Báo cáo 1023/BC-BYT của Bộ Y tế về công tác cải cách hành chính Quý IV năm 2010

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
------------
Số: 1023/BC-BYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng12  năm 2010
 
 
BÁO CÁO
Công tác cải cách hành chính Quý IV năm 2010
----------------------
Kính gửi: Bộ Nội vụ
 
Thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ tại công văn số 415/BNV-CCHC ngày 20 tháng 02 năm 2009 về việc báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính, Bộ Y tế xin báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính Quý IV năm 2010 như sau:
I. CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỂ CHẾ:
1. Tình hình rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về y tế:
Trong Quý IV năm 2010, Bộ Y tế đã tiến hành tập hợp và rà soát 52 văn bản quy phạm pháp luật về y tế.
2. Về xây dựng và hoàn thiện thể chế trong quản lý nhà nước về y tế:
a. Trong Quý IV năm 2010 (được tính từ 16/9/2010 đến 10/12/2010), Bộ Y tế đã tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành:
- Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch.
- Nghị định số 103/2010NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.
- Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo chống dịch các cấp.
Để tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về y tế, Bộ Y tế đã tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản quy phạm pháp luật sau:
- Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS (Tờ trình số 865/TTr-BYT ngày 26/10/2010);
- Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh. (Tờ trình số 977/TTr-BYT ngày 29/11/2010);
- Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế. (Tờ trình số 975/TTr-BYT ngày 29/11/2010);
c. Bộ Y tế đã ban hành theo thẩm quyền 02 Thông tư gồm:
- Thông tư số 40/2010/TT-BYT ngày 09/11/2010 Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
- Thông tư số 41/2010/TT-BYT ngày 18/11/2010 Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa lên men.
3. Về cải cách quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế:
Bộ Y tế đang tiếp tục sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4278/2004/QĐ-BYT ngày 01/12/2004 về việc ban hành Quy chế xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về y tế trên cơ sở thực hiện các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
4. Đánh giá việc thực hiện đề án 30 tại Bộ Y tế:  
Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2705/QĐ-BYT ngày 29/7/2010 về việc công bố bổ sung, sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế, trong đó thông báo cập nhật, sửa đổi hồ sơ thủ tục hành chính, sồ sơ văn bản bao gồm: hồ sơ văn bản (03 văn bản), hồ sơ thủ tục hành chính sa đổi (gồm 3 thủ tục, trong đó 01 thủ tục cập nhật mới và 02 thủ tục sửa đổi bổ sung), hồ sơ thủ tục hành chính thay thế (gồm 09 thủ tục về Giám định y khoa thay thế 07 thủ tục về Giám định y khoa đã được công bố tại Quyết định 2865/QĐ-BYT ngày 10/8/2009).Bộ Y tế đã hoàn thành Giai đoạn 2 về Rà soát thủ tục hành chính, hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế, với 211 thủ tục hành chính được rà soát và hoàn thiện, đã tiết kiện được 92,2 tỷ đồng (30%) sau khi đơn giản hóa thủ tục hành chính. Các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đang được Văn phòng Chính phủ gửi xin ý kiến Thành viên Chính phủ.
Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Y tế đã thành lập Đơn vị kiểm soát Thủ tục Hành chính Bộ Y tế thuộc Văn phòng Bộ có hiệu lực từ ngày 19/10/2010. Đến nay đơn vị đã đi vào hoạt động và dần ổn định tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu.
5. Đánh giá việc thực hiện cải cách thể chế hành chính:   
a. Ưu điểm:
- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về y tế được xây dựng, về cơ bản đã bảo đảm tính thống nhất pháp lý, hoàn chỉnh và đồng bộ theo trình tự hiệu lực pháp lý, trên cơ sở đạo luật gốc là Hiến pháp để quy định, điều chỉnh các quan hệ xã hội về y tế.
- Hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật về y tế đều đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, phù hợp với sự chuyển đổi của nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay, đảm bảo hiệu lực pháp lý và hiệu lực thực tiễn, trình tự, thủ tục thẩm quyền ban hành được thực hiện theo đúng quy định của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.
- Hệ thống pháp luật về y tế luôn luôn gắn với các chính sách, đường lối quan điểm của Đảng và Nhà nước. Trong từng thời kỳ, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về y tế đã thể chế hoá các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.
- Các văn bản quy phạm pháp luật về y tế được ban hành, sửa đổi, bổ sung thường xuyên và liên tục cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật khác và đã từng bước phù hợp với thực tế cuộc sống.
- Xu hướng đơn giản hoá các thủ tục hành chính phù hợp với cải cách hành chính nhà nước hiện nay đã được chú trọng, từng bước thay thế xu hướng quản lý “cho phép” bằng quản lý trên cơ sở “quy định các điều kiện cụ thể hành nghề”, sau đó hậu kiểm.
b. Tồn tại:
Bên cạnh các ưu điểm nêu trên, công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế còn một số tồn tại sau:
- Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật còn chậm so với kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2010.
- Kinh phí dành cho xây dựng văn bản còn hạn chế nên việc tổ chức đánh giá, nghiên cứu trong quá trình xây dựng còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến hạn chế trong chất lượng xây dựng văn bản.
4. Kiến nghị, đề xuất:
- Tăng kinh phí trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
II. CÔNG TÁC CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH:
1. Về tổ chức bộ máy:
a. Sắp xếp tổ chức bộ máy:
- Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 13/9/2010 thành lập Trung tâm đào tạo thuộc Vệ sinh dịch tễ Tây nguyên; Quyết định số 3592/QĐ-BYT ngày 29/9/2010 thành lập Trung tâm đào tạo y học biển trực thuộc Viện Y học Biển; Các Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến thuộc Bệnh viện tâm thần Trung ương 2; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; Bệnh viện Phổi Trung ương; Quyết định thành lập Viện Chấn thương chỉnh hình thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
- Tổ chức xây dựng đề án thành lập Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, trực thuộc Bộ Y tế, có trụ sở trước mắt tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức và đề án tách Vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành Vụ Chất lượng Dân số và Vụ Quy mô, cơ cấu dân số thuộc Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.
- Phê duyệt Điều lệ hoạt động của 03 đơn vị: Viện Đào tạo Y học dự phòng, Y tế công cộng; Viện Đái tháo đường thuộc Trường Đại học Y Hà Nội; Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng Đề án thành lập Viện KHCN dược phẩm quốc gia và Trung tâm y tế kỹ thuật cao.Đánh giá quá trình kiện toàn hệ thống tổ chức và chuyên môn Thông tin Thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của Thuốc (DI&ADR).
- Tổ chức xây dựng đề cương đánh giá việc thực hiện NĐ 188/2007/NĐ-CP xác định chức năng nhiệm vụ của các Vụ cục, đề xuất việc phân công nhiệm vụ, tránh việc chồng chéo trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Tổ chức xây dựng đề cương và kế hoạch đánh giá việc thực hiện Thông tư liên tịch số 08/2007/BYT-BNV về định mức biên chế cho các đơn vị sự nghiệp y tế.Thẩm định xếp hạng đặc biệt cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Phối hợp với Bộ Nội vụ chuẩn bị và triển khai khảo sát đánh giá Thông tư liên tịch số 03/2008/BNV-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở y tế, phòng y tế của UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Hoàn chỉnh báo cáo cho sơ kết đánh giá sau 03 năm thực hiện, nhằm định hướng và ổn định hoạt động chuyên môn và quản lý của hệ thống y tế địa phương.
Tổ chức chuẩn bị và triển khai đánh giá QĐ 58/1994/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với y tế cơ sở. Trình Bộ trưởng ký ban hành Chỉ thị (CT 05/CT-BYT) về tăng cường công tác Giám định Pháp y, Pháp y tâm thần.
b. Đổi mới cơ chế hoạt động và phân cấp:
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 69/2009/NĐ-CP về xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục dạy nghề, văn hóa, y tế thể thao môi trường.
- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP đối với các đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ trong ngành y tế. Chuẩn bị Tổng kết đánh giá hoạt động phân cấp giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động chuyên môn, tổ chức bộ máy, nhân lực và tài chính theo Nghị định số 43/NĐ-CP, 115/NĐ-CP và TTLT số 02/2008/TTLT/BYT-BNV trong tháng 12/2010. Tiếp tục thực hiện quá trình cổ phần hóa Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam
- Thẩm định đề án Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức bộ máy biên chế cho Viện Công nghệ thông tin và Thư viện y học Trung ương và Việm Kiểm định Quốc gia Vắc xin và sinh phẩm y tế. Tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ công lập trong các bệnh viện do Bộ Nội vụ chủ trì sau khi khảo sát tình hình thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, xây dựng Tờ trình và dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm tại 10 bệnh viện với mô hình dịch vụ công mới.
2. Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
a. Về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức:
- Phối hợp với Vụ Công chức Viên chức, Bộ Nội vụ hoàn thành công tác tổ chức thi nâng ngạch Bác sỹ cao cấp, Dược sỹ cao cấp cho 145 bác sỹ và dược sỹ chính trong toàn ngành theo quy định và đang chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi nâng ngạch bác sỹ, dược sỹ lên ngạch bác sỹ chính và dược sỹ chính năm 2010 tại 3 miền Bắc Trung Nam;
- Tổ chức xét và hoàn thiện hồ sơ dự thi ngạch công chức hành chính: chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp; nghiên cứu viên cao cấp do Bộ Nội vụ chủ trì.
- Kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức lãnh đạo các Vụ Cục và lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ: Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cho Bệnh viện 71, BV Việt Nam Thụy Điển Uông bí; Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương; Bệnh viện Mắt Trung ương; Bệnh viện Nội tiết Trung ương; Giám đốc Bệnh viện tâm thần TW 2; Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin thư viện y học TW; Viện trưởng Viện Kiểm định Quốc gia Vacxin và sinh phẩm y tế; Phó Viện trưởng Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường; Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp y tế Bạch Mai;
- Hỗ trợ việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng và hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức đối với Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh; Viện Vệ sinh dịch tễ Tây nguyên (25 viên chức); Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ Dân số-Y tế; Viện Vệ sinh y tế công cộng; Viện Dược liệu; Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương; Bệnh viện Phổi Trung ương; Bệnh viện Huyết học truyền máu (87 viên chức); Trường cao đẳng y tế TW 2 Đà nẵng, điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.
- Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới (xét tuyển); Bệnh viện K (thi tuyển); Trung tâm truyền thông GDSK Trung ương; Viện Huyết học truyền máu Trung ương; Trường Đại học y tế công cộng; Trường Đại học Y Hải Phòng; Tổng hợp danh sách cán bộ thuộc diện Chính phủ và Bộ Y tế quản lý dự kiến nghỉ hưu năm 2011, trình Bộ trưởng báo cáo Bộ Nội vụ
b. Về chế độ chính sách đối với cán bộ
- Bộ Y tế hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định của Chính phủ về chế độ ưu đãi nghề đối với viên chức ngành y tế (đã trình Chính phủ ngày 22/9/2010). Đang tập hợp văn bản thống kê các ý kiến của thành viên Chính phủ, báo cáo của địa phương, xây dựng Tờ trình Thủ tướng và dự thảo Nghị định của Chính phủ về phụ cấp thâm niên nghề. Tổ chức thẩm định tiêu chuẩn chức danh ngạch hộ sinh ngành y tế. Thống kê số lượng cán bộ công chức thực hiện chế độ nghỉ hưu và báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định. Trình Lãnh đạo Bộ ký Quyết định nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (01 Lãnh đạo Viện Y học biển, 01 Lãnh đạo Tạp chí Dược học).
c. Về công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Tổ chức tập huấn 03 lớp về nội dung thực hiện của Luật Công chức cho cán bộ công chức cho các cán bộ làm công tác tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ và cơ quan Bộ Y tế. Tổ chức 03 lớp tập huấn Quy tắc ứng xử cho công chức cho 100% các cán bộ công chức thuộc cơ quan Bộ Y tế trong tháng 9/2010. Tổ chức lớp tập huấn Quan hệ quốc tế cho các đơn vị trong ngành y tế do Vụ HTQT chủ trì. Tiếp tục tham gia Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương cử cán bộ quy hoạch tham gia các khóa học trong chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ của ngành y tế; Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức theo đề án 165 giai đoạn 2011 – 2015; chuẩn bị xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2011 và giai đoạn 2011 – 2015. Tham gia thẩm định Đề án đào tạo nhân lực, cán bộ chuyên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm (chương trình đào tạo, đề xuất chính sách tuyển dụng và sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác VSATTP).
3. Một số nhận xét về thực hiện cải cách hành chính Quý IV/2010
- Việc ổn định tổ chức và quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị sự nghiệp mới được sáp nhập còn chậm. Một số quy định phân cấp cho các đơn vị trực thuộc về thẩm quyền trong công tác tổ chức cán bộ chưa cụ thể, rõ ràng nhất là giữa các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã được phê duyệt Đề án tự chủ về tổ chức, biên chế và tài chính.
III. CÔNG TÁC CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG
1. Tình hình thực hiện cơ chế công khai tài chính:
Đã thực hiện công khai số liệu phân bổ dự toán ngân sách năm 2010 và quyết toán năm 2008 đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ theo đúng quy định.
2. Tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và  kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước:
- Các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ gồm có: Văn phòng Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược, Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Môi trường y tế, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Cục phòng chống HIV/AIDS, Tổng cục Dân số – Kế hoạch hoá gia đình và Cục Quản lý khám, chữa bệnh. Hiện nay, các đơn vị đều triển khai thực hiện tốt Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước. Riêng đối với Văn phòng Bộ Y tế có nhiều khó khăn về kinh phí do đặc thù: như tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, có nhiều chính sách mới được triển khai cần kinh phí chi cho công tác kiểm tra, giám sát nên có ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính của Văn phòng Bộ.
- Đã gửi văn bản cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ đề nghị tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP giai đoạn 2007-2010 và đề xuất, kiến nghị đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm giai đoạn 2011-2015 theo đề cương yêu cầu của Bộ Tài chính.
3. Tình hình thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập:
- Đã hoàn thành việc sơ kết, đánh giá kết quả khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 43, trong đó có việc liên doanh liên kết đầu tư trang thiết bị đối với 18 bệnh viện công lập (7 bệnh viện tuyến Trung ương, 5 bệnh viện tuyến tỉnh và 6 bệnh viện tuyến quận/huyện).
- Đã yêu cầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP giai đoạn 2007-2010 và đề xuất, kiến nghị đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm giai đoạn 2011-2015 theo đề cương yêu cầu của Bộ Tài chính.
- Đang tiến hành rà soát, thẩm định và xin ý kiến Bộ Tài chính để giao quyền thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị giai đoạn 2010-2012. 
4. Tình hình thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập:
Đang tiếp tục thẩm định 01/15 đơn vị còn lại có chức năng nghiên cứu khoa học là chủ yếu để chuyển sang giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP.
5. Một số công tác khác:
- Đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới tổ chức thành công hội nghị thu hút đầu tư và thúc đẩy hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế. 
- Đang tích cực hoàn thiện dự thảo Nghị định để trình Chính phủ ban hành cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính (trong đó có quy định về giá dịch vụ y tế) đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập.
- Đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án triển khai thí điểm phát triển một số Trung tâm Điều trị theo nhu cầu bằng kỹ thuật tiên tiến và phát triển y tế chuyên sâu.
6. Nhận xét, đánh giá chung về thực hiện cải cách tài chính công Quý IV năm 2010:
- Đã triển khai đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác cải cách tài chính công theo các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của liên Bộ.
- Ưu điểm: được sự quan tâm chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Y tế; sự tích cực triển khai thực hiện của các Vụ, Cục chức năng và các đơn vị trực thuộc Bộ nên công tác cải cách tài chính công đã được tiến hành đồng bộ, bảo đảm chất lượng, phục vụ tốt cho các hoạt động của ngành y tế.
- Tồn tại: do nhiều nguyên nhân, một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật còn chậm ban hành so với kế hoạch đề ra.
Trên đây là Báo cáo Quý IV năm 2010 về công tác cải cách hành chính ở Bộ Y tế tính từ 16/9/2010 đến 15/12/2010, Bộ Y tế xin gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: Vụ TCCV, KGVX, TH;
- BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ Y tế;
- VP Đảng uỷ, Công đoàn Y tế VN;
- Các Vụ, Cục, TTrB, VPB, TC, Cơ quan Đại diện BYT tại Tp. HCM;
- Website Bộ Y tế;
- Lưu: VT, VPB1.
BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Quốc Triệu
 

thuộc tính Báo cáo 1023/BC-BYT

Báo cáo 1023/BC-BYT của Bộ Y tế về công tác cải cách hành chính Quý IV năm 2010
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1023/BC-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Báo cáoNgười ký:Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành:15/12/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Hành chính

tải Báo cáo 1023/BC-BYT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi