Chỉ thị 07/CT-UBND Hòa Bình 2019 về đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bữa ăn đông

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bữa ăn đông người trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 07/CT-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 14/05/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Thực phẩm-Dược phẩm

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

Số: 07/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hòa Bình, ngày 14 tháng 05 năm 2019

 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI BỮA ĂN ĐÔNG NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

 

Trong thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội quan tâm nên đã có những chuyn biến tích cực. Tình hình ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác bảo đảm an toàn thc phm đang gặp nhiều khó khăn, tình trạng ngộ độc thực phẩm tại các bữa ăn đông người vẫn diễn biến phức tạp, từ năm 2009 đến năm 2018 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 127 vụ ngộ độc thực phẩm, tổng số 4.678 người mắc, 17 người tử vong, trong đó có 05 vụ ngộ độc thực phẩm đông người (04 vụ xảy ra tại đám cưới, 01 vụ tại đám giỗ) làm 518 người bị ngộ độc. Các bữa ăn đông người do người dân tổ chức chưa được kiểm soát, không đảm bảo về địa điểm môi trường nơi tổ chức nấu nướng, ăn uống, nguyên liệu thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, dụng cụ trang thiết bị không đảm bảo vệ sinh, người trực tiếp chế biến không có kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP). Nguyên nhân chính là do quản lý an toàn thực phẩm còn hạn chế; việc chấp hành Luật An toàn thực phẩm và thực hiện các quy định về an toàn thc phẩm chưa nghiêm.

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh chỉ thị:

1. Sở Y tế

a) Tổ chức giám sát việc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Ban chđạo ATTP các huyện, thành phố trong việc bảo đảm ATTP bữa ăn đông người trên địa bàn.

b) Tổ chức tập huấn kiến thức bảo đảm ATTP trong các bữa ăn đông người cho cán bộ tuyến huyện, Ban chỉ đạo xã, phường, thị trấn, Y tế xã phường, thị trấn, Y tế xóm, bản, trưởng các xóm bản.

c) Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc men sẵn sàng điều trị khi có ngộ độc thực phẩm, điều tra ngộ độc thực phẩm theo quy định.

d) Tổng hợp báo cáo hàng quý hoạt động bảo đảm ATTP bữa ăn đông người trong nội dung báo cáo thực hiện Chỉ thị s13/CT-TTg để báo cáo Ủy ban nhân dân tnh, Ban chỉ đạo ATTP tỉnh, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế theo quy định.

2. Các Sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương

a) Đảm bảo ATTP đối với các sản phẩm thực phẩm, cơ sở thực phẩm do ngành quản lý.

b) Phối hợp tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị đảm bảo an toàn thực phẩm đi với bữa ăn đông người.

3. Các Sở, Ban, ngành liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Phối hợp với ngành Y tế tập huấn nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ Y tế; Phối hợp tập huấn kiến thức về ATTP cho Ban Chỉ đạo xã, phường, thị trấn, trưởng thôn, trưởng bn, Y tế thôn bản.

b) Báo cáo hàng quý hoạt động bảo đảm ATTP bữa ăn đông người gửi Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Văn phòng thường trực BCĐ ATTP tỉnh) trong nội dung báo cáo thực hiện Chthị số 13/CT-TTg để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo ATTP tỉnh theo quy định.

c) Chđạo, giám sát Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo ATTP các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Ban hành kế hoạch triển khai hoạt động bảo đảm ATTP bữa ăn đông người trên địa bàn.

- Tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn về chấp hành các quy định điều kiện đảm bảo ATTP và việc cần thiết thực hiện Chỉ thị đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bữa ăn đông người trên địa bàn.

- Giám sát việc thực hiện bảo đảm ATTP bữa ăn đông người (từ 30 người trở lên) cụ th:

+ Ký cam kết với tổ chức, cá nhân, chủ gia đình có tổ chức bữa ăn đông người về bảo đm ATTP trước khi tổ chức ăn uống.

+ Trạm Y tế tổ chức giám sát về nguyên liệu thực phẩm, làm test nhanh một số mẫu thực phẩm; giám sát địa điểm tổ chức chế biến, nấu nướng, ăn uống; trang thiết bị, dụng cụ chế biến nấu nướng; sức khỏe và thực hành ATTP của người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; Hướng dẫn lưu mẫu thức ăn theo quy định.

- Hàng quý báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hoạt động bảo đảm ATTP bữa ăn đông người trong nội dung báo cáo thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg theo quy định.

5. Đề nghị y ban MTTQVN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo phối hợp tham gia triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm ATTP, đặc biệt là việc vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia công tác tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về các biện pháp bảo đảm ATTP bữa ăn đông người.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thliên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Sở Y tế thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ nêu trên./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế (Cục ATTP);
- TT
. TU, TT. HĐND tỉnh;
- C
hủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh;
- S
Y tế; NN&PTNT; Công thương;
- Các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Chi cục ATVSTP t
nh;
- Chánh, Phó chánh VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Vu. 250
b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

 

                                                              

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực