm, ấp, bản, khu phố)

Khu dân cư đưa nội dung PCTHRB vào trong hương ước, quy ước

Ghi chú

Số lượng

Tỷ lệ %

 

 

Huyện ...

 

 

 

 

 

 

Huyện ...

 

 

 

 

 

 

Huyện ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

4.5. Chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, phụ nữ và các đối tượng yếu thế khác đ phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia

Báo cáo kết quả triển khai các biện pháp chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, phụ nữ và các đối tượng yếu thế khác để phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân. Báo cáo tóm tắt về tình hình bạo lực gia đình liên quan đến sử dụng rượu, bia và các biện pháp can thiệp, hỗ trợ, phòng ngừa đã triển khai...

5. ĐIU KIỆN BẢO ĐẢM CHO HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

5.1. Tổ chức, bộ máy, nhân lực:

Báo cáo về các nội dung:

- Việc tổ chức, chỉ đạo, bố trí nhân lực và phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong phòng, chống tác hại của rượu, bia thuộc phạm vi địa phương quản lý.

- Sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các cấp và sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành ở địa phương và giữa địa phương với các cơ quan Trung ương trong việc tổ chức thực hiện Luật và các hoạt động PCTHRB

- Sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp và người dân trong công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia tại địa phương.

5.2. Kinh phí

- Báo cáo, đánh giá việc bố trí kinh phí hàng năm cho việc tổ chức thực hiện Luật và các hoạt động PCTHRB (bao gồm kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác)

Bảng 10. Tng hợp Kinh phí dành cho hoạt động PCTHRB tại địa phương

TT

Nguồn kinh phí

Số tiền (triệu đồng)

Ghi chú

1

Ngân sách nhà nước ở trung ương

 

 

2

Ngân sách nhà nước của địa phương

 

 

3

Nguồn khác (ghi rõ nguồn)

 

 

 

Tổng

 

 

 

5.3. Hội thảo, hội nghị tập huấn phòng, chống tác hại của rượu, bia

- Nêu tóm tắt về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác PCTHRB

Bảng 11. Kết quả đào tạo tập huấn về PCTHRB tại địa phương

TT

Nội dung

Đối tượng

Số lớp

Số người tham dự

Sở/ngành tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Công tác thanh tra, kiểm tra, báo cáo

- Tóm tắt về tình hình triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, t cáo về phòng, chng tác hại của rượu, bia.

Bảng 12. Kết quả thanh tra, kiểm tra về PCTHRB

TT

Nội dung kiểm tra/thanh tra

Số đơn vị, cơ sở được kiểm tra/ thanh tra

Kết quả

Số đơn vị, cơ sở thực hiện tốt Luật PCTHRB

Số đơn vị, cơ sở đã xử phạt vi phạm

Số tiền xử phạt vi phạm

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: thống kê tất cả các cuộc thanh tra, kiểm tra về hoạt động phòng chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh.

5.4. Khác

Nêu tóm tắt về công tác khen thưởng, kỷ luật và tính điểm xét thi đua khen thưởng hằng năm đối với những đơn vị thực hiện tốt hay chưa tốt về phòng, chống tác hại rượu bia.

III. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI VÀ ĐXUẤT KIN NGHỊ

1. Khó khăn, tồn tại

2. Đề xuất, kiến nghị và giải pháp khắc phục trong thời gian tới

 

Nơi nhận:
- ……………
- Lưu: ………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
 

 

 

thuộc tính Công văn 2509/BYT-DP

Công văn 2509/BYT-DP của Bộ Y tế về báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2509/BYT-DPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành:16/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi