Công văn 14028/QLD-KD 2019 thí điểm công cụ xây dựng hệ thống dữ liệu Chứng chỉ hành nghề dược

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

---------------

Số: 14028/QLD-KD

V/v Triển khai thí điểm công cụ

xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia
về
GCN ĐĐKKDD và CCHND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2019

 

 

 

Kính gửi: Các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (GCN ĐĐKKDD) và Chứng chỉ hành nghề dược (CCHND), Cục Quản lý Dược đang xây dựng và triển khai thí điểm công cụ tổng hợp dữ liệu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Cục (http://kd- hnduoc.dav.gov.vn) để đảm bảo tính thống nhất trong việc tiếp nhận thông tin từ các Sở Y tế, tiến tới cắt giảm báo cáo giấy theo các quy định hiện hành.

Cục Quản lý Dược gửi đến Quý Sở tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ trên để thực hiện nhập dữ liệu về giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp và còn hiệu lực trên địa bàn. Kính đề nghị Quý Sở nghiên cứu tài liệu và hoàn thiện việc cập nhật dữ liệu trước ngày 05/9/2019.

Trong giai đoạn đầu sử dụng thí điểm công cụ trên, các Sở Y tế có khó khăn, vướng mắc hay ý kiến đóng góp xin phản ánh về Cục Quản lý Dược để Cục Quản lý Dược khắc phục và hoàn thiện phần mềm tốt hơn và thuận tiện hơn.

Mọi thông tin liên hệ Phòng Quản lý kinh doanh Dược, Cục Quản lý Dược (DS.Nguyễn Huy Ngọc/0904190240, DS.Vũ Thanh Bình/0975769520, Email: qlkinhdoanh.qld@moh.gov.vn.)

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để b/c);

- Cục trưởng (để b/c);

- Cục CNTT(đểp/h);

- Website Cục QLD;

- Lưu: VT, KD.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Đông

 

MỤC LỤC

1 Dữ liệu hành nghề dược…………………………………………………………………………………….. 2

1.1 Đăng nhập ………………………………………………………………………………………… 2

1.2 Chứng chỉ hành nghề dược ……………………………………………………………………...2

1.2.1 Thêm mới……………………………………………………………………………… 2

1.2.2 Nhập dữ liệu từ file excel…………………………………………………………….. 3

1.2.3 Sửa thông tin …………………………………………………………………………..4

1.2.4 Xóa thông tin  ………………………………………………………………………….5

1.3 Cơ sở kinh doanh dược bán lẻ ………………………………………………………………… 6

1.3.1 Thêm mới ……………………………………………………………………………... 6

1.3.2 Nhập liệu từ excel ……………………………………………………………………..7

1.3.3 Sửa thông tin …………………………………………………………………………..7

1.3.4 Xóa thông tin …………………………………………………………………………..8

1.4 Cơ sở kinh doanh dược bán buôn ………………………………………………………………9

1.4.1 Thêm mới ………………………………………………………………………………9

1.4.2 Nhập liệu từ excel ……………………………………………………………………10

1.4.3 Sửa thông tin ……………………………………………………………………….  11

1.4.4 Xóa thông tin …………………………………………………………………………12

2 Tra cứu ……………………………………………………………………………………………………….13

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CỤC DƯỢC

 

1. Dữ liệu hành nghề dược

1.1 Đăng nhập

Bước 1: Vào trang http:/ kd-hnduoc.dav.gov.vn/login

Bước 2: Nhập tài khoản và mật khẩu người dùng có quyền quản trị sở.

 

Bước 3: Đăng nhập

1.2 Chứng chỉ hành nghề dược

1.2.1 Thêm mới

Bước 1: Di chuột vào phần dữ liệu hành nghề dược/chứng chỉ hành nghề dược/thêm mới

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin có dấu * trong form thêm mới

 

 

Bước 3: Lưu lại

1.2.2 Nhập dữ liệu từ file excel

Bước 1: Di chuột vào phần dữ liệu hành nghề dược/chứng chỉ hành nghề dược/Nhập dữ liệu từ excel

Bước 2: Lấy file mẫu về

 

 

 

Bước 3: Nhập dữ liệu vào file mẫu

Bước 4: Up file đã nhập liệu/cập nhật

Lưu ý: Trong file mẫu tải về không xóa dữ liệu trong file và những cột nhập ngày tháng thì phải đúng định dạng dd/mm/yy

1.2.3 Sửa thông tin

Bước 1: Click biểu tượng sửa trong danh sách

 

Bước 2: Thay đổi thông tin

                   

Bước 3: Lưu lại thông tin

1.2.4 Xóa thông tin

Bước 1: Click biểu tượng xóa                                                                                                          

               

Bước 2: Nhập lý do xóa

 Bước 3: Lưu lại
1.3 Cơ sở kinh doanh dược bán lẻ

1.3.1 Thêm mới

Bước 1: Di chuột vào phần dữ liệu hành nghề dược/cơ sở kinh doanh dược bán lẻ/thêm mới

 

Bước 2: Nhập thông tin bắt buộc vào form thêm mới

Bước 3: Lưu lại thông tin
1.3.2 Nhập liệu từ excel

Bước 1: Di chuột vào phần dữ liệu hành nghề dược/cơ sở kinh doanh dược bán lẻ/Nhập dữ liệu từ excel

 

Bước 2:

 

Bước 3: Nhập thông tin vào file mẫu

Lưu ý: Trong file mẫu tải về không xóa dữ liệu trong file và những cột nhập ngày tháng thì phải đúng định dạng dd/mm/yy

1.3.3 Sửa thông tin

Bước 1: Click biểu tượng sửa trong danh sách


Bước 2: Thay đổi thông tin

 

Bước 3: Lưu lại thông tin

1.3.4 Xóa thông tin

Bước 1: Click biểu tượng xóa

 

Bước 2: Nhập lý do xóa

Bước 3: Lưu lại

 

1.4 Cơ sở kinh doanh dược bán buôn

1.4.1 Thêm mới

Bước 1: Di chuột vào phần dữ liệu hành nghề dược/cơ sở kinh doanh dược bán lẻ/thêm mới

 

Bước 2: Nhập thông tin bắt buộc vào form thêm mới

 

Bước 3: Lưu lại thông tin

 

1.4.2 Nhập liệu từ excel

Bước 1: Di chuột vào phần dữ liệu hành nghề dược/cơ sở kinh doanh dược bán lẻ/Nhập dữ liệu từ excel

 

Bước 2: Lấy file mẫu

 

Bước 3: Nhập thông tin vào file mẫu

Lưu ý: Trong file mẫu tải về không xóa dữ liệu trong file và những cột nhập ngày tháng thì phải đúng định dạng dd/mm/yy

 

 

 

 

 

1.4.3 Sửa thông tin

Bước 1: Click biểu tượng sửa trong danh sách

 

Bước 2: Thay đổi thông tin

Bước 3: Lưu lại thông tin

 

 

 

1.4.4 Xóa thông tin

Bước 1: Click biểu tượng xóa

 

Bước 2: Nhập lý do xóa

Bước 3: Lưu lại

2 Tra cứu

Bước 1: Click menu Tra cứu

Bước 2: Tìm kiếm theo chứng chỉ hành nghệ hoặc cở sở kinh doanh

 

 

Bước 3: Nhập từ khóa để tìm kiếm/enter

 

 

Bước 4: Tìm kiếm theo trạng thái

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực