Công văn 137/YDCT-QLD 2020 hướng dẫn thực hiện gói thầu mua vị thuốc cổ truyền

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ

Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN
-------

Số: 137/YDCT-QLD

V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2019/TT-BYT về gói thầu mua vị thuốc CT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2020

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Trung ương.

Hiện nay, Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) nhận được một số ý kiến của Sở Y tế; Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Trung ương về việc phân nhóm kỹ thuật và xây dựng giá kế hoạch đối với gói thầu dược liệu, vị thuốc cổ truyền theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

1. Đối với việc phân chia nhóm theo tiêu chí kỹ thuật gói thầu dược liệu, vị thuốc cổ truyền: đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện theo quy định tại Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.
2. Đối với việc xây dựng Hồ sơ mời thầu:
Hiện nay, Cục Quản lý YDCT đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Thông tư để trình lãnh đạo Bộ ký ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 31/2016/TT-BYT cho phù hợp với các quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT.
Vì vậy, trong thời gian chờ Thông tư thay thế Thông tư số 31/2016/TT-BYT ký ban hành, Cục Quản lý YDCT đề nghị các đơn vị tiếp tục căn cứ theo các quy định tại Thông tư số 31/2016/TT-BYT để xây dựng mẫu hồ sơ mời thầu cho gói thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền.
3. Về giá kế hoạch vị thuốc cổ truyền:
Bảng “Tổng hợp giá trúng thầu vị thuốc cổ truyền tại một số Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (cập nhật đến tháng 9/2019)” được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý YDCT là giá trúng thầu của các vị thuốc cổ truyền được chế biến bởi cơ sở có đủ điều kiện chế biến được công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý YDCT (tiêu chí kỹ thuật thuộc nhóm 1 căn cứ theo Thông tư số 11/2016/TT-BYT). Các đơn vị có thể tham khảo giá trúng thầu đã đăng tải nêu trên để xây dựng giá kế hoạch của Nhóm 3 gói thầu vị thuốc cổ truyền theo quy định của Khoản 3, Điều 10, Thông tư 15/2019/TT-BYT.
Mặt khác, căn cứ vào kết quả đấu thầu theo phân nhóm của gói thầu vị thuốc cổ truyền năm trước mà các đơn vị đã xác định phân nhóm theo tiêu chí kỹ thuật để xây dựng giá kế hoạch mua thuốc.
Trường hợp các dược liệu, vị thuốc cổ truyền chưa có giá trúng thầu được công bố hoặc giá tại thời điểm lập kế hoạch cao hơn giá trúng thầu được Cục Quản lý YDCT công bố trong vòng 12 tháng trước đó, đề nghị các đơn vị căn cứ theo quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 14, Thông tư số 15/2019/TT-BYT để làm căn cứ xây dựng giá kế hoạch vị thuốc cổ truyền.
4. Đối với nội dung về “Dạng sơ chế hoặc phương pháp chế biến’'’ tại bảng “Tổng hợp giá trúng thầu vị thuốc cổ truyền tại một số Sở Y tế và cơ sở khám chữa bệnh (tính đến tháng 9/2019)” được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý YDCT:
Cục Quản lý YDCT đề nghị các đơn vị căn cứ Thông tư số 30/2017/TT-BYT ngày 11/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn phương pháp chế biến các vị thuốc cổ truyền và Thông tư số 43/2017/TT-BYT quy định tỷ lệ hao hụt đối với vị thuốc cổ truyền để làm căn cứ phân loại về dạng sơ chế hoặc phương pháp chế biến đối với các vị thuốc cổ truyền.
5. Cục Quản lý YDCT đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả trúng thầu và kết quả thực hiện gói thầu theo đúng quy định bằng văn bản, file báo cáo về Cục Quản lý YDCT và qua địa chỉ email: quanlyduoclieu@moh.gov.vn để thuận tiện trong việc tổng hợp, cập nhật, bổ sung các nội dung liên quan đến công tác đấu thầu của Cục Quan lý YDCT. Trên đây là ý kiến của Cục Quản lý YDCT gửi các đơn vị để thực hiện. Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Trương Quốc Cường (để b/cáo);

- TT Nguyễn Trường Sơn (để b/cáo);

- Q. Cục trưởng (để b/cáo);

Lưu: VT; QLD.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Trần Minh Ngọc

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực