Công văn 1336/BTNMT-TCMT 2022 hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

_____________

Số: 1336/BTNMT-TCMT

V/v Hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, thống kê, dự báo khối lượng chất thải phát sinh và đánh giá khả năng xử lý để tính toán, xây dựng các kịch bản quản lý phù hợp, đồng bộ để đảm bảo kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại từng địa phương.

Trên cơ sở các quy định pháp luật, hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ Y tế xây dựng hướng dẫn tạm thời về việc quản lý chất thải đối với các trường hợp người nhiễm Covid-19 đang thực hiện cách ly tại nhà (chi tiết tại Phụ lục kèm theo). Đề nghị quý Ủy ban chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tại địa phương nghiên cứu, thực hiện.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- BCĐ Quốc gia phòng chống dịch COVID-19;

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Y tế (để phối hợp);

- Các Sở TN&MT và Sở Y tế (63 tỉnh/TP trực thuộc TƯ);

- Lưu: VT, TCMT, Đt(193).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân

 

 

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯỜI NHIỄM COVID-19 ĐANG THỰC HIỆN CÁCH LY TẠI NHÀ

(Kèm theo Công văn số 1336/BTNMT-TCMT ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

I. Phân loại, thu gom chất thải của người nhiễm COVID-19 tại nhà:

1. Phân loại, thu gom:

Tất cả các loại chất thải rắn phát sinh của người nhiễm COVID-19 đang cách ly tại nhà (sau đây viết tắt là chất thải của F0) phải được quản lý như chất thải lây nhiễm, phân loại riêng biệt với chất thải sinh hoạt của người không nhiễm COVID-19 thu gom theo hướng dẫn tại Công văn số 922/BYT-MT ngày 27/02/2022 của Bộ Y tế để chuyển tới điểm tập kết chất thải của F0 tại địa phương.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan tại địa phương phối hợp với chính quyền cấp xã, đơn vị quản lý hạ tầng khu vực nhà chung cư, cao tầng, khu đô thị và các tổ dân phố, cụm dân cư, Tổ COVID cộng đồng, các tổ chức đoàn thể tại địa phương,... thực hiện biện pháp thu gom chất thải về điểm tập kết tại địa phương để chuyển giao cho cơ sở xử lý chất thải y tế lây nhiễm.

2. Điểm tập kết chất thải:

Điểm tập kết chất thải của F0 tại địa phương do Ủy ban nhân dân cấp xã quy định, bảo đảm kết nối hiệu quả giữa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý. Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải để xác định vị trí, thời gian thu gom quy mô tiếp nhận để phù hợp tình hình thực tế, bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế hoạt động vào giờ cao điểm.

Đơn vị thu gom chất thải phối hợp với chính quyền cấp xã bố trí, trang bị thùng chứa chất thải của F0 có dấu hiệu cảnh báo, nhận biết theo quy định của Bộ Y tế để phân biệt với thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt tại các điểm tập kết; đảm bảo cứng, vững, có thành, đáy, nắp kín, kết cấu cứng, chịu va chạm, không bị rơi, rò rỉ chất thải ra ngoài trong quá trình lưu giữ, vận chuyển và đặt tại nơi cao ráo, không ngập nước.

Tùy vào điều kiện cụ thể của địa phương (khối lượng chất thải, trang thiết bị, nhân lực thực hiện), đơn vị thu gom chất thải phối hợp với chính quyền cấp xã để quy định tần suất thu gom phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh.

II. Vận chuyển chất thải của F0:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo, điều tiết các cơ sở xử lý chất thải y tế lây nhiễm chủ động thực hiện hoặc phối hợp với các đơn vị đang thực hiện thu gom chất thải sinh hoạt và các lực lượng khác tại địa phương (Tổ COVID cộng đồng, các tổ chức đoàn thể tại địa phương,...) để bố trí phương tiện phù hợp để thu gom riêng chất thải y tế lây nhiễm với chất thải sinh hoạt; tổ chức thực hiện kế hoạch thu gom chất thải của F0 tại các điểm tập kết về cơ sở xử lý chất thải y tế lây nhiễm theo quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế của địa phương.

Người tham gia vận chuyển chất thải phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, thực hiện theo đúng hành trình vận chuyển, khử khuẩn phương tiện sau mỗi lần vận chuyển và các quy định khác về phòng, chống dịch bệnh.

Chính quyền cấp phường, xã lập Sổ giao nhận chất thải y tế với đơn vị thu gom, xử lý để theo dõi, thống kê khi chuyển giao chất thải y tế lây nhiễm.

III. Xử lý chất thải của F0:

Tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo, điều tiết việc xử lý chất thải F0 tại các cơ sở xử lý chất thải y tế lây nhiễm. Việc xử lý chất thải F0 phải đảm bảo các yêu cầu bảo vệ môi trường như sau:

- Xử lý chất thải tại các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế lây nhiễm: thực hiện theo đúng Giấy phép xử lý CTNH đã được cấp; khí thải từ lò đốt chất thải y tế phải được xử lý đạt QCVN 30:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp và QCVN 02:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế; trường hợp chất thải được khử khuẩn bằng thiết bị hấp, nồi hấp thì phải đảm bảo đáp ứng QCVN 55:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm.

- Xử lý chất thải tại cơ sở y tế hoặc cơ sở xử lý theo mô hình cụm cơ sở y tế còn khả năng tiếp nhận: thực hiện theo Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đảm bảo khí thải từ lò đốt chất thải y tế phải được xử lý đạt QCVN 02:2012/BTNMT; trường hợp chất thải được khử khuẩn bằng thiết bị hấp, nồi hấp thì phải đảm bảo đáp ứng QCVN 55:2013/BTNMT.

IV. Tăng cường tuyên truyền và nâng cao năng lực quản lý chất thải:

Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương tăng cường các biện pháp hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các quy định về thu gom, khử khuẩn cho người dân; chỉ đạo việc thực hiện thu gom, vận chuyển và tổng hợp thông tin, số lượng chất thải phát sinh, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xem xét, chủ động điều tiết hoạt động thu gom, vận chuyển tại địa phương.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, điều chỉnh và tổ chức chỉ đạo thực hiện về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại của địa phương; Hướng dẫn đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan tại địa phương chủ động giám sát, điều tiết, lựa chọn phương án phù hợp trong quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh đáp ứng theo từng cấp độ dịch COVID- 19; đảm bảo kinh phí thực hiện quản lý chất thải; huy động tối đa nguồn lực của các cơ sở được phép xử lý chất thải và sự tham gia hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

thuộc tính Công văn 1336/BTNMT-TCMT

Công văn 1336/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1336/BTNMT-TCMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành:15/03/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Tài nguyên-Môi trường , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi