Công văn 14559/SYT-NVY Hà Nội 2021 xét nghiệm thần tốc phòng, chống dịch COVID-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ Y TẾ
_______

Số: 14559/SYT-NVY
V/v:
Xét nghiệm thần tốc phòng, chống dịch COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã;

- Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội.

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công điện số 1346/CĐ-BYT ngày 08/9/2021 về việc thần tốc xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 9575/VP-KGVX ngày 08/9/2021 của UBND Thành phố về việc thần tốc xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 (văn bản kèm theo). Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã căn cứ trên chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ trên các chỉ đạo của Thành phố, Sở Y tế và dựa trên tình hình dịch bệnh diễn biến tại địa phương, đơn vị, tham mưu cho UBND các quận huyện thị xã các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm đúng đối tượng, đúng khu vực, đúng tần suất theo nội dung tại Công điện số 1305/CĐ-BYT ngày 02/9/2021 và các chỉ đạo của Thành phố, thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm đảm bảo an toàn phòng chống dịch, không để lây nhiễm chéo trong quá trình lấy mẫu; tổng hợp báo cáo Sở Y tế (qua Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội) trước 17h00 hàng ngày.

2. Giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội là đầu mối về chuyên môn, thực hiện hướng dẫn về chuyên môn trong công tác chỉ định đúng đối tượng, đúng khu vực, tần suất, phương pháp thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho các đơn vị; kịp thời cập nhật, tham mưu kịp thời cho Sở Y tế các biện pháp phòng chống dịch căn cứ trên tình hình dịch bệnh và các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố; thực hiện tổng hợp thống kê báo cáo Sở Y tế, Bộ Y tế trước 18h00 hàng ngày theo quy định.

3. Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn; phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn người dân thực hiện quy định về an toàn phòng, chống dịch tại khu vực lấy mẫu xét nghiệm; huy động sự tham gia của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các lực lượng địa phương như: Tổ COVID-19 cộng đồng, Tổ trưởng dân phố/cụm dân cư, Trưởng thôn/xóm, các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện yêu cầu xét nghiệm sàng lọc COVID-19.

Sở Y tế đề nghị đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Y tế; (để báo cáo)

- UBND Thành phố; (để báo cáo)

- Đ/c Giám đốc Sở Y tế; (để báo cáo)

- UBND Q, H, TX; (để p/hợp chỉ đạo)

- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Vũ Cao Cương

 

 

 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
VĂN PHÒNG

_____________

Số: 9575/VP-KGVX
V/v:
Thần tốc xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Sở Y tế;

- Ủy ban nhân các quận, huyện, thị xã.

 

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Công điện số 1346/CĐ-BYT ngày 08/9/2021 của Bộ Y tế về việc thần tốc xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 (gửi kèm bản chụp).

Về việc này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung tại Công điện nêu trên; tổng hợp báo cáo Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân Thành phố đúng quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch UBND thành phố;

- Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

Chử Xuân Dũng, Nguyễn Mạnh Quyền;

- CVP; PCVP: N.M. Quân, P.T.T. Huyền;

- Phòng: KGVX, TKBT;

- Lưu: VT, KGVXAN. (11273)

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thu Huyền

 

 

 

BỘ Y TẾ
_____

Số: 1346/CĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2021

 

 

 

CÔNG ĐIỆN

Về việc thần tốc xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19

___________

BỘ Y TẾ điện: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(theo danh sách kèm theo)

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc, trong đó xác định thần tốc xét nghiệm trên diện rộng là then chốt, trong thời gian qua, các địa phương, nhất là các nơi đang thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội đã đẩy mạnh việc triển khai xét nghiệm trên diện rộng, tuy nhiên tiến độ xét nghiệm tại một số địa phương chưa đáp ứng được các yêu cầu phòng, chống dịch. Để nhanh chóng kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, không để tình trạng giãn cách kéo dài trên diện rộng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội thần tốc xét nghiệm cho toàn bộ người dân để phát hiện sớm nguồn lây nhằm cách ly, khoanh vùng, dập dịch kịp thời; hạn chế phong tỏa trên phạm vi rộng và thực hiện tốt việc chăm sóc điều trị người nhiễm COVID-19.

Tần suất, thời gian lấy mẫu, xét nghiệm theo các khu vực nguy cơ, đề nghị tiếp tục thực hiện theo Công điện số 1305/CĐ-BYT ngày 02/9/2021 của Bộ Y tế.

2. Huy động tối đa các lực lượng tham gia lấy mẫu, tổ chức nhiều đội lấy mẫu lưu động và không giới hạn thời gian lấy mẫu. Tăng cường hướng dẫn người dân tự thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh có sự hỗ trợ của nhân viên y tế hoặc tình nguyện viên đã được tập huấn. Khi tổ chức thực hiện lấy mẫu đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, không để xảy ra lây nhiễm chéo. Thực hiện việc gộp mẫu làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh và RT-PCR phù hợp với tình hình thực tế.

3. Báo cáo kết quả triển khai xét nghiệm gửi về Bộ Y tế (qua địa chỉ email: kqxncovid19@gmail.com) trước 18h00 hàng ngày để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Y tế đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);

- Thành viên BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Đ/c Thứ trưởng BYT;

- Các Vụ, Cục: YTDP, MTYT, KCB, TT-KT

- SYT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lưu: VT, DP.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Long

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

(theo Công điện số 1346/CĐ-BYT ngày 08 tháng 9 năm 2021)

 

1. Thành phố Hà Nội

2. Thành phố Hồ Chí Minh

3. Bình Dương

4. Đồng Nai

5. Long An

6. Tiền Giang

7. An Giang

8. Bà Rịa Vũng Tàu

9. Cần Thơ

10. Đà Nẵng

11. Đồng Tháp

12. Kiên Giang

13. Khánh Hòa

14. Tây Ninh

15. Trà Vinh

16. Vĩnh Long

17. Bạc Liêu

18. Bình Phước

19. Bến Tre

20. Cà Mau

21. Hậu Giang

22. Phú Yên

23. Sóc Trăng

thuộc tính Công văn 14559/SYT-NVY

Công văn 14559/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc xét nghiệm thần tốc phòng, chống dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Sở Y tế Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:14559/SYT-NVYNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Vũ Cao Cương
Ngày ban hành:14/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19

tải Công văn 14559/SYT-NVY

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi