Công văn 7594/TCHQ-TXNK 2019 về việc phân loại mặt hàng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------------

Số: 7594/TCHQ-TXNK

V/v: Phân loại mặt hàng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 12769/HQHP-TXNK ngày 20/9/2019 của Cục HQ TP. Hải Phòng về việc phân loại mặt hàng Bình chứa Ni tơ lỏng để bảo quản tinh dịch động vật đông lạnh bằng nhôm do Công ty cổ phần thương mại và đầu tư quốc tế Cường Thịnh (Công ty) nhập khẩu, đăng ký tờ khai số 10269290501/A11 ngày 10/06/2019 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT- BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; tham khảo chú giải chi tiết HS 2017 của Tổ chức Hải quan thế giới;

Trên cơ sở thông tin tại hồ sơ được cung cấp, mặt hàng được xác định là bình hình trụ tròn làm bằng nhôm, model YDS-3, dung tích 3,15 lít, có cấu tạo 2 lớp (vỏ bình lớp ngoài, vỏ bình lớp trong), giữa 2 lớp là chân không, miệng bình có nắp trong và nắp ngoài bằng nhựa đóng mở bằng tay, trong bình treo 6 gáo để đựng mẫu vật. Bình dùng để đựng và bảo quản tinh dịch, phôi của vật nuôi và các mẫu sinh học khác trong môi trường khí ni tơ hóa lỏng chứa trong bình, phù hợp phân loại thuộc nhóm 76.12.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng nghiên cứu nội dung nêu trên, đối chiếu với thực tế hàng hóa để phân loại và áp mã số phù hợp theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- P.TCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

- Cục Kiểm định Hải quan;

- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đào Thu Hương

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực