Công văn 1811/CV-BCĐ 2020 về việc xét nghiệm COVID-19

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
PHÒNG CHỐNG DỊCH
BỆNH COVID-19

____________

Số: 1811/CV-BCĐ
Về việc xét nghiệm COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:   

- Bộ Ngoại giao.

- Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố.

 

Để tạo điều kiện cho người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam và người Việt Nam có yêu cầu cấp Giấy xác nhận không dương tính với COVID-19 nhằm mục đích xuất cảnh, Ban chỉ đạo Quốc gia đề nghị Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam và người Việt Nam cần xuất cảnh vì lý do đc biệt và có yêu cầu được cấp Giấy xác nhận không dương tính với COVID-19 thì phải có đề nghị chính thức của cơ quan đại diện ngoại giao của nước đến hoặc của tổ chức Liên Hiệp quốc tại Việt Nam hoặc tại nước đến.

2. Đề nghị cấp Giấy xác nhận của cơ quan ngoại giao, tổ chức Liên Hiệp quốc cho các đối tượng nêu trên phải gửi đến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, thành phố để được xem xét, hướng dẫn thực hiện xét nghiệm.

3. Các cơ sở xét nghiệm thực hiện xét nghiệm và cấp Giấy xác nhận không dương tính với vi rút SARS-CoV-2 cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu, nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì lập tức thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly, báo cáo theo quy định. Trong giai đoạn hiện nay không thực hiện thu phí đối với hoạt động này.

Kính đề nghị Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Thành viên BCĐ QG về PCD COVID-19;
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Các Vụ, Cục: DP, KCB;
- Các Viện: VSDT, Pasteur;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Lưu: VT, DP.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN


 

 Nguyễn Thanh Long
Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực