Công văn 4576/TCHQ-GSQL 2019 kết nối với Camphuchia để trao đổi chứng nhận xuất xứ mẫu D

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

Số: 4576/TCHQ-GSQL
V/v: Kết nối với Campuchia để trao đổi chứng nhận xuất xứ mẫu D

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2019

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

 

Ngày 01/01/2018, Việt Nam kết nối chính thức cơ chế một cửa ASEAN (ASW). Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ điện tử mẫu D với các nước Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Brunei. Tại Phiên họp lần thứ 47 của Nhóm làm việc kỹ thuật triển khai ASW, Campuchia thông báo đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm và có thể sẵn sàng tham gia kết nối chính thức ASW để trao đổi chứng nhận xuất xứ ATIGA mẫu D từ 01/7/2019. Căn cứ quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra C/O điện tử thông qua cơ chế một cửa ASEAN như sau:

Từ ngày 15/7/2019, Campuchia kết nối hệ thống truyền nhận dữ liệu C/O điện tử thông qua hệ thống một cửa ASEAN. Theo đó, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra C/O mẫu D điện tử do Campuchia cấp truyền qua hệ thống một cửa quốc gia. Việc kiểm tra thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 78/TCHQ-GSQL ngày 05/1/2018; công văn số 1888/TCHQ-GSQL ngày 10/4/2018; công văn số 5724/TCHQ-GSQL ngày 02/10/2018; công văn số 2174/TCHQ-GSQL ngày 12/4/2019 và công văn số 4177/TCHQ-GSQL ngày 26/6/2019 của Tổng cục Hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực