Công văn 7217/TCHQ-GSQL 2018 Doanh nghiệp chế xuất thuê kho

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

Số: 7217/TCHQ-GSQL
V/v: Doanh nghiệp chế xuất thuê kho

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018

 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam;
(Lô A
1, A2, KCN Đông Nam, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh)
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

 

Trả lời công văn số FS-TC/2018-0214 ngày 19/10/2018 của Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam (là DNCX) về việc xin gửi nguyên liệu, vật tư và thành phẩm do Công ty sản xuất vào kho Mapletree Logistics Park Phase 3 VN tại Bình Dương; trên cơ sở công văn số công văn số 3451/HQHCM-GSQL ngày 27/11/2018 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, kết quả kiểm tra điều kiện kho tại công văn số 2978/HQBD-GSQL ngày 23/11/2018, biên bản kiểm tra kho số 92/BBKT-GSQL ngày 16/11/2018 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương và căn cứ các quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam được thuê kho của Công ty TNHH Schenker Việt Nam có địa chỉ tại Mapletree Logistics Park Phase 3 VN, Block 7, 18L2-3, đường Tạo Lực số 5, KCN Việt Nam Singapore II, Bình Dương để lưu giữ nguyên liệu, vật tư và thành phẩm do Công ty sản xuất, Công ty không được thực hiện sản xuất tại kho này, thời hạn thuê kho kể từ ngày 15/12/2018 đến ngày 01/11/2019. Trường hợp các bên cho thuê kho (Công ty Mapletree Logistics Park Phase 3 VN, Công ty TNHH Schenker Việt Nam) và bên thuê kho (Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam, Công ty TNHH Schenker Việt Nam) chấm dứt hợp đồng thuê kho trước thời hạn đã thỏa thuận tại các hợp đồng đã ký kết, chậm nhất 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng thuê kho Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam phải thông báo cho Tổng cục Hải quan, Chi cục Hải quan quản lý kho thuê, Chi cục Hải quan quản lý DNCX và công văn này hết hiệu lực kể từ ngày chấm dứt hợp đồng thuê kho của các bên. Trường hợp cần gia hạn thời gian thuê kho, Công ty phải có đề nghị bằng văn bản kèm theo hồ sơ, một tháng trước khi kết thúc thời hạn thuê kho ngày 01/11/2019.

2. Công ty có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với các hoạt động liên quan đến kho thuê.

3. Nguyên liệu, vật tư, thành phẩm khi vận chuyển từ Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam đến kho thuê để lưu giữ phải có đầy đủ chứng từ theo quy định hiện hành.

4. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương chỉ đạo Chi cục Hải quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam tại kho thuê theo quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm, hoặc vướng mắc vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực