Công điện 1782/CĐ-BCĐ quản lý, thực hiện cách ly người đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
_______

Số: 1782/CĐ-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

 

 

CÔNG ĐIỆN
Về việc quản lý, thực hiện cách ly các trường hợp đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai

_____________________

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA ĐIỆN:

 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Tiếp theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc rà soát, quản lý các trường hợp đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhằm hạn chế lây lan rộng dịch bệnh ra cộng đồng, Ban chỉ đạo Quốc gia điện Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Tiếp tục khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia tại công văn 94/CV-BCĐ ngày 29/3/2020 về việc rà soát, quản lý các trường hợp đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai.

2. Tập trung, khẩn trương triển khai việc rà soát, xác minh các trường hợp có sử dụng dịch vụ và có tiếp xúc gần với các nhân viên phục vụ tại khu nhà ăn bệnh viện Bạch Mai để tiến hành thực hiện cách ly y tế tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);

- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);

- Bộ: Công an

- Các Vụ, Cục: YTDP, KCB, TT-KT;

- Các Viện VSDT/Pasteur;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;

- TTKSBT/TTYTDP các tỉnh, thành phố;

- Lưu: VT, VPB.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Long

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực