Công văn 1029/BVHTTDL-VHCS 2020 tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

Số: 1029/BVHTTDL-VHCS
V/v:
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tại cuộc họp giao ban tuần ngày 02 tháng 3 năm 2020 (Thông báo Kết luận số 123/TB-VP ngày 04 tháng 3 năm 2020), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện nghiêm chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra.

2. Thành lập Bộ phận thường trực để thường xuyên cập nhật, theo dõi, cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh; đề xuất Lãnh đạo Bộ Kế hoạch hoặc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị.

3. Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị; quán triệt tới công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19, nếu có các biểu hiện như: sốt, ho, khó thở ... phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ động cách ly không tới cơ quan làm việc và đến cơ sở y tế khám bệnh kịp thời; không cử cán bộ đi học tập, công tác nước ngoài trừ trường hợp đặc biệt được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ; yêu cầu cán bộ không đi du lịch nước ngoài trong thời điểm này.

4. Hạn chế tổ chức các cuộc hội nghị, họp nội bộ không cấp thiết; khuyến khích các hình thức họp trực tuyến.

5. Giao Văn phòng Bộ nghiên cứu đề xuất giải pháp, hình thức họp trực tuyến cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Th trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo kết qu về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Văn hóa cơ sở) để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT (01), VHCS (5), BDC.30.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực