Công văn 49/TCHQ-TXNK 2020 về trị giá hải quan hàng xuất khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______

Số: 49/TCHQ-TXNK
V
/v: Trị giá hải quan hàng xuất khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2020

 

 

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất và kinh doanh Phốt pho vàng

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/CV-ĐN ngày 12/12/2019 của các đơn vị sản xuất và kinh doanh phốt pho vàng đề nghị giảm tham vấn trị giá hải quan đối với mặt hàng phốt pho vàng xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, để giảm số lần tham vấn trị giá hải quan đề nghị Công ty nghiên cứu quy định nêu trên và phối hợp với Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan và làm thủ tục hải quan để thực hiện thủ tục tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần.

Tổng cục hải quan trả lời để Quý Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- N trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT
, TXNK (Thư - 03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

                                                                    

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực