Công văn 4936/BCT-KHCN 2019 kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

Số: 4936/BCT-KHCN
V/v kiểm tra chất lượng khi nhập khu đối với vật liệu n công nghiệp chuyên dùng cho thăm dò và khai thác dầu khí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2019

 

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

 

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 2174/ĐĐN-TCTKTKT-VLN ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng về việc đề nghị thông báo cho Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong việc kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu đối với vật liệu nổ công nghiệp chuyên dùng cho thăm dò và khai thác dầu khí. Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Ngày 28 tháng 11 năm 2018 Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 9714/BCT-KHCN về việc tạm thời thừa nhận kết quả kiểm tra chất lượng trước khi xuất xưởng do nhà sản xuất công bố đối với vật liệu nổ công nghiệp chuyên dùng cho thăm dò và khai thác dầu khí. Để thống nhất trong việc kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu đối với vật liệu nổ công nghiệp chuyên dùng nêu trên, Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng và thành phố Đà Nng tạm thời yêu cầu các đơn vị nhập khẩu xuất trình Chứng chỉ (Giấy chứng nhận) chất lượng sản phẩm của lô hàng hóa trước khi xuất xưởng; tiến hành kiểm tra sự phù hợp của bao gói, nhãn hàng hóa và quy cách sản phẩm hàng hóa theo catalogue và các tài liệu có liên quan về công bố chất lượng sản phẩm v.v... Chi tiết tại Công văn số 9714/BCT-KHCN ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương được đính kèm theo Công văn này.

Bộ Công Thương thông báo để Tổng cục Hải quan biết, phối hợp thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Cao Quốc Hưng (để b/c);
- Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng;
- L
ưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Huy Hoàn

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực