Quyết định 3277/QĐ-UBND Thanh Hóa 2022 TTHC của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3277/QĐ-UBND

Quyết định 3277/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3277/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thi
Ngày ban hành:29/09/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hành chính, Thương mại-Quảng cáo
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

_________

Số: 3277/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

 Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

 Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

 Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 2979/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 23 tháng 9 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Xuất nhập khẩu và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thương mại xuất nhập khẩu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Bãi bỏ Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù lĩnh vực Thương mại xuất nhập khẩu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

(Có Danh mục và nội dung thủ tục hành chính kèm theo)[1]

Điều 2. Giao Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để xây dựng quy trình điện tử trước ngày 12/10/2022.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;

- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP(bản điện tử);

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c)

- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải);

- Lưu VT, KSTTHCNC.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thi

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ NGHI SƠN VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3277/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

Stt

Mã hồ sơ TTHC trên Cổng DVC Quốc gia

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu

1

1.011174

Hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

2

1.011175

Hỗ trợ các phương tiện vận tải biển nội địa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

3

1.011176

Hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

Stt

Mã hồ sơ TTHC trên Cổng DVC Quốc gia

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Thương mại xuất nhập khẩu

1

2.002423

Hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nghị Quyết số 248/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

PHẦN II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Thủ tục hỗ trợ các phương tiện vận tải biến quốc tế bằng container qua Cảng Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa (Mã hồ sơ: 1.011174)

1. Trình tự thực hiện

a) Trình tự thực hiện

- Hãng tàu mở tuyến vận chuyển container đi quốc tế qua Cảng Nghi Sơn đủ điều kiện được thụ hưởng chính sách nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện hoặc qua Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến) đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.

- Trong thời hạn tối đa 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Trong quá trình thẩm định, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp có trách nhiệm lấy ý kiến xác nhận của cơ quan Hải quan về số chuyến tàu qua Cảng Nghi Sơn của hãng tàu đề nghị hỗ trợ. Trên cơ sở kết quả thẩm định, nếu đủ điều kiện hỗ trợ, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp ban hành Quyết định hỗ trợ.

Trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp thông báo cho hãng tàu biết và nêu rõ lý do.

- Phương thức nhận hỗ trợ: Hãng tàu nhận kinh phí hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng.

b) Thời gian thực hiện

- Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

c) Địa điểm thực hiện

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (Tổ dân phố Giảng Tín, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

2. Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến (mức độ 4) tại địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị hỗ trợ của hãng tàu đã vận chuyển hàng hóa bằng container thông qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Mẫu số 1);

- Bảng kê số lượng chuyến tàu đã thực hiện xếp hoặc dỡ hàng hóa qua Cảng Nghi Sơn có xác nhận của doanh nghiệp khai thác Cảng (Mẫu số 2).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết

- Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Các hãng tàu mở tuyến vận chuyển container đi quốc tế qua Cảng Nghi Sơn có đủ các điều kiện được thụ hưởng chính sách.

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan Hải quan.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hỗ trợ

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí (Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị Quyết số 248/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

- Bảng tổng hợp số chuyến tàu vận tải biển bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Mẫu số 2 ban hành kèm theo Nghị Quyết số 248/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Các hãng tàu mở tuyến vận chuyển container đi quốc tế qua Cảng Nghi Sơn, có đủ các điều kiện sau:

- Hãng tàu biển được cấp phép hoạt động kinh doanh vận chuyển container theo quy định.

- Các hãng tàu biển vận chuyển container phải dỡ hàng hoặc xếp hàng tại Cảng Nghi Sơn.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị Quyết số 248/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Mẫu số 1

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 248/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

TÊN DOANH NGHIỆP

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

……, ngày……tháng……năm 202...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ

Về việc vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

_______________

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

 I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp:

2. Mã số doanh nghiệp:

3. Địa chỉ:

4. Điện thoại: Fax:

5. Đăng ký kinh doanh số: do (cơ quan cấp) ngày cấp

6. Người đại diện theo pháp luật: Chức vụ:

7. Số CMND: nơi cấp ngày cấp

8. Số tài khoản: mở tại

 II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ:

Căn cứ Nghị quyết số 248/2022/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Công ty ….đề nghị được hỗ trợ kinh phí vận tải biển quốc tế và nội địa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Đối với các hãng tàu mở chuyến vận chuyển container đi quốc tế qua Cảng Nghi Sơn:

(1) Tổng số chuyến: ………x 500.000.000đ = ……đ

 1. Đối với hỗ trợ các phương tiện vận tải biển nội địa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa:

(2) Tổng số chuyến: ………x 300.000.000đ = ……đ

3. Số tiền đề nghị hỗ trợ:

Tổng cộng: (1) + (2) = ……đ

Bằng chữ:

Doanh nghiệp đăng ký được nhận hỗ trợ kinh phí theo thời gian cụ thể:

Tháng: ……; Quý: ……; Năm: ……

Đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp thẩm định, hỗ trợ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục Hải quan Thanh Hóa;

- Lưu: VP­.

GIÁM ĐỐC

(ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 2

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 248/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

TÊN DOANH NGHIỆP

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

BẢNG TỔNG HỢP SỐ CHUYẾN TÀU VẬN TẢI BIỂN BẰNG CONTAINER

QUA CẢNG NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA

TT

Tên tàu

Ngày cập cảng

Ngày rời cảng

Số lượng container xuất, nhập khẩu

Loại container

Ghi chú

Xuất khẩu

(container)

Nhập khẩu

(container)

Container 20 feet

Container 40 feet trở lên

1

2

Tổng cộng

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

KHAI THÁC CẢNG

(ký tên, đóng dấu)

…………, ngày ……tháng ……năm 202...

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(ký tên, đóng dấu)

II. Thủ tục: Hỗ trợ các phương tiện vận tải biển nội địa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Mã hồ sơ 1.011175)

1. Trình tự thực hiện

a) Trình tự thực hiện

- Hãng tàu vận tải biển nội địa đủ điều kiện được thụ hưởng chính sách nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện hoặc qua Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến) đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Trong quá trình thẩm định, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp có trách nhiệm lấy ý kiến xác nhận của cơ quan Hải quan về số chuyến tàu qua Cảng Nghi Sơn của hãng tàu đề nghị hỗ trợ. Trên cơ sở kết quả thẩm định, nếu đủ điều kiện hỗ trợ, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp ban hành Quyết định hỗ trợ.

Trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp thông báo cho hãng tàu biết và nêu rõ lý do.

- Phương thức nhận hỗ trợ: Hãng tàu nhận kinh phí hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng.

b) Thời gian thực hiện

- Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

c) Địa điểm thực hiện

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa (Tổ dân phố Giảng Tín, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

2. Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến (mức độ 4) tại địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị hỗ trợ của hãng tàu đã vận chuyển hàng hóa bằng container thông qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Mẫu số 1);

- Bảng kê số lượng chuyến tàu đã thực hiện xếp hoặc dỡ hàng hóa qua Cảng Nghi Sơn có xác nhận của doanh nghiệp khai thác Cảng (Mẫu số 2).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết

- Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Các hãng tàu vận tải biển nội địa vận chuyển container qua Cảng Nghi Sơn có đủ các điều kiện được thụ hưởng chính sách.

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan Hải quan.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hỗ trợ

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí (Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị Quyết số 248/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

- Bảng tổng hợp số chuyến tàu vận tải biển bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Mẫu số 2 ban hành kèm theo Nghị Quyết số 248/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Các hãng tàu biển nội địa vận chuyển container qua Cảng Nghi Sơn, có đủ các điều kiện sau:

- Các hãng tàu biển nội địa được cấp phép hoạt động mở tuyến vận chuyển container theo quy định.

- Các hãng tàu biển nội địa vận chuyển container phải dỡ hàng hoặc xếp hàng tại Cảng Nghi Sơn và trung chuyển đi hoặc đến các cảng vận chuyển container đi quốc tế.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị Quyết số 248/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Mẫu số 1

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 248/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

TÊN DOANH NGHIỆP

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

……, ngày……tháng……năm 202...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ

Về việc vận chuyển hàng hóa nội địa bằng container qua cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

_________________

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

 I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp:

2. Mã số doanh nghiệp:

3. Địa chỉ:

4. Điện thoại: Fax:

5. Đăng ký kinh doanh số: do (cơ quan cấp) ngày cấp

6. Người đại diện theo pháp luật: Chức vụ:

7. Số CMND: nơi cấp ngày cấp

8. Số tài khoản: mở tại

 II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ:

Căn cứ Nghị quyết số 248/2022/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Công ty ….đề nghị được hỗ trợ kinh phí vận tải biển quốc tế và nội địa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Đối với các hãng tàu mở chuyến vận chuyển container đi quốc tế qua Cảng Nghi Sơn:

(1) Tổng số chuyến: ………x 500.000.000đ = ……đ

 1. Đối với hỗ trợ các phương tiện vận tải biển nội địa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa:

(2) Tổng số chuyến: ………x 300.000.000đ = ……đ

3. Số tiền đề nghị hỗ trợ:

Tổng cộng: (1) + (2) = ……đ

Bằng chữ:

Doanh nghiệp đăng ký được nhận hỗ trợ kinh phí theo thời gian cụ thể:

Tháng: ……; Quý: ……; Năm: ……

Đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp thẩm định, hỗ trợ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục Hải quan Thanh Hóa;

- Lưu: VP­.

GIÁM ĐỐC

(ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 2

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 248/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

TÊN DOANH NGHIỆP

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

BẢNG TỔNG HỢP SỐ CHUYẾN TÀU VẬN TẢI BIỂN BẰNG CONTAINER

QUA CẢNG NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA

TT

Tên tàu

Ngày cập cảng

Ngày rời cảng

Số lượng container xuất, nhập khẩu

Loại container

Ghi chú

Xuất khẩu

(container)

Nhập khẩu

(container)

Container 20 feet

Container 40 feet trở lên

1

2

Tổng cộng

…………, ngày ……tháng ……năm 202...

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

KHAI THÁC CẢNG

(ký tên, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(ký tên, đóng dấu)

III. Thủ tục: Hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Mã hồ sơ 1.011176)

1. Trình tự thực hiện

a) Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn đủ điều kiện được thụ hưởng chính sách nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện hoặc qua Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến) đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Trong quá trình thẩm định, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp có trách nhiệm lấy ý kiến xác nhận của cơ quan Hải quan về số lượng container xuất, nhập khẩu qua Cảng Nghi Sơn của doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa đề nghị hỗ trợ. Trên cơ sở kết quả thẩm định, nếu đủ điều kiện hỗ trợ, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp ban hành Quyết định hỗ trợ.

Trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp thông báo cho doanh nghiệp biết và nêu rõ lý do.

- Phương thức nhận hỗ trợ: Doanh nghiệp nhận kinh phí hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng.

b) Thời gian thực hiện

- Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

c) Địa điểm thực hiện

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa (Tổ dân phố Giảng tín, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

2. Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến (mức độ 4) tại địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp đã vận chuyển hàng hóa bằng container thông qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Mẫu số 3);

- Bảng kê số lượng container xuất, nhập khẩu qua Cảng Nghi Sơn có xác nhận của doanh nghiệp khai thác Cảng (Mẫu số 4).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết

- Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi sơn đối với hàng hóa mở tờ khai và không mở tờ khai tại Cục Hải quan Thanh Hóa có đủ điều kiện thụ hưởng chính sách.

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa .

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan Hải quan.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hỗ trợ

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí (Mẫu số 3 ban hành kèm theo Nghị Quyết số 248/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

- Bảng kê số lượng vận chuyển bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Mẫu số 4 ban hành kèm theo Nghị Quyết số 248/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn đối với hàng hóa mở tờ khai và không mở tờ khai tại Cục Hải quan Thanh Hóa.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị Quyết số 248/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Mẫu số 3

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 248/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

TÊN DOANH NGHIỆP

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

……, ngày ……tháng…… năm 202...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ

Về việc vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

___________________

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

 I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp:

2. Mã số doanh nghiệp:

3. Địa chỉ:

4. Điện thoại: Fax:

5. Đăng ký kinh doanh số: do (cơ quan cấp) ngày cấp

6. Người đại diện theo pháp luật: Chức vụ:

7. Số CMND: nơi cấp ngày cấp

8. Số tài khoản: mở tại

 II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ:

Căn cứ Nghị quyết số 248/2022/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Công ty ….đề nghị được hỗ trợ kinh phí vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Số container (xuất khẩu hoặc nhập khẩu) mở tờ khai tại Hải quan Thanh Hóa

- Tổng số container: ……, trong đó:

+ Loại container 20 feet: ……x 2.000.000đ = ……đ

+ Loại container 40 feet trở lên: ……x 3.000.000đ = ……đ

(1) Tổng cộng: ……đ

2. Số container (xuất khẩu hoặc nhập khẩu) không mở tờ khai tại Hải quan Thanh Hóa

- Tổng số container: ……, trong đó:

+ Loại container 20 feet: ……x 7.00.000đ = ……đ

+ Loại container 40 feet trở lên: ……x 1.500.000đ = ……đ

(2) Tổng cộng: ……đ

3. Số tiền đề nghị hỗ trợ

Tổng cộng: (1) + (2) = ……đ

Bằng chữ:

Doanh nghiệp đăng ký được nhận hỗ trợ kinh phí theo thời gian cụ thể:

Tháng: ……; Quý: ……; Năm: ……

Đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp thẩm định, hỗ trợ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục Hải quan Thanh Hóa;

- Lưu: VP­.

GIÁM ĐỐC

(ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 4

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 248/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

TÊN DOANH NGHIỆP

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

BẢNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN CHUYỂN BẰNG CONTAINER QUA CẢNG NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA

TT

Loại hàng

Số tờ khai hải quan/Ngày đăng ký

Số lượng container xuất, nhập khẩu

Loại container

Tên phương tiện vận chuyển

/Số chuyến

Ghi chú

Xuất khẩu

(container)

Nhập khẩu

(container)

Container 20 feet

Container 40 feet trở lên

1

2

Tổng cộng

…………, ngày ……tháng ……năm 202...

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

KHAI THÁC CẢNG

(ký tên, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(ký tên, đóng dấu)


[1] Tra cứu toàn bộ nội dung thủ tục hành chính tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh.html

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi