Công văn 70/BXD-VLXD 2019 hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ sỏi, cuội

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ XÂY DỰNG

­­­­­­­­­­­­­­--------

Số: 70/BXD-VLXD

V/v: Hướng dẫn xuất khẩu

đá xây dựng có nguồn gốc

từ sỏi, cuội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng và khoáng sản Hoàng Thắng

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 04/CV-CTHT ngày 19/8/2019 của Công ty TNHH Xây dựng và khoáng sản Hoàng Thắng về việc hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ sỏi, cuội nghiền ra kích cỡ (mm):0-2;2-3. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Phụ lục I, Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thì mặt hàng xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ sỏi, cuội được quy định tại mục V-a: Đá xây dựng có nguồn gốc từ cuội, sỏi; đã được gia công đập, nghiền, sàng có kích thước cỡ hạt ≤ 60 mm, với mã số HS hàng hóa là: 2517.10.00. Các thủ tục xuất khẩu thực hiện theo quy định pháp luật về hải quan.

Ngày 10/10/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Phụ lục I của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019. Từ ngày 01/12/2019, việc xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ sỏi, cuội của Công ty TNHH Xây dựng và khoáng sản Hoàng Thắng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2019/TT-BXD nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ sỏi, cuội của Công ty TNHH Xây dựng và khoáng sản Hoàng Thắng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);

- Tổng cục Hải quan;

- Cục Hải quan Nghệ An;

- Lưu: VT, VLXD.

 

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 

 

 

 

 

Phạm Văn Bắc

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực