Công văn 1371/UBND-KGVX Hà Nội tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống Covid-19

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Công văn 1371/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1371/UBND-KGVX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 16/04/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

__________

Số: 1371/UBND-KGVX

V/v Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở, ban, ngành Thành phố;

- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã;

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thành phố.

 

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ (có bản chụp kèm theo).

Về việc trên, Chủ tịch UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, tại văn bản số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, đến hết ngày 22/4/2020.

- Giao Sở Y tế (thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố) nghiên cứu, tham mưu triển khai các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo nêu trên./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- BCĐ Quốc gia phòng chống dịch COVID-19;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chính phủ;

- Đồng chí Bí thư Thành ủy;

- Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các Phó Chủ tịch HĐND Thành phố;

- Các ban Đảng Thành ủy;

- Các ban HĐND Thành phố;

- Các Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy,

- Các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy;

- Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND TP;

- HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;

- VPUB: CVP; các PCVP, các phòng, đơn vị trực thuộc VP UBND TP;

- Lưu: VT, KGVXHùng.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Chung

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực