Công văn 4838/TCHQ-TXNK 2019 phí vận chuyển hàng hóa nhập khẩu bằng đường sắt

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

Số: 4838/TCHQ-TXNK
V/v phí vận chuyển hàng hóa nhập khẩu bằng đường sắt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai;
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

 

Liên quan đến việc xác định trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu được vận chuyển bằng phương tiện đường sắt, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục Hải quan nêu trên thực hiện thống nhất như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Khoản 3 Điều 86 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 quy định: trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, phù hợp với pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 20/4/2015, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định: đối với với phương thức vận tải đường sắt, cửa khẩu nhập đầu tiên là ga đường sắt liên vận quốc tế ghi trên tờ khai hải quan.

- Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định: trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác định theo các phương pháp quy định tại Thông tư này.

- Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định: trường hợp chi phí vận tải và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên nếu do người mua trả và chưa được tính trong số tiền thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho người bán thì phải điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan hàng nhập khẩu.

2. Xác định khoản điều chỉnh cộng về chi phí vận chuyển thực tế phát sinh đối với hàng hóa nhập khẩu bằng phương tiện đường sắt liên vận quốc tế:

Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp người mua phải trả khoản tiền cước vận tải hàng hóa cho Đường sắt Việt Nam khi nhận hàng hóa tại ga đường sắt liên vận quốc tế (cửa khẩu nhập đầu tiên được ghi trên tờ khai hải quan) và số tiền cước vận tải quốc tế chưa được tính trong tổng số tiền mà người mua đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu thì phải điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu.

Trường hợp hàng hóa được giao tại ga đường sắt nội địa thì khoản tiền cước vận tải hàng hóa từ Ga đường sắt liên vận quốc tế (cửa khẩu nhập đầu tiên ghi trên tờ khai hải quan) đến ga giao hàng là cước vận tải nội địa, không tính vào trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu.

3. Kiểm tra việc kê khai, xác định trị giá hải quan:

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hướng dẫn người khai hải quan tự xác định và kê khai trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu được vận chuyển bằng đường sắt theo nội dung nêu tại Mục 2. Trường hợp người khai hải quan chưa kê khai đủ chi phí vận tải quốc tế để điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu thì công chức hải quan hướng dẫn người khai hải quan kê khai bổ sung theo quy định hiện hành. Trường hợp người khai hải quan không kê khai hoặc không khai bổ sung thì công chức hải quan bác bỏ trị giá hải quan khai báo, điều chỉnh cộng tiền cước vận tải quốc tế vào trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu trên cơ sở chứng từ thu tiền cước hoặc biểu giá cước hiện hành của Đường sắt Việt Nam để xác định đúng trị giá hải quan, ban hành thông báo trị giá hải quan và ấn định tiền thuế đối với hàng hóa nhập khẩu, thực hiện xử phạt vi phạm theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn và Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTSTQ (để biết);
- Cục GSQL (để biết);
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Các CHQ tỉnh, TP (để biết và t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK- HằngB (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực