Công văn 22643/QLD-ĐK 2018 Danh mục nguyên liệu làm thuốc NK phải cấp phép

B Y TẾ
CỤC QUN LÝ DƯỢC
-------

Số: 22643/QLD-ĐK
V/v: Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu - Đợt 163

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2018

 

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

 

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố 02 danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu - Đợt 163 (02 Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. V
ũ Tuấn Cường (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Phòng QLKDD;
- Website Cục QLD;

- Lưu: VT, ĐKT (QH).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

DANH MC 1: NGUYÊN LIU LÀM THUỐC PHẢI KIM SOÁT ĐC BIỆT ĐSẢN XUẤT THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU - ĐỢT 163

Đính kèm công văn s22643/QLD-ĐK ngày 12 tháng 12 năm 2018

 

STT

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành thuốc

Tên ngun liu làm thuốc được công bố

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liu

1

VD-31415-18

08/10/2023

Anastrozol

USP36

Chemagis

Israel

2

VD-31215-18

08/10/2023

Ofloxacin

EP 8

Quimica Sintetica S.A.

Spain

3

VD-31074-18

08/10/2023

Levofloxacin hemihydrate

TCCS

Shaoxing Hantai Pharmaceutical Co., Ltd

China

Danh mục này bao gồm 03 khoản./.

 

DANH MỤC 2: NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT ĐSẢN XUẤT THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM PHẢI THỰC HIỆN CP PHÉP NHẬP KHẨU - ĐỢT 163

Đính kèm công văn số 22643/QLD-ĐK ngày 12 tháng 12 năm 2018

 

STT

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Hiệu lực ca giấy đăng ký lưu hành thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc được công bố

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất ngun liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liu

1

VD-31216-18

08/10/2023

Tramadol hydrochloride

EP 7

Virupaksha Organics Limited

Survey No. 10, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak Dist - 502 319, Telangana, India

India

2

VD-31236-18

08/10/2023

Codeine phosphate hemihydrate

EP 7.0

Alcaliber S.A.. Spain

Avda. Ventalomar, 1, Polígono Industrial, 45007 Toledo, Spain

Spain

Danh mục này bao gồm 02 khoản./.

 

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực