Công văn 1249/UBND-VX TP Hồ Chí Minh triển khai Bộ chỉ số đánh giá lây nhiễm Covid-19

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Công văn 1249/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1249/UBND-VX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thành Phong
Ngày ban hành: 06/04/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Doanh nghiệp

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

Số: 1249/UBND-VX
Về triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

 

Kính gửi:

- SY tế;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ban Qun lý các Khu Chế xut và Công nghiệp thành ph;
- Ban Qun lý Khu Công nghệ cao thành phố;
- Ban Qun lý An toàn thực phm thành ph;
- Liên đoàn Lao động thành ph;
- Hiệp hội Doanh nghiệp thành ph;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn.

 

Thực hiện Quyết định s 1203/QĐ-BCĐ ngày 06 tháng 4 năm 2020 ca Trưởng Ban Ch đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố về ban hành Bộ ch s đánh giá tính ri ro y nhim virus Corona tại doanh nghip trên địa bàn Thành ph Hồ Chí Minh:

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Giao Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghip thành ph, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành ph, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trin khai đến tt c các doanh nghip, cơ s sn xuất đang hoạt động trong các khu chế xut, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và trên địa bàn các quận, huyện để các đơn vị tự đánh giá theo Bộ chsố đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp trên địa bàn thành ph (ban hành kèm theo Quyết định số 1203/QĐ-BCĐ ngày 06 tháng 4 năm 2020 ca Trưng Ban Chỉ đạo phòng, chng dịch Covid-19 thành ph), gi kết qu tự đánh giá cho Ban Quản lý các Khu Chế xut và Công nghiệp thành ph, Ban Qun lý Khu Công ngh cao thành ph, Ủy ban nhân dân các quận, huyện chậm nhất là ngày 08 tháng 4 năm 2020.

2. Trên cơ sở tự đánh giá của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, giao Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện rà soát, báo cáo Sở Y tế tiến hành kiểm tra, đánh giá đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất (theo Bộ chỉ số đánh giá).

3. Giao Sở Y tế kim tra, rà soát việc tự đánh giá của các doanh nghiệp, cơ s sn xuất, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất không đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo ch đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vưng mc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phn ảnh về Sở Y tế (Thường trực Ban Ch đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành ph) để xem xét, giải quyết theo thẩm quyn; trưng hợp vượt thẩm quyền thì Sở Y tế báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo.

Đề nghị Thủ trưởng các S, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các nội dung trên./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- Trung tâm Báo chí TP;
- VPUB: CVP, PCVP/VX;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX-TC).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực