Công văn 7562/TCHQ-TXNK 2019 thay đổi mục đích sử dụng hàng miễn thuế

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

------------

Số: 7562/TCHQ-TXNK

V/v thay đổi mục đích sử dụng hàng miễn thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2019

 

 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam
(Lô E,
KCN Đồng Văn II, Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 27/CV/GFHN ngày 06/11/2019 về việc chuyển mục đích sử dụng hàng nhập khẩu miễn thuế của Công ty Cổ phần Greefeed Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2019 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP) thì hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về mục đích được miễn thuế thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC) thì việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa dổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC) thì hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định.

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa dổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC) thì trường hợp người nộp thuế thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa nhưng không tự giác kê khai, nộp thuế với cơ quan hải quan, nếu cơ quan hải quan hoặc cơ quan chức năng khác kiểm tra, phát hiện thì người nộp thuế bị ấn định số tiền thuế phải nộp theo tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu ban đầu, nộp tiền chậm nộp và bị xử lý theo quy định hiện hành.

Trường hợp Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam đã nhập khẩu miễn thuế máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư, nay không có nhu cầu sử dụng và muốn điều chuyển các máy móc, thiết bị này cho Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam để góp vốn sang Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Greenfeed Lào, thì Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam phải kê khai, nộp đủ tiền thuế theo quy định trên tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu. Việc điều chuyển máy móc, thiết bị chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c):

- Lưu: VT, TXNK(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hưng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực