Công văn 22823/QLD-ĐK 2018 Danh mục nguyên liêu sản xuất thuốc NK không phải cấp phép

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

Số: 22823/QLD-ĐK
V/v: Công bố danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (đợt 162)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

 

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018;

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Dược phẩm VCP tại công văn số 122-2018/CV-VCP đề ngày 29/11/2018 đề nghị công bố nguyên liệu dược chất sử dụng để sản xuất thuốc trong nước đợt 162;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐKT (V).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHU
Đính kèm công văn số 22823/QLD-ĐK ngày 13 tháng 12 năm 2018.

 

STT

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên nguyên liệu làm thuốc

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

VD-30584-18

05/07/2023

Benzathine benzylpenicillin

NSX

CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd

China

2

VD-30585-18

05/07/2023

Benzylpenicillin sodium

USP 38

CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd

China

3

VD-30586-18

05/07/2023

Cefpirome Sulphate with sodium carbonate

NSX

Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd

China

4

VD-30587-18

05/07/2023

Ceftazidime with sodium carbonate

NSX

NCPC Hebei Huamin Pharmaceutical Co., Ltd

China

5

VD-30588-18

05/07/2023

Clobetasol propionate

USP 38

Zhejiang Xianju Xianle Pharmaceutical Industry Limited

China

6

VD-30589-18

05/07/2023

Cloxacillin Sodium

NSX

Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd

China

7

VD-30590-18

05/07/2023

Cloxacillin Sodium

USP 38

Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd

China

8

VD-30591-18

05/07/2023

Flucloxacillin sodium

BP 2016

Shandong Ruiying Fioneer Pharmaceutical Co., Ltd.

India

9

VD-30592-1S

05/07/2023

Flucloxacillin sodium

BP 2016

Shandong Ruiying Fioneer Pharmaceutical Co., Ltd.

China

10

VD-30593-18

05/07/2023

Clotrimazole

USP 38

Changzhou Yabang Pharmaceutical Co., Ltd

China

Gentamicin sulfate

BP 2016

Yantai Justaware Pharmaceutical Co., Ltd

China

Betamethasene dipropionate

USP 38

Zhejiang Xianju Xianle Pharmaceutical Industry Limited

China

11

VD-30594-18

05/07/2023

Cefoperazene sodium with Sulbactam sodium (2:1)

NSX

Zhuhai United Laboratories Co., Ltd

China

12

VD-30595-18

05/07/2023

Ceftriaxone sodium

USP 38

Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd

China

13

VD-30596-18

05/07/2023

Ceftriaxone sodium

USP 38

Shandong Luoxin Pharmaceutical Group Hengxin Pharmaceutical Co., Ltd

China

14

VD-30597-18

05/07/2023

Ticarcillin Disodium and Clavulanate potassium(15:1)

NSX

Zhuhai United Laboratories Co., Ltd

China

15

VD-30598-18

05/07/2023

Cefotaxime sodium sterile

USP 38

Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd

China

 

Danh mục này gồm 15 khoản

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực