Công văn 1297/UBND-VX TP Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg

Thuộc tính văn bản
Công văn 1297/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1297/UBND-VX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành: 09/04/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

___________

Số: 1297/UBND-VX
Về tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:      

- Thủ trưởng các Sở - ban - ngành;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn.

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 1204/UBND-TH ngày 31 tháng 3 năm 2020 chỉ đạo các Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện khẩn trương tổ chức thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg , trong đó có nội dung “Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp và các trường hợp khác do Sở Y tế hướng dẫn.”

Ngày 03 tháng 4 năm 2020, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03 tháng 4 năm 2020 về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19, trong đó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 16/CT-TTg (trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020).

Căn cứ đặc điểm, tình hình thực tế tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày qua, nhất là số người dân ra đường tăng trở lại với những lý do không thật sự cần thiết, không đảm bảo việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m và không đeo khu trang khi ra khỏi nhà, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở - ban - ngành, Chủ tịch y ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg , Công văn số 2601/VPCP-KGVX và Công văn số 1204/UBND-TH nêu trên, trong đó lưu ý: Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, hạn chế tối đa ra ngoài (trừ các trường hợp thật sự cần thiết); trường hp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 02 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.

2. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của người dân, cộng đồng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn, phạm vi mình quản lý; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 theo Công văn số 1149/UBND-VX ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố, đặc biệt là các hành vi vi phạm biện pháp phòng chống dịch (mục 4).

Thủ trưởng các Sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo nêu trên./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Trung tâm Báo chí thành phố
- VPUB: CVP; PCVP/VX;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX-TC)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


 
Lê Thanh Liêm

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực