Công văn 12324/SYT-NVY biện pháp quản lý chất thải tại khu cách ly và nơi cư trú TP Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ Y TẾ

_____

Số: 12324/SYT-NVY

V/v Tăng cường các biện pháp quản lý chất thải tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà và nơi cư trú.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã;

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội.

 

Sở Y tế nhận được Công văn số 2531/UBND-ĐT ngày 05/08/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bênh COVID-19; Công văn số 6071/STNMT-CCBVMT ngày 04/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường các biện pháp quản lý chất thải tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà và nơi cư trú (Công văn đính kèm). Sở Y tế yêu cầu:

1. Các Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã tiếp tục tham mưu cho UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc phân loại, thu gom, lưu giữ và bàn giao xử lý chất thải phát sinh tại các cơ sở cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi cư trú theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường và các văn bản liên quan của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID 19; đảm bảo chất thải lây nhiễm phải được phân loại triệt để với các loại chất thải khác nhằm hạn chế lượng chất thải có nguy cơ lây nhiễm phải thu gom, xử lý và đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

2. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị trong công tác phân loại, thu gom, lưu giữ, bàn giao xử lý chất thải phát sinh từ các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà và nơi cư trú trên địa bàn Thành phố.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Giám đốc SYT; (để báo cáo)

- UBND các quận, huyện, thị xã;

- Lưu: VT, NVY(Hằng).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Văn Chung

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_____

Số: 2531/UBND-ĐT

V/v Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế;

- UBND các quận, huyện, thị xã;

- Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 và chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 4119/BTNMT-TCMT ngày 23/7/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19 (gửi văn bản kèm theo), UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan khan trương nghiên cứu, xây dựng, xem xét điều chỉnh phương án xử lý chất thải y tế và tổ chức thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trên địa bàn Thành phố phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác thu gom, lưu trữ và chuyển giao chất thải sinh hoạt, chất thải y tế phát sinh do dịch Covid-19 theo đúng quy định tại Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 về “Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid-19” và theo nội dung chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản nêu trên; thông báo đến UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị thu gom chất thải y tế nguy hại về danh sách các cơ sở đủ điều kiện theo quy định về xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế (bao gồm cả các cơ sở đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận kế hoạch vận hành thử nghiệm) để tăng cường xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19.

2. Yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ nội dung chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý chất thải y tế, chất thải sinh hoạt phát sinh tại khu cách ly y tế tập trung, khu vực cách ly y tế tại nhà và khu vực có bệnh nhân Covid-19, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã theo dõi, tổng hợp tình hình xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19 tại các khu cách ly y tế tập trung, khu cách ly y tế tại nhà của các quận, huyện, thị xã, kịp thời báo cáo UBND Thành phố những vấn đề vướng mắc, vượt thẩm quyền quyết định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Chủ tịch UBND Thành phố; (để b/c)

- Sở Chỉ huy Thành phố;                             

- Các PCT UBND TP;

- VPUBTP: CVP, PCVP P.V.Chiến,

Các phòng: TH, KGVX, ĐT Thực, Quyền

- Lưu VT, ĐTn.

8683-HT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Đông

 

 

 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

________

Số: 4119/BTNMT-TCMT

V/v Tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2021

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, để đảm bảo xử lý kịp thời chất thải phát sinh do dịch COVID-19 nhằm sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh và vệ sinh môi trường, đặc biệt tại các địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống COVID-19. Thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19 số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện một số biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:

1. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở y tế, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân, khu cách ly (cách ly tập trung, cách ly tại nhà và các khu cách ly khác) tại địa phương thực hiện công tác thu gom, lưu giữ và chuyển giao chất thải sinh hoạt, chất thải y tế phát sinh do dịch Covid-19 theo đúng quy định tại Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 về “Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19”.

2. Chỉ đạo chính quyền các cấp ở địa phương để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc các các biện pháp quản lý chất thải y tế, chất thải sinh hoạt phát sinh do dịch bệnh Covid-19 tại các khu vực: nơi làm việc, ký túc xá cho người lao động, hộ gia đình, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, khu chung cư, tại lễ tang theo nội dung hướng dẫn tại các Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020; số 2203/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020; số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020; số 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020, số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020; số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19; Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 5/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chống dịch khi có truờng hợp mắc bệnh COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp; các Công văn số 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng; Công văn số 5679/BYT-MT ngày 16/7/2021 của Bộ Y tế về việc quản lý vỏ lọ vắc xin COVID-19.

3. Nhằm chủ động trong việc xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Công văn số 2743/BTNMT-TCMT ngày 21/5/2021 và Công văn số 2854/BTNMT-TCMT ngày 26/5/2021 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19. Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tại địa phương chủ động liên hệ với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế nguy hại đã được cấp phép (tại Phụ lục kèm theo các Công văn nêu trên) xây dựng phương án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại, các đơn vị đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại (bao gồm chất thải y tế nguy hại) được phép thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại phát sinh do dịch bệnh COVID-19 (theo chủng loại, số lượng và địa bàn hoạt động tại kế hoạch) trong thời gian vận hành thử nghiệm. Do vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tại địa phương chủ động liên hệ với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế (bao gồm cả các cơ sở đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận kế hoạch vận hành thử nghiệm) để tăng cường xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19.

4. Trường hợp các cơ sở xử lý chất thải tại địa phương không đảm bảo đủ năng lực xử lý hoặc không đủ năng hạ tầng xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19 tại địa phương, đề nghị quý Ủy ban chủ động liên hệ với các địa phương khác có cơ sở xử lý chất thải y tế để hỗ trợ theo nội dung Công văn số 2743/BTNMT-TCMT và Công văn số 2854/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo công tác thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải trên địa bàn; khẩn trương xây dựng, điều chỉnh phương án xử lý chất thải y tế và tổ chức thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải y tế tại địa phương cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để báo cáo);

- BCĐ Quốc gia phòng chống dịch COVID-19;

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Y tế (để phối hợp);

- Các Sở TNMT và Sở Y tế (63 tỉnh/TP trực thuộc TƯ);

- Lưu: VT, TCMT, Đt(193).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân

 

 

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

_________

Số: 6071/STNMT-CCBVMT

V/v Tăng cường triển khai các biện pháp quản lý chất thải phát sinh tại khu cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã;

- Các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại.

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 2361/UBND-ĐT ngày 24/7/2021 về việc đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố; trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Y tế tiếp tục hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện phân loại, phân định chất thải có nguy cơ lây nhiễm (chất thải y tế) và chất thải rắn sinh hoạt để đảm bảo công tác thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn các quận, huyện, thị xã; đảm bảo an toàn trong công tác tiếp nhận, xử lý tại các khu xử lý tập trung. Sau khi nghiên cứu nội dung, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Nhằm hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn Thành phố trong công tác quản lý chất thải phát sinh tại các khu cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú trước diễn biến phức tạp của chủng biến thể mới của virus Covid-19; Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế và các văn bản có liên quan của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản số 950/STNMT-CCBVMT ngày 08/02/2021, 2024/STNMT-CCBVMT ngày 18/3/2020, 3442/STNMT-CCBVMT ngày 17/5/2021, 4435/STNMT-CCBVMT ngày 11/6/2021 về việc quản lý quản lý chất thải phát sinh tại khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Để đảm bảo công tác thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn các quận, huyện, thị xã; an toàn trong công tác tiếp nhận, xử lý tại các khu xử lý tập trung và góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh do chủng mới virus Covid-19 gây ra trên địa bàn Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Quý Cơ quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường thực hiện

- Tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền và giám sát việc phân loại, lưu giữ các loại chất thải phát sinh tại cơ sở cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế và các văn bản có liên quan của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế và các Sở, ngành có liên quan; Yêu cầu chất thải lây nhiễm phải được phân loại triệt để với các loại chất thải khác nhằm hạn chế lượng chất thải có nguy cơ lây nhiễm phải thu gom, xử lý, đảm bảo năng lực tiếp nhận của các cơ sở xử lý và tiết kiệm ngân sách.

- Chỉ đạo đơn vị duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn kịp thời thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt phát sinh tại khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

- Kiểm trai, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm các quy định về quản lý chất thải.

- Báo cáo Sở Tài chính, Sở Y tế kịp thời việc đăng ký bổ sung kinh phí cho các hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế phát sinh tại khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú nếu Cần thiết để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, phê duyệt.

2. Các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại lây nhiễm

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế và Sở Tài nguyên và Môi trường về xử lý chất thải y tế thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế.

- Cung cấp đầy đủ túi đựng chất thải lây nhiễm, thiết bị thu gom, phân loại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú; Bố trí đầy đủ trang thiết bị, bảo hộ lao động cho nhân viên làm công tác thu gom, vận chuyển chất thải lây nhiễm tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú, đảm bảo an toàn không lây lan dịch bệnh Covid-19.

- Nếu lượng chất thải lây nhiễm tăng đột biến vượt quá năng lực xử lý, đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại lây nhiễm phải thông báo kịp thời đến Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã để có phương án điều chỉnh, xử lý phù hợp.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị kịp thời báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND Thành phố;

- PCT UBND TP Nguyễn Trọng Đông; (để b/cáo)

- PCT UBND TP Chử Xuân Dũng; (để b/cáo)

- Giám đốc Sở;

- Các Sở: Y tế, Xây dựng; (để ph/hợp g/sát)

- Lưu: VT, CCBVMT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Mai Trọng Thái

 

 

thuộc tính Công văn 12324/SYT-NVY

Công văn 12324/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp quản lý chất thải tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà và nơi cư trú
Cơ quan ban hành: Sở Y tế Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:12324/SYT-NVYNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Văn Chung
Ngày ban hành:10/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi