Thông báo 237/TB-VPCP 2019 báo cáo thực hiện Quyết định về tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 237/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI CUỘC HỌP NGHE BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2018/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC THỰC HIỆN TIÊU HỦY THUỐC LÁ NGOẠI NHẬP LẬU BỊ TỊCH THU LÀ THUỐC LÁ GIẢ, THUỐC LÁ KHÔNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ THÍ ĐIỂM BÁN ĐẤU GIÁ THUỐC LÁ NGOẠI NHẬP LẬU BỊ TỊCH THU ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐỂ XUẤT KHẨU RA NƯỚC NGOÀI

 

Ngày 02 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài. Tham dự cuộc họp có các đng chí: Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Nguyễn Trưng Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, đại diện các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Công an, Tổng cục Hải quan và đại diện Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, An Giang, Đng Tháp, Quảng Trị. Sau khi nghe Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến kết luận như sau:

1. Trên cơ sở đề xuất của một số Bộ, ngành, địa phương để tránh lãng phí, không gây ô nhiễm môi trường, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2018 quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài. Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện có một số khó khăn, vướng mắc nên hiện nay còn tồn hơn 7 triệu bao thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu chưa xử lý được.

2. Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu:

a) Bộ Tài chính có văn bản hướng dn việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng và sử dụng kinh phí để tiêu hủy thuốc lá giả, thuốc lá ngoại nhập lậu không đảm bảo chất lượng không đấu giá, xuất khẩu được.

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là các địa phương có số lượng thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu lớn:

- Chỉ đạo lực lượng chức năng phân loại thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu trên địa bàn, bố trí, sắp xếp kho bãi để bảo quản và phối hợp với các tổ chức, đơn vị có đủ điều kiện, năng lực để kiểm tra, đánh giá chất lượng, quyết định tiêu hủy hoặc bán đấu giá xuất khẩu theo quy định.

- Khuyến khích các doanh nghiệp có đủ năng lực được tham gia đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng để xuất khẩu theo quy định, đảm bảo thuận lợi, hiệu quả.

- Đối với thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng, chỉ đạo các lực lượng chức năng tiêu hủy và kinh phí tiêu hủy thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng Hải quan giám sát chặt chẽ việc xuất khẩu thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu của các doanh nghiệp sau khi trúng đấu giá, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có); đồng thời, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2018, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng quý I năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Quốc phòng, Công an, Công Thương, Tư pháp, Y tế, Ngoại giao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- Văn phòng TT BCĐ 389 quốc gia;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN, PL, TKBT, TH;
- Lưu: VT, V.I (3), L.V.Dũng

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực