Công văn 4870/TCHQ-GSQL 2019 về doanh nghiệp chế xuất thuê kho

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

Số: 4870/TCHQ-GSQL
V/v: Doanh nghiệp chế xuất thuê kho

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Việt Nam Kyodo Seihan Printing;
(Đường N2, khu A, KCN Hòa Mạc, thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam)
- Cục Hải quan Hà Nam Ninh;
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

 

Trả lời công văn số 20190301/KSP ngày 01/03/2019 của Công ty TNHH Việt Nam Kyodo Seihan Printing (DNCX) về việc thuê kho bên ngoài DNCX để lưu giữ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phục vụ sản xuất và sản phẩm do Công ty sản xuất ra tại địa chỉ Lô CN3.3C KCN Đình Vũ, quận Hải An, Tp. Hải Phòng; trên cơ sở ý kiến tại công văn số 1306/HQHNN-NV ngày 14/6/2019 của Cục Hải quan Hà Nam Ninh và căn cứ quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với việc đưa nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phục vụ sản xuất và sản phẩm do Công ty sản xuất ra (gọi tắt là hàng hóa) lưu giữ tại địa chỉ Lô CN.42B. KCN Đình Vũ, phường Đông Hải, quận Hải An, Tp. Hải Phòng theo công văn số 749/TCHQ-GSQL ngày 08/02/2018, thời hạn thuê đến ngày 30/09/2018 và Công ty không có đề nghị gia hạn thời gian thuê kho này. Tuy nhiên, qua kiểm tra và báo cáo của Cục Hải quan Hà Nam Ninh thì Công ty vẫn tiếp tục đưa hàng hóa vào kho này để lưu giữ sau khi hết thời hạn nêu trên. Việc này, Chi cục Hải quan Hà Nam thuộc Cục Hải quan Hà Nam Ninh đã ban hành quyết định xử phạt. Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Hà Nam Ninh yêu cu chấm dứt việc đưa hàng hóa của Công ty lưu giữ tại kho thuê nêu trên.

2. Đối với việc đề nghị được lưu giữ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phục vụ sản xuất và sản phẩm do Công ty sản xuất tại địa chỉ lô CN3.3C KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp. Hải Phòng:

Theo báo cáo của Cục Hải quan Hà Nam Ninh tại công văn số 1306/HQHNN-NV ngày 14/6/2019 thì Công ty đã không thực hiện theo đúng quy định tại Điều 80 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính về thời hạn lưu giữ v công tác báo cáo định kỳ. Do vậy cơ quan hải quan không xem xét việc đề nghị được lưu giữ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phục vụ sản xuất và sản phẩm do Công ty sản xuất tại địa chỉ lô CN3.3C KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hà Nam Ninh, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Công ty TNHH Việt Nam Kyodo Seihan Printing biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực