Công văn 1717/UBND-VX 2020 Hồ Chí Minh điều chỉnh nội dung Công văn 1710 ngày 8/5/2020

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Công văn 1717/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh nội dung tại Công văn 1710/UBND-VX ngày 08/5/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1717/UBND-VX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Ngô Minh Châu
Ngày ban hành: 09/05/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

___________

Số: 1717/UBND-VX
Về việc điều chỉnh nội dung tại Công văn số 1710/UBND-VX ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:      

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

 

 Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 2260/TTr-SYT ngày 09 tháng 5 năm 2020 về đề xuất điều chỉnh nội dung trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất đề xuất của Sở Y tế tại Công văn nêu trên. Chấp thuận điều chỉnh nội dung tại Mục 1, Công văn số 1710/UBND-VX ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau: “những lĩnh vực tiếp tục tạm dừng hoạt động: vũ trường, quán bar, dịch vụ karaoke” điều chỉnh thành “những lĩnh vực tiếp tục tạm dừng hoạt động: vũ trường, dịch vụ karaoke.”

2. Các nội dung còn lại tại Công văn số 1710/UBND-VX ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh không thay đổi.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nêu trên./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND TP; (để báo cáo)
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP; 
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX-VN)
(Kèm Công văn số 1710/UBND-VX)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


 

 

 
Ngô Minh Châu

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực