Công văn 938/TCHQ-TXNK 2020 phí bản quyền và tiền thuê máy móc thiết bị

 

BỘ TÀI CHÍNH

TNG CỤC HẢI QUAN

---------

Số: 938/TCHQ-TXNK
V/v
Phí bản quyền và tiền thuê máy móc thiết bị

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2020

 

 

 

 

 

Kính gửi: Tổng công ty Khánh Việt.

(Địa chỉ: 118 Hùng Vương, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

 

Trả lời công văn số 32/TCTKV ngày 18/01/2020 của Tổng công ty Khánh Việt (gọi tắt là KHATOCO) đề nghị tư vấn về phí bản quyền và tiền thuê máy móc thiết bị, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về tiền bản quyền:

- Việc xác định khoản điều chỉnh cộng là tiền bản quyền vào trị giá hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính. Theo đó, tiền trả cho quyền sử dụng nhãn hiệu phải điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan nếu thỏa mãn đầy đủ ba điều kiện:

+ Chưa có trong giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho người bán hàng hóa;

+ Quyền sử dụng nhãn hiệu phải liên quan đến hàng hóa nhập khẩu;

+ Việc trả tiền sử dụng nhãn hiệu phải là một điều kiện của giao dịch mua bán hàng hóa nhập khẩu.

- Khoản tiền trả cho quyền sử dụng nhãn hiệu thuốc lá điếu White Horse Everest như trình bày của KHATOCO đã đáp ứng đủ ba điều kiện phải điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan của phụ liệu do công ty nhập khẩu từ BAT để sản xuất thuốc lá điếu.

2. Về tiền thuê máy móc thiết bị:

Do KHATOCO không cung cấp hồ sơ và trình bày chi tiết về thỏa thuận thuê máy móc thiết bị nên Tổng cục Hải quan không đủ thông tin để trả lời cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty Khánh Việt biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);

- Lưu: VT, TXNK-T.Huyền (3b).

TL.TNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THU XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Lê Mạnh Hùng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực