Công văn 1154/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về lộ trình liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm đối với các phòng xét nghiệm thuộc bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I và tương đương

Thuộc tính văn bản
Công văn 1154/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về lộ trình liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm đối với các phòng xét nghiệm thuộc bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I và tương đương
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1154/VPCP-KGVX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 13/02/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 1154/VPCP-KGVX
V/v:Lộ trình liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm đối với các phòng xét nghiệm thuộc bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I và tương đương
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2017
 
 
Kính gửi:
- Bộ Y tế;
- Tổng hội Y học Việt Nam.
 
 
Về báo cáo triển khai Đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016 - 2015 và lộ trình đến ngày 01 tháng 01 năm 2018 liên thông kết quả xét nghiệm đối với các phòng xét nghiệm thuộc bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I và tương đương của Bộ Y tế (báo cáo số 11/BC-BYT ngày 09 tháng 01 năm 2017), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:
- Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn để sớm triển khai Đề án.
- Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện việc liên thông kết quả xét nghiệm đối với các phòng xét nghiệm thuộc các bệnh viện trực thuộc Bộ trước ngày 01 tháng 7 năm 2017.
- Đề nghị Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức đánh giá và công bố chất lượng bệnh viện (trong đó có chất lượng xét nghiệm) theo tiêu chí do Bộ Y tế ban hành.
- Các nội dung khác, Bộ Y tế thực hiện theo Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 
 Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX(3).T
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng
VĂN BẢN LIÊN QUAN