Công văn 7484/TCHQ-TXNK 2019 phân loại cầu tàu bến du thuyền dạng ghép nối

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-----------

Số: 7484/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại cầu tàu bến du thuyền dạng ghép nối (pontoon)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2019

 

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1190/HQKH-NV ngày 17/9/2019 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về việc phân loại mặt hàng cầu tàu bến du thuyền dạng ghép nối (Pontoon), về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Theo thông tin tại công văn trên, mặt hàng xem xét là cầu tàu bến du thuyền dạng ghép nối, tự nối trên biển; tên thương mại: pontoon; có cấu tạo gồm khung bê tông cốt thép và lõi xốp (Expanded polystyrene). Mặt hàng mang đặc trưng của kết cấu nối, phù hợp phân loại vào nhóm 89.07 “Kết cấu nối khác (ví dụ, bè mảng, thùng chứa chất lỏng, ketxon giếng kín (coffer-dams), cầu lên bờ, các loại phao nổi và mốc hiệu) ”, mã số 8907.90.90  “- - Loại khác” (Quy tắc 1, 6). Ngoài ra, mặt hàng không phù hợp phân loại vào nhóm 68.10 do nhóm này chỉ đề cập đến một phần của mặt hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);

- Cục KĐHQ (để biết);

- Lưu: VT, TXNK (3b).

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Đào Thu Hương

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực