Công văn 22644/QLD-ĐK 2018 Danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc NK không phải cấp phép

Thuộc tính văn bản
Công văn 22644/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 22644/QLD-ĐK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 12/12/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Thực phẩm-Dược phẩm
Tải văn bản
Loading...

BỘ Y TẾ
CỤC
QUN LÝ DƯỢC
-------

Số: 22644/QLD-ĐK
V/v: Công bdanh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhp khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2018

 

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuc trong nước.

 

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018;

Theo đề nghị của Công ty cổ phần BV Pharma tại công văn số 297/2018/CV/BVP đề ngày 11/09/2018 đề nghị công bố nguyên liệu dược chất sử dụng đsản xuất thuốc trong nước;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD
;
- Lưu: VT, ĐKT(V).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
Đính kèm công văn số 22644/QLD-ĐK ngày 12 tháng 12 năm 2018.

 

STT

Sgiấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy/ đăng ký u hành

Tên nguyên liệu làm thuốc

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

VD-22715-15

09/09/2020

Tyrothricin

USP 34

Xellia Pharmaceuticals Ltd

Hungary

 

VD-22715-15

09/09/2020

Benzalkonium

USP 34

Sigma-Alodrich

Switzeland

 

VD-22715-15

09/09/2020

Benzocain

USP 34

Sinochem Jiangsu Co., Ltd

China

2

QLĐB-483-15

15/12/2019

Emtricitabin

NSX

Shijiazhuang Lonzeal Pharmaceuticals Co., Ltd

China

3

QLĐB-483-15

15/12/2019

Tenofovir disoproxil fumarat

Dược điển n độ 2007

Taizhou candorly Sea Biochemical & Health Products Co., Ltd

China

 

VD-24062-16

23/03/2021

Dioctalhedral Smectit

TCCS

Zhejiang Sanding Technology Co., Ltd

China

Danh mục gồm 3 khoản

 

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan