Công văn 1882/BYT-KHTC 2022 tăng cường quản lý các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1882/BYT-KHTC
V/v: Tăng cường quản lý các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong nước và trên thế giới, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc để triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bộ Y tế đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp bằng hiện vật của nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước viện trợ, tài trợ cho công tác phòng chống dịch. Căn cứ yêu cầu của công tác phòng chống dịch và đề xuất của các đơn vị, địa phương, Bộ Y tế đã có phân bổ nguồn lực được viện trợ, tài trợ cho các đơn vị, địa phương để phục vụ công tác phòng chống dịch, trong đó có vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc, sinh phẩm xét nghiệm.... Ngoài ra, trong thời gian chống dịch vừa qua, các Địa phương đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân trong công tác phòng, chống dịch nên việc quản lý sử dụng các nguồn lực hiệu quả, đúng mục đích rất quan trọng.

Ngày 10/01/2022, Bộ Y tế đã có Công văn số 160/BYT-KHTC về việc tiếp nhận và sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở y tế thuộc Bộ Y tế và Y tế các Bộ, ngành. Để đảm bảo sử dụng các nguồn lực đã được tài trợ, viện trợ, ủng hộ... một cách hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viết tắt là UBND tỉnh, thành phố), các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương (viết tắt là Cơ quan) chỉ đạo Sở Y tế trực thuộc tỉnh, các Đơn vị y tế thuộc Cơ quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Quản lý, sử dụng.

a. Thực hiện quản lý chặt chẽ và sử dụng các nguồn lực được tài trợ, viện trợ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (máy móc, trang thiết bị, thuốc, vật tư, sinh phẩm...) hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích tài trợ, viện trợ, tránh thất thoát lãng phí. Thực hiện theo dõi chặt chẽ và hạch toán kế toán tại các Đơn vị trực tiếp sử dụng (gọi là Đơn vị thụ hưởng) theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành.

b. Rà soát lại tình hình phân bổ, sử dụng để thực hiện điều chuyển các nguồn lực được nhận tài trợ, viện trợ giữa các Đơn vị thụ hưởng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố, Cơ quan quản lý (từ đơn vị ít sử dụng, hoặc sử dụng không hiệu quả sang đơn vị có nhu cầu sử dụng) trên cơ sở cân đối nhu cầu của từng đơn vị trong tình hình thực tế dịch bệnh hiện nay và nhu cầu sử dụng để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh và y tế dự phòng sau khi hết dịch. Trường hợp không có nhu cầu sử dụng, Đơn vị thụ hưởng đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh, thành phố và Cơ quan giải quyết theo thẩm quyền.

2. Đối với máy móc, trang thiết bị (đủ điều kiện là tài sản cố định): Căn cứ Điểm i Khoản 4 Điều 2 của Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV, các Đơn vị thụ hưởng tạm thời quản lý, sử dụng. Sau khi Chính phủ công bố hết dịch sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Tuy nhiên, để quản lý, sử dụng các loại tài sản kịp thời, đúng mục đích, hiệu quả theo đúng các quy định về tài sản trong thời gian chờ Chính phủ công bố hết dịch, đề nghị các Đơn vị thụ hưởng chủ động, khẩn trương rà soát nhu cầu sử dụng tài sản phục vụ công tác khám chữa bệnh sau khi hết dịch, cụ thể: (a) xây dựng định mức sử dụng tài sản công, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm căn cứ tiếp nhận, quản lý, có kế hoạch duy tu bảo dưỡng...; (b) Hoàn chỉnh các thủ tục xin xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản đối với các tài sản được tài trợ, viện trợ, cho tặng... theo đúng quy định về xác lập tài sản sở hữu toàn dân.

3. Khẩn trương tổng hợp hiện trạng tình hình quản lý, sử dụng tài sản(máy móc, trang thiết bị y tế,...) từ các nguồn tài trợ, viện trợ, trao tặng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo Phụ lục 01 đính kèm Công văn này, báo cáo Bộ Y tế (gửi về Vụ Kế hoạch Tài chính) trước ngày 28/4/2022 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Đơn vị thụ hưởng gửi ý kiến kiến nghị về Cơ quan (đối với Đơn vị trung ương), Sở Tài chính, Sở Y tế (đối với đơn vị địa phương) để tổng hợp, xin ý kiến Bộ Tài chính (đối với cơ quan trung ương), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố (đối với địa phương) xem xét hướng dẫn hoặc xử lý theo thẩm quyền.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Bộ Tài chính;
- Thanh tra Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Lưu: VT, KH-TC3
.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn

PHỤ LỤC 01

Bộ ngành/UBND tỉnh, thành phố

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DNG MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ ĐƯỢC TÀI TRỢ, VIỆN TRỢ PHÒNG, CHỐNG DỊCH

(Đính kèm Công văn số ...)

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT

Tên tài sản

Tổng số được cấp

ĐƠN VỊ 1

ĐƠN VỊ 2

ĐƠN VỊ ...

Số Quyết định

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Hiện trạng quản lý

Ghi chú

Số Quyết định

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Hiện trạng quản lý

Ghi chú

Số Quyết định

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Hiện trạng quản lý

Ghi chú

Đang SD

Không SD

Đã điều chuyển

Đang SD

Không SD

Đã điều chuyển

Đang SD

Không SD

Đã điều chuyển

A

NĂM 2020

I

Máy móc, trang thiết bị y tế

1

Máy thở các loại

Tên máy, model, xuất xứ...

VD: điều chuyển cho BV...

VD: điều chuyển cho TT...

VD: điều chuyển cho BV...

2

Máy thở chức năng cao

Tên máy, model, xuất xứ...

3

Máy thở xâm nhập và không xâm nhập

Tên máy, model, xuất xứ...

4

Máy thở xách tay kèm van PEEP, 2 bộ dây

Tên máy, model, xuất xứ...

5

Máy thở HFNC

Tên máy, model, xuất xứ...

6

Hệ thống ECMO

Tên máy, model, xuất xứ...

7

Máy lọc máu liên tục

Tên máy, model, xuất xứ...

8

Hệ thống xét nghiệm

Tên máy, model, xuất xứ...

9

Máy xét nghiệm PCR

Tên máy, model, xuất xứ...

10

Máy tách chiết

Tên máy, model, xuất xứ...

11

Máy X quang dị đông KTS

Tên máy, model, xuất xứ...

12

Monitor theo dõi bệnh nhân ≥5 thông số

Tên máy, model, xuất xứ...

13

Bơm tiêm điện

Tên máy, model, xuất xứ...

14

Máy truyền dịch

Tên máy, model, xuất xứ...

15

Máy phun khử khuẩn

Tên máy, model, xuất xứ...

16

Máy...

Tên máy, model, xuất xứ...

II

Tủ lạnh

Tên máy, model, xuất xứ...

III

Ô tô

Tên xe, hãng sx, năm sx...

B

Năm 2021

Kê khai như năm 2020

C

Năm 2022

Kê khai như năm 2020

...., ngày     tháng      năm 2022
Người lập biểu

...., ngày     tháng      năm 2022
Thủ trưởng Bộ, ngành….
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 2

Bộ ngành/UBND tỉnh, thành phố

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC, VẬT TƯ PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐƯỢC CẤP, TÀI TRỢ, VIỆN TRỢ

Đính kèm Công văn số..

STT

Tên thiết bị

Tổng số được cấp

ĐƠN VỊ 1

ĐƠN VỊ 2

ĐƠN VỊ..

Số Quyết định

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Hiện trạng quản lý

Ghi chú

Số Quyết định

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Hiện trạng quản lý

Ghi chú

Số Quyết định

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Hiện trạng quản lý

Ghi chú

Đã sử dụng

Chuyển cấp cho đv khác

Số hiện còn

Đã sử dụng

Chuyển cấp cho đv khác

Số hiện còn

Đã sử dụng

Chuyển cấp cho đv khác

Số hiện còn

NĂM 2020

1

Test xét nghiệm

1.1

Test nhanh

VD: Chuyển cấp cho TT...

VD: Chuyển cấp cho TT

VD: Chuyển cấp cho TT...

Hãng...

Hãng...

1.2

Test PCR

Hãng...

Hãng...

2

Thuốc

2.1

Remdesivir (Vingroup tài trợ)

2.2

Xuyên tâm liên

2 3

AVIGAN

2.4

Casirivimab và Imdevimab

3

Vật tư phòng chống dịch

3.1

Khẩu trang y tế

3.2

Khẩu trang N95 và tương đương

NĂM 2021

Kê khai như năm 2020

NĂM 2022

Kê khai như năm 2020

....,ngày     tháng      năm 2022
Người lập biểu

....,ngày     tháng      năm 2022
Thủ trưởng Bộ, ngành….
(Ký tên, đóng dấu)

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Công văn 1882/BYT-KHTC

Công văn 1882/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1882/BYT-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành:14/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi